Nulägesanalys och målbild för centrala Lindome

Mölndal har tagit fram en nulägesanalys för de centrala delarna av Lindome. Syftet är att få en helhetsbild över Lindomes styrkor och utmaningar som en förutsättning för hur tätorten kan utvecklas i framtiden.

Lindome tätortsanalys

Foto, Christian Badenfelt

Nu när Mölndals Innerstad har börjat ta form är den politiska viljan i Mölndals stad att sätta fokus på stationsorterna Lindome och Kållered. Ett första steg i ett sådant arbete är att titta på vilka förutsättningar som finns i nuläget. Av den anledningen har Mölndals stad tagit fram en nulägesanalys av centrala Lindome.

För att fånga upp viktiga frågor som kan påverka hur centrala Lindome kan utvecklas vidare, har stadsbyggnadsförvaltningen arbetat tillsammans med andra förvaltningar. Det handlar bland annat om att ta reda på vilken kapacitet det finns inom skola, förskola och äldreomsorg.

Vi har också tittat på förutsättningar som tillgänglighet till kollektivtrafik och grönområden och vilka områden som kan svämmas över vid skyfall. Nulägesanalysen beskriver dessa förutsättningar på en översiktlig nivå.

Framtidsbild för centrala Lindome

Målbild centrala Lindome Pdf, 6 MB.

Utifrån de samlade kunskaperna i nulägesanalysen har vi tagit fram en målbild för hur centrala Lindome kan utvecklas i framtiden. Målbilden utgår ifrån värden som utvecklingen av centrala Lindome ska bygga på. Den lyfter också vilka frågor som vi måste utreda för att kunna förverkliga en sådan målbild. Kommunstyrelsen har godkänt fem planeringsinriktningar som stöd för hur staden ska planera de centrala delarna av tätorten.

Planeringsinriktningar

Inom 1000 meter till pendeltågsstationen:

  • prioriterar vi hållbara resor med tåg, buss, gång och cykel.
  • kan vi i vissa fall pröva jordbruksmark för exploatering för att möjliggöra bostäder i anslutning till mycket god kollektivtrafik.
  • utvecklar och kompletterar vi det befintliga med bostäder, arbetsplatser, service och sammanhängande gång- och cykelvägar.
  • skapar vi en tätare småstad med blandade upplåtelseformer.
  • utvecklar vi ekosystemtjänster som är en förutsättning för planeringen. Det kan handla om bostadsnära odling, översvämningsbara ytor och stärkta gångkopplingar till rekreationsområden.

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad