Översiktsplanering

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta enligt Plan och bygglagen PBL 2010:900 kapitel 3.

Ny översiktsplan för Mölndals kommun

Den 15 mars 2023 antog kommunfullmäktige en ny översiktsplan.

Vad är en översiktsplan

Översiktsplanen (ÖP) ska vara ett vägledande dokument för olika vardagliga frågor som kommunen har att fatta beslut om. Riktlinjer i översiktsplanen ska underlätta kommunens och andra myndigheters beslut i enskilda ärenden som gäller planering, byggande och hushållning med naturresurser.

Översiktsplanen är också vägledande när beslut ska fattas enligt annan lagstiftning, som till exempel väglagen, järnvägslagen, ellagen och miljöbalken.

Översiktsplanen visar hur:

  • mark- och vattenområden ska användas
  • den bebyggda miljön ska utvecklas och bevaras
  • riksintressen enligt miljöbalken ska säkerställas
  • allmänna intressen bör beaktas
  • miljö- och riskfaktorer enligt plan- och bygglagen bör beaktas

Fördjupningar och tillägg i översiktsplanen

Vi tar fram en fördjupad översiktsplan (FÖP) om det behövs en mer detaljerad utredning över ett avgränsat geografiskt område.

Tillägg kan även göras till översiktsplanen för ett särskilt tema, exempelvis vindkraft.
En fördjupad översiktsplan och ett tillägg gäller tillsammans med den kommunomfattande översiktsplanen.

Relaterad information

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad