Grönska och friluftsliv

Inom Mölndals utvecklingsorter finns stort utbud av varierade gröna miljöer. När staden utvecklas och förtätas är det lätt att snegla på de gröna platserna som möjliga förtätningsobjekt. Därför är det viktigt att vi påminner oss om varför vi behöver tillgång till parker och grönområden inom våra bebyggelseområden, både för de som bor och de som verkar där.

Planeringsprinciper

Alla invånare ska ha nära till grönska och rekreation med höga kvaliteter

För att uppnå detta arbetar vi för att i planeringen studera mentala och fysiska barriärer och skapa förutsättningar för att dessa byggs bort.

Detta gör vi också genom att planera så att befintliga grön- och rekreationsområden samt gröna kopplingar inte byggs bort vid förtätning utan bevaras och utvecklas så att de fortsatt finns jämnt fördelade inom alla våra utvecklingsorter.

Det gör vi genom att säkerställa att bostadsnära grönområden finns tillgängliga för både nya och befintliga bostäder.

Kommunen utvecklar och förbättrar tillgängligheten till tätortsnära rekreation, höga naturvärden och områden för friluftslivet

Det gör vi genom att värna om kollektivtrafik och framkomlighet för hållbara färdsätt till områden med höga friluftsvärden i kommunen.

Kommunen skapar tillgängliga och inbjudande platser

Det gör vi genom att i samrådsprocessen involvera berörda invånare i syfte att öka kunskapen om behov och värden i den befintliga miljön.

Utmaningar

  • Avvägning utbyggnad kontra bevarande av gröna miljöer inom bebyggelseområdena.
  • Brutna gröna korridorer vid exploatering.
  • Ersättning av gröna värden vid exploatering.
Bild på två personer som promenerar på Bohusleden. Det är en grusad stig med vegetation på sidorna. Man kan bara se benen och fötterna på de två som promenerar men det ser ut som en man och en kvinna. Det är en sommardag

Hälsosam livsstil

Det gröna inom tätorterna är viktigt utifrån flera aspekter. Människor mår bra av att vistas i gröna miljöer och personer som bor nära grönområden med höga rekreationsvärden är mer nöjda med sitt bostadsområde och mer fysiskt aktiva, mindre stressade och har en mer hälsosam livsstil än andra.

Mötesplatser

Grönområden fungerar också som sociala mötesplatser som kan främja socialt deltagande och interaktion. De offentliga parkerna och grönområdena är tillgängliga för alla oavsett social status och ekonomisk situation. Bostadsnära odling har visat sig vara särskilt bra mötesplatser för att främja social integration.

Avståndet och tillgängligheten till grönområden spelar stor roll för hur ofta vi människor använder dem. Även storleken på grönområdet är viktigt. Detta är något som både folkhälsomyndigheten och Boverket lyfter. Om det finns ett grönområde inom 300 meter visar studier att det används av fler, vilket bidrar till välbefinnande och folkhälsa.

Anpassning till ett förändrat klimat

En väl planerad grönstruktur är också en grundförutsättning för att hantera anpassningen till ett förändrat klimat. Översvämningsriskerna kommer öka i och med klimatförändringarna och med ökade nederbördsmängder.

Grönskan binder stora mängder vatten vid nederbörd och dagvattenvolymen i våra ledningssystem kan reduceras markant genom att låta den infiltreras i olika grönområden. Klimatförändringarna kommer även att öka behovet av skugga i våra städer och där kommer grönstrukturen och framför allt träd att spela en viktig roll.

Ekonomiska och ekologiska värden

Grönområden ökar attraktionskraften i en stad och ger ökade mark- och fastighetsvärden. När en stad är attraktiv att bo i blir den också attraktiv för företag att etablera sig i. Närheten till grönområde är värdeskapande utifrån flera aspekter. Människor mår bättre och söker bostäder i närheten av grönområden. Därför ska det finnas en jämn fördelning av det gröna i bebyggelseområdena.

Friluftslivets värden hänger ofta samman med höga naturvärden. De tätortsnära rekreationsområdena behövs och blir än viktigare när staden förtätas.


Dela på:

Senast uppdaterad