Planeringsstrategi

Planeringsstrategin är ett viktigt verktyg för en hållbar strategisk planering.

Kommunfullmäktige antog planeringsstrategin den 21 februari 2024. Mölndals stad har nu påbörjat resan för att skapa en tydlig rullande översiktsplanering.

Planeringsstrategin är en arbetsplan för vad översiktsplaneringen ska fokusera på under mandatperioden. Den ska också bedöma om översiktsplanen är aktuell.

Planeringsstrategin ska antas av kommunfullmäktige varje mandatperiod enligt ny lagstiftning från den 1 april 2021.

En planeringsstrategi ska inte innehålla fördjupade geografiska eller tematiska analyser. Det kommer i ett senare skede.

Fördjupade översiktsplaner

Enligt planeringsstrategin ska två fördjupade översiktsplaner påbörjas under pågående mandatperiod:

  • en för området Åby/Åbro och delar av Västra Balltorp och
  • en för området centrala Lindome med Lindome stationsområde och Industrivägen/Spårhagavägen.

Lokaliseringsutredning stationsnära jordbruksmark

Utöver det ska en lokaliseringsutredning för den stationsnära jordbruksmarken tas fram för att underlätta för planeringen i de centrala delarna av stationssamhällena.

Nulägesbeskrivning

Som underlag för planeringsstrategin har en nulägesbeskrivning tagits fram. Den är inte en beslutshandling utan ett planeringsunderlag. Nulägesbeskrivningen kan uppdateras vid behov som stöd för kommande planeringsstrategier, men också för övrig planering som exempelvis detaljplaner.

Kontakt

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad