Hantering av personuppgifter för dig som är elev eller vårdnadshavare till elev på Franklins gymnasium

För oss på Franklins gymnasium i Mölndals stad är det viktigt att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi ser till att dina personuppgifter är skyddade hos oss och att behandlingen följer dataskyddsförordningen. Nedan kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter, samt vilka rättigheter du har som registrerad.

Vilka uppgifter behandlas och varför?


Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig som är elev på Franklins gymnasium.

Ändamålet med en sådan behandling är att ge dig den gymnasieutbildning du har rätt till.

Vi behandlar personuppgifter om dig så som namn, adress, kontaktuppgifter, personnummer/samordningsnummer (eventuellt dossiernummer).

Laglig grund: Skollagen 15 kap, 16 kap, 29 kap

Dina uppgifter kommer att hanteras i följande verksamhetssystem: Edlevo, Skola24, Google.

Dina uppgifter kommer att delas med följande leverantörer: Edenred, Nordic Wellness, URKUND (automatiskt textigenkänningsverktyg).

Följande uppgifter kommer att delas med mottagare så som:

Statistiska Centralbyrån (SCB)

Till SCB delar vi med oss av personuppgifter om dig så som namn, adress, personnummer/samordningsnummer.

SCB behandlar inte dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning eller myndighetsbeslut. Det finns olika bestämmelser om hur länge personuppgifterna sparas, beroende på olika ändamål med behandlingen. Läs mer på SCB:s hemsida.

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)

Till GR delar vi med oss av personuppgifter om dig så som namn, adress, personnummer/samordningsnummer.

Personuppgifter sparas så länge det är nödvändigt. Därefter beror det på vad som gäller för arkivering och gallring i allmänna handlingar. Personuppgifter av ringa eller tillfällig betydelse raderas då de inte längre är aktuella. Läs mer på Göteborgs hemsida.

Universitets- och högskolerådet (UHR)

Till UHR delar vi med oss av personuppgifter om dig så som namn, adress, personnummer/samordningsnummer.

UHR är som statlig myndighet skyldig att följa arkivlagen. Detta innebär att allmänna handlingar hos UHR som huvudregel ska bevaras. För att få gallra allmänna handlingar krävs stöd i en föreskrift från Riksarkivet. Vilka bestämmelser som gäller för varje enskilt register framgår av UHR:s arkivredovisning. Läs mer på UHR:s hemsida.

Centrala studiestödsnämnden (CSN)

Till CSN delar vi med oss av personuppgifter om dig så som namn, adress, personnummer/samordningsnummer.

De personuppgifter som CSN behandlar ingår ofta i allmänna handlingar. Utgångspunkten är att myndigheter ska bevara allmänna handlingar. Ändå gäller att vissa personuppgifter ska eller alternativt får gallras. Läs mer på CSN:s hemsida.

Hur länge behandlas uppgifter?

Uppgifterna kommer att bevaras eller gallras utifrån utbildningsnämndens dokumenthanteringsplan.

  • Personuppgifter för elevregistrering och betyg bevaras i Edlevo.
  • Elevakt och elevbetyg arkiveras i stadsarkivet

Vilka uppgifter behandlas och varför?


Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig som är vårdnadshavare/kontaktperson/god man för elev på Franklins Gymnasium.

Ändamålet med en sådan behandling är att kunna informera dig som är vårdnadshavare/kontaktpersoner/god man om elevs eventuella frånvaro och vid utvecklingssamtal samt vid utbetalningsorder (måltids- och/eller reseersättning) och fakturering.

Vi behandlar personuppgifter om dig så som namn, adress, kontaktuppgifter och personnummer.

Laglig grund: Skollagen 15 kap, 16 kap, 29 kap

Vårdnadshavaruppgifter kommer att hanteras i följande verksamhetssystem: Edlevo och Skola24.

Mottagare: Ekonomiavdelning Mölndals stad (Leverantörsreskontra). Utbildningsförvaltningen (UTF).

Hur länge behandlas uppgifter?

Uppgifterna kommer att bevaras eller gallras utifrån utbildningsnämndens dokumenthanteringsplan.

Vårdnadshavares uppgifter gallras efter avslut av elevens studiegång.

Vilka uppgifter behandlas och varför?

Om utbildningsförvaltningen vill publicera bild eller film föreställande elever på exempelvis webbplats, i sociala medier eller i tryckt material ska skriftligt samtycke inhämtas.

Ändamålet med en sådan behandling är att möjliggöra för marknadsföring av skolan.

Vi behandlar personuppgifter om dig så som namn och bild.

Laglig grund: Samtycke från elev.

Mottagare: Tryckt material, digitala- och sociala plattformar.

Hur länge behandlas uppgifter?

Material gallras när det inte längre används i verksamheten alternativt när samtycke återkallas.

Vilka uppgifter behandlas och varför?


Vi behöver spara och behandla hälsorelaterade uppgifter för dig som är elev hos oss.

Ändamålet med en sådan behandling är journalhantering inom elevhälsan.
Vi behandlar uppgifter om dig som är hälsorelaterade. Dessa uppgifter är sekretessbelagda.

Laglig grund: Patientdatalagen (PDL) 3 kap, Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 3-6 kap och Skollagen 2 kap 25 §

Mottagare: PMO (Prodoc Medical Office).

Hur länge behandlas uppgifter?

Uppgifterna kommer att bevaras eller gallras utifrån utbildningsnämndens dokumenthanteringsplan.

Uppgifter som läggs in i PMO arkiveras i systemet.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.

Personuppgiftsansvarig: Utbildningsnämnden, utbildning@molndal.se
Dataskyddsombud: Shada Renström, shada.renstrom@molndal.se

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten.

Dela på:

Senast uppdaterad