Hantering av personuppgifter för dig som studerar på Frejagymnasiet

För oss på Frejagymnasiet i Mölndals stad är det viktigt att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi ser till att dina personuppgifter är skyddade hos oss och att behandlingen följer dataskyddsförordningen. Nedan kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter, samt vilka rättigheter du har som registrerad.

Vi behöver spara och behandla känsliga personuppgifter om dig som ansöker till vår anpassade gymnasieskola.

Vi behandlar personuppgifter om dig som återfinns i elevens personakt. Pedagogisk utlåtande från tidigare skola, samt social, medicinsk- och psykologiska utredningar från vården.

Ändamålet med en sådan behandling är att få så stort elevunderlag som möjligt för att kunna ge eleven de bästa förutsättningarna för att klara skolan, samt säkerhetsställa att eleven tillhör skolformen.

Laglig grund: Skollagen kap 2 § 25 Elevhälsans omfattning

Mottagare: Dina uppgifter delas inte vidare till utomstående mottagare utan återfinns endast inom skolans verksamhet.

Samt de personuppgiftsbiträden vi har avtal med:

 • PMO (elevhälsa) social, medicinsk- och psykologiska utredningar

Hur länge behandlas uppgifter?

Uppgifterna kommer att bevaras eller gallras utifrån utbildningsnämndens dokumenthanteringsplan.

 • Personuppgifter gällande elev kring elevregistrering, samt betyg bevaras i digitalt system
 • Elevakt och elevbetyg arkiveras i stadsarkivet
 • Uppgifter i digitala system som rör utbildningsgång gallras efter avslut av elevens studiegång
 • Uppgifter som finns i PMO gallras vid inaktualitet
 • Vårdnadshavares uppgifter gallras efter avslut av elevens studiegång.

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig som är elev på Frejagymnasiet.

Vi behandlar personuppgifter om dig så som namn, adress, telefonnummer, mailadress, personnummer/samordningsnummer (eventuellt dossiernummer), egenvårdsplan.

Ändamålet med en sådan behandling är att kunna registrera eleven i våra verksamhetssystem samt ge myndighet information om elevens skolgång, samt att ge personal kunskap kring specifik omsorg för elevens behov.

Laglig grund: Skollagen kapitel 2, 15, 18, 19

Mottagare: Dina uppgifter återfinns inom skolans verksamhet i form av:

 • Klasspärm
 • Krispärm

Dina personuppgifter kommer delas med följande:

 • Statistiska Centralbyrån (SCB) Personnummer, skolenhet, program, klass, årskull
 • Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) Namn, personnummer, adress
 • Universitets- och högskolerådet (UHR) Namn, mejladress, telefonnummer
 • Försäkringskassan Namn, personnummer
 • Taxibolag för skolskjuts Namn, personnummer, adress

Samt de personuppgiftsbiträden vi har avtal med:

 • Edlevo (elevregister, betygsregister) Namn, adress, telefonnummer, mejladress, personnummer, betyg,
 • Skola24 (närvaroregistrering) Namn, personnummer, mejladress via skolan
 • Unikum (lärplattform) Namn, adress, telefonnummer, mailadress, personnummer
 • Google workspace (lärverktyg) Namn, mailadress via skolan
 • Andra pedagogiska system; exempelvis: Skoltavlan, Skolplus, ILT inläsningstjänst, GR Plays skola. Namn, mejladress via skolan

Om utbildningsförvaltningen vill publicera bild eller film föreställande elever på exempelvis webbplats, i sociala medier eller i tryckt material kommer skriftligt samtycke inhämtas.

Hur länge behandlas uppgifter?

Uppgifterna kommer att bevaras eller gallras utifrån utbildningsnämndens dokumenthanteringsplan.

 • Personuppgifter gällande elev kring elevregistrering, samt betyg bevaras i digitalt system.
 • Elevakt och elevbetyg arkiveras i stadsarkivet.
 • Uppgifter i digitala system som rör utbildningsgång gallras efter avslut av elevens studiegång.
 • Uppgifter som finns i PMO gallras vid inaktualitet.

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig som är vårdnadshavare/kontaktperson /god man för elev på Frejagymnasiet

Vi behandlar personuppgifter om dig så som namn, adress, telefonnummer, mailadress, personnummer/samordningsnummer.

Ändamålet med en sådan behandling är att ge information om elevens utveckling och närvaro.

Laglig grund: Skollagen kap 18

Mottagare: Dina uppgifter kommer delas med följande:

 • Försäkringskassa Namn, personnummer

Dina personuppgifter kommer hanteras i följande system;

 • Edlevo (elevregister) namn, adress, telefonnummer, mejladress, personnummer
 • Unikum (lärplattform) namn, adress, telefonnummer, mejladress, personnummer
 • Skola24 (närvaroregistrering) namn, telefonnummer, mejladress, personnummer

Hur länge behandlas uppgifter?

Uppgifterna kommer att bevaras eller gallras utifrån utbildningsnämndens dokumenthanteringsplan.

 • Uppgifter som finns i PMO gallras vid inaktualitet.
 • Vårdnadshavares uppgifter gallras efter avslut av elevens studiegång.

Vilka uppgifter behandlas och varför?

Om utbildningsförvaltningen vill publicera bild eller film föreställande elever på exempelvis webbplats, i sociala medier eller i tryckt material ska skriftligt samtycke inhämtas.

Ändamålet med en sådan behandling är att möjliggöra för marknadsföring av skolan.

Vi behandlar personuppgifter om dig så som namn och bild.

Laglig grund: Samtycke från elev.

Mottagare: Tryckt material, digitala- och sociala plattformar.

Hur länge behandlas uppgifter?

Material gallras när det inte längre används i verksamheten alternativt när samtycke återkallas.

Samtycket kan när som helst återkallas genom att kontakta oss på utbildning@molndal.se.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.

Personuppgiftsansvarig: Utbildningsnämnden, utbildning@molndal.se
Dataskyddsombud: Shada Renström, shada.renstrom@molndal.se

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten.

Kontakt

Utbildningsförvaltningen
Gymnasium och vuxenutbildning
Frölundagatan 25B
431 30 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad