Hantering av personuppgifter för ungdomar 16-20 år

För oss på utbildningsförvaltningen i Mölndals stad är det viktigt att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi ser till att dina personuppgifter är skyddade hos oss och att behandlingen följer dataskyddsförordningen. Nedan kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter, samt vilka rättigheter du har som registrerad.

Vilka uppgifter behandlas och varför?

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig som är folkbokförd eller asylsökande boende i Mölndal och studerar på gymnasienivå.


Ändamålet med en sådan behandling är att erbjuda alla folkbokförda ungdomar mellan 16-20 år i kommunen utbildning.

Vi behandlar personuppgifter om dig så som namn, personnummer, dossiernummer (för asylsökande), adress, telefonnummer, e-post samt din vårdnadshavares/kontaktpersons/god mans namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-post.

Laglig grund: Skollagen 15 kap, 16 kap, 29 kap

Dina uppgifter kommer att hanteras i vårt elevsystem Edlevo, Schoolsoft (lärplattform), Skola 24 (schema), Google, och PMO (elevhälsa). Vårdnadshavares uppgifter kommer endast hanteras i Edlevo.

Följande uppgifter kommer att delas med mottagare så som:

Statistiska Centralbyrån (SCB) - Personnummer, namn, betyg, program, status.

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) - fullständiga uppgifter på elever.

Universitets- och högskolerådet (UHR) – fullständiga uppgifter på elever.

Centrala studiestödsnämnden (CSN) – fullständiga uppgifter på elever samt närvaro.

Migrationsverket - fullständiga uppgifter, dock inte betyg och skolrelaterade uppgifter.

Västtrafik – personnummer, adress, namn.

Hur länge behandlas uppgifter?

Uppgifterna kommer att bevaras eller gallras utifrån utbildningsnämndens dokumenthanteringsplan.

  • Antagningslistor/registrering elev gallras vid inaktualitet (när eleven slutar studera).
  • Klasslistor bevaras digitalt.

Vilka uppgifter behandlas och varför?

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig som är folkbokförd eller asylsökande boende i Mölndal och är mellan 16-20 år.

Ändamålet med en sådan behandling är att erbjuda alla folkbokförda ungdomar mellan 16-20 år i kommunen utbildning eller annan sysselsättning.

Vi behandlar personuppgifter om dig så som personnummer, dossiernummer, namn, adress, kontaktuppgifter samt din vårdnadshavares/kontaktpersons/god mans namn, personnummer, adress, kontaktuppgifter.

Laglig grund: Skollagen 29 kap.

Dina uppgifter kan komma att delas med mottagare så som Statistiska Centralbyrån (SCB), Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), Universitets- och högskolerådet (UHR), Centrala studiestödsnämnden (CSN), Migrationsverket och Rekryteringsmyndigheten.

Vi behandlar uppgifterna med de personuppgiftsbiträden vi har avtal med, som t.ex. SchoolSoft (läroplattform), URKUND (automatiskt textigenkänningsverktyg) eller Praktikplatsen (ett verktyg för praktiksamordning för elever, studenter, utbildningsanordnare, skolpersonal, arbetssökande och arbetsplatser).

Uppgifter som delas med

SCB - Personnummer, namn, betyg, status.

GR - Fullständiga uppgifter på elever, som program, betyg, namn, personnummer, adress.

CSN – Närvaro samt fullständiga uppgifter på elever, som program, betyg, namn, personnummer, adress.

Tieto Edlevo - fullständiga uppgifter på elever, betyg, frånvaro, program, betyg, vårdnadshavare, personnummer.

Västtrafik - personnummer, adress, namn.

Hur länge behandlas uppgifter?

Uppgifterna kommer att bevaras eller gallras utifrån utbildningsnämndens dokumenthanteringsplan.

  • Listor över elever som berörs av det kommunala aktivitetsansvaret gallras när eleven fyllt 20 år
  • Blanketter som skickas till berörd ungdom gallras när eleven fyllt 20 år
  • Statistik över aktuella ungdomar bevaras digitalt


Vilka uppgifter behandlas och varför?

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig som söker inackorderingsbidrag, resebidrag eller ersättning för gymnasiestudier på folkhögskola

Ändamålet med en sådan behandling är ge ekonomiskt stöd till elever.
Vi behandlar personuppgifter om dig så som personnummer, namn, folkbokföringsadress, inackorderingsadress, kontaktuppgifter, vårdnadshavares namn och personnummer (för elever under 18 år).

Laglig grund: Skollagen 15 kap; Lagen om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor (SFS 1991:1110).

Dina uppgifter kommer att delas med mottagare som hanterar utbetalningen så som Mölndals ekonomiavdelning och bank. Om du söker inackorderingsbidrag eller resebidrag så kommer uppgifterna även att delas med CSN för att försäkra att eleven bedriver studier på heltid.

Hur länge behandlas uppgifter?

Uppgifterna kommer att bevaras eller gallras utifrån utbildningsnämndens dokumenthanteringsplan.

  • Ansökan och beslut om inackorderingstillägg gallras efter tre år
  • Ansökan och beslut om resebidrag gallras efter två år
  • Ansökan om ersättning för gymnasiestudier på folkhögskola gallras efter tre år

Vilka uppgifter behandlas och varför?

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig inom gymnasiesärskolan som ansöker om skolskjuts.

Ändamålet med en sådan behandling är att erbjuda skolskjuts.
Vi behandlar personuppgifter om dig så som personnummer, namn, adress, kontaktuppgifter, vårdnadshavares namn (för elever under 18 år).
Laglig grund: Skollagen 18 kap.

Dina uppgifter kommer att delas med mottagare som anordnar skolskjuts.

Uppgifter som delas med

SCB - personnummer, namn, betyg, program, status.

Tieto Edlevo - fullständiga uppgifter på elever, betyg, frånvaro, program, betyg, vårdnadshavare, personnummer

Taxi Göteborg - personnummer, adress, namn, telefonnummer.

Hur länge behandlas uppgifter?

Uppgifterna kommer att bevaras eller gallras utifrån utbildningsnämndens dokumenthanteringsplan.

Ansökan och beslut om skolskjuts gallras efter fyra år.

Vilka uppgifter behandlas och varför?

Om utbildningsförvaltningen vill publicera bild eller film föreställande elever på exempelvis webbplats, i sociala medier eller i tryckt material ska skriftligt samtycke inhämtas.

Ändamålet med en sådan behandling är att möjliggöra för marknadsföring av skolan.

Vi behandlar personuppgifter om dig så som namn och bild.

Laglig grund: Samtycke från elev.

Mottagare: Tryckt material, digitala- och sociala plattformar.

Hur länge behandlas uppgifter?

Material gallras när det inte längre används i verksamheten alternativt när samtycke återkallas.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.

Personuppgiftsansvarig: Utbildningsnämnden, utbildning@molndal.se
Dataskyddsombud: Shada Renström, shada.renstrom@molndal.se

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Kontakt

Utbildningsförvaltningen
Gymnasium och vuxenutbildning
Frölundagatan 25B
431 30 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad