Personuppgifter inom miljönämnden

Information om hantering av personuppgifter till dig som har kontakt med miljönämnden i Mölndals stad.

Vilka uppgifter vi behandlar och varför

När du gör en ansökan eller när miljönämnden gör tillsyn kommer nämnden att behandla dina personuppgifter för att handlägga ärendet. Behandlingen utförs av bygg- och miljöförvaltningen. Miljönämnden kommer behandla:

 • namn
 • efternamn
 • fastighetsbeteckning
 • gatuadress
 • personnummer
 • telefonnummer
 • mobilnummer
 • e-postadress.

Uppgifterna sparas i enlighet med gällande dokumenthanteringsplan för miljönämnden. Personuppgifterna får hanteras för att utföra myndighetsutövning med stöd av följande lagar:

 • miljöbalken (1998:808), med undantag av beslut om dispens från strandskyddsbestämmelserna enligt 7 kap 18b § §
 • livsmedelslagen (2006:804) och de föreskrifter som meddelas med stöd av livsmedelslagen samt de EU-bestämmelser som kompletterar livsmedelslagen
 • lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter
 • smittskyddslagen (2004:168)
 • strålskyddslagen (2018:396)
 • lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer
 • lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel
 • lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter.
 • lagen (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter.
 • alkohollagen (2010:1622).

Insamling och utlämnande av uppgifter

De uppgifter som behandlas samlas framför allt digitalt i miljönämndens verksamhetssystem. Bara behörig personal har tillgång till dina uppgifter.

Vid behov förekommer dina uppgifter även i pappersform. Även då är det bara behörig personal som har tillgång till dem. Mer information om hur dina uppgifter hanteras finns i förvaltningens dokumenthanteringsplan.

Vi kan också komma att lämna ut uppgifter om dig till andra parter vid till exempel fakturering och vissa utskick. Dina uppgifter kan komma att skickas till Löpande insikt/Markör som är en undersökning som görs av SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) för att mäta kundnöjdhet som ett led i att kunna förbättra vår verksamhet. Vi kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till andra om vi har krav på oss att göra så enligt lag. Dina uppgifter kommer inte att lämnas ut till ett land utanför EU.

Rätt att klaga och kontaktuppgifter

Miljönämnden hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagar samt kommunens egna riktlinjer för dataskydd. Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du begära rättelse hos miljönämnden samt vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet. Du kan också begära att få besked om vilka av dina personuppgifter som miljönämnden behandlar.

Kontaktuppgifter till miljönämndens dataskyddsombud.

Dela på:

Senast uppdaterad