Synpunkter och klagomål på vård och omsorg

Du som är medborgare och brukare kan lämna synpunkter och klagomål på vård och omsorg. Dina åsikter är viktiga och hjälper oss att höja kvaliteten och leverera bättre tjänster

Att lämna en synpunkt eller ett klagomål

Vård- och omsorgsförvaltningen utreder och genomför beslut på vård- och omsorgsnämndens uppdrag. Vi ansvarar bland annat för  bostäder LSS, boendestöd, daglig verksamhet, hemsjukvård, hemvård, korttidsverksamhet, personligt stöd och äldreboende.

Det finns olika möjligheter om du vill lämna beröm, förbättringsförslag eller klagomål:

  • fylla i webbformulär Jag vill lämna en synpunkt. Länk till formuläret finns på alla sidor på molndal.se
  • fylla i blanketten Hjälp oss att bli bättre Pdf, 86.4 kB.
  • för synpunkter och klagomål och skicka till vård- och omsorgsförvaltningen
  • ringa eller skicka e-post till vård- och omsorgsförvaltningen
  • anmäla till ansvarig chef
  • anmäla till någon annan medarbetare i Mölndals stad

Samtliga medarbetare i Mölndals stad har skyldighet att ta emot synpunkter och klagomål från medborgare och brukare. Mottagande medarbetare ansvarar för att de ges till registrator som registrerar ärendet i synpunkts- och klagomålshanteringssystemet.

Förhållningssätt till synpunkter och klagomål

Alla synpunkter är välkomna och ska bemötas på ett positivt sätt.

Synpunkter och klagomål är värdefulla. De hjälper oss att förebygga fel och brister, utveckla verksamheten och identifiera nya och ej tillgodosedda behov.

Alla synpunkts- och klagomålslämnare förtjänar att bli trodda, respekterade och tagna på allvar.

Det ska vara möjligt att lämna en synpunkt eller ett klagomål till vem som helst i Mölndals stad. Mottagaren ska veta var denne ska vända sig i nästa steg.

Om du som synpunktslämnare känner att du inte blivit bemött enligt ovanstående förhållningssätt kan du kontakta vård- och omsorgsförvaltningen via telefon, brev eller e-post.

Information och handläggning

Alla synpunkter och klagomål ska registreras, följas upp och i mån av möjlighet avhjälpas.

Inom maximalt 2 dagar ska du få en bekräftelse på att synpunkten är registrerad och vilken handläggare som handlägger ärendet. Ofta kan detta ske redan samma dag.

Inom maximalt 5 dagar ska du meddelas vad som händer i ärendet och vad som förväntas hända med anledning av din synpunkt. Du kan ofta få ett fullständigt svar snabbare.

Synpunkter och klagomål besvaras antingen via e-post eller via brev, något som du själv bestämmer.

De synpunkter och klagomål som lämnas sammanställs och analyseras kontinuerligt för att förebygga fel och brister och utveckla verksamheten.  

Publicering, anonymitet och sekretess

Inkomna synpunkter och svar publiceras på Mölndals stads hemsida. Undantag från denna regel gäller för ärenden som omfattas av sekretess, är kränkande, brottsliga eller innehåller känsliga personuppgifter.

Du har möjlighet att lämna en synpunkt eller klagomål anonymt men du har då inte möjlighet att få ärendet besvarat. Anonyma ärenden handläggs i övrigt som vilket annat ärende som helst.

Ansvarig

Medicinskt ansvarigt sjuksköterska (MAS) och Socialt ansvarig samordnare (SAS) ansvarar för information om synpunkts- och klagomålshanteringssystemet inom vård- och omsorgsförvaltningen.

Bakgrund

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) ska vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ta emot och utreda klagomål och synpunkter på verksamhetens kvalitet.

Mölndals stad har gemensamma riktlinjer för synpunkter och klagomål. Samtliga klagomål registreras i ett kommungemensamt system där det säkerställs och följs upp att klagomålen besvaras inom utsatt tid. Systemet för synpunkter och klagomål är till för stadens medborgare och brukare av stadens tjänster. 

Att lämna synpunkter och klagomål är en möjlighet för dig som medborgare och brukare att påtala något du tycker är fel och hjälper oss i vårt kvalitetsarbete där vi ständigt strävar efter att leverera bättre tjänster.

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
Post: Göteborgsvägen 7, 431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 27 49 fax
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad