Bostadsanpassning

Du som har en bestående funktionsnedsättning kan ansöka om bostadsan­passnings­bidrag för att bekosta nödvändiga anpassningar i ditt hem.

En del anpassningar kan lösas med hjälpmedel. Kontakta därför först till exempel en arbetsterapeut eller fysioterapeut för att diskutera lösningar på funktions­problemen.

Ansökning- och bidragsinformation

Ansökan

Du ska fylla i och skicka in en ansökningsblankett för bostadsanpassningsbidrag. Till ansökan ska både intyg och medgivande finnas med. Det är viktigt att du som sökande och eventuell kontaktperson signerar blanketten.

Intyg

En sakkunnig person, till exempel en arbetsterapeut, fysioterapeut eller läkare, ska intyga dina behov. Intyget ska beskriva vilka problem som funktionsnedsättningen ger i ditt hem och eventuellt ge förslag på åtgärder. Avgift för intyg kan tillkomma.

Medgivande

Till ansökan ska det också finnas skriftliga medgivanden från samtliga fastighetsägare och nyttjanderättshavare. En förutsättning för att bli beviljad bidrag är att samtliga fastighetsägare och nyttjanderättshavare ger sitt medgivande till anpassningarna och inte kommer att kräva någon ersättning av sökande eller nyttjanderättshavare för återställning.

Du skickar ansökan med ditt intyg och medgivanden till kommunens handläggare:

Bostadsanpassning
Stadsbyggnadsförvaltningen
431 82 Mölndal

Du som har en bestående funktionsnedsättning kan ansöka om bostadsan­passnings­bidrag för att bekosta nödvändiga anpassningar i din permanentbostad.

Om bostaden hyrs i andra hand, lämnas bidrag endast om anpassningsåtgärden är skälig med hänsyn till hur långvarig upplåtelsen är.

Bidrag kan beviljas för anpassning och komplettering av fasta funktioner i bostaden eller i anslutning till bostaden. Det kan vara en ramp vid entrén, ta bort trösklar, montera stödhandtag, byta badkaret mot en dusch, installera trapphiss eller spisvakt.

Bidrag ges för de åtgärder som är nödvändiga för att bostaden ska vara funktionell för dig som har en funktionsnedsättning. Det du kan få bidrag till är åtgärder för att klara vanliga boendefunktioner. Till dessa hör att till exempel komma in och ut ur bostaden, förflytta sig inom bostaden, laga mat och äta, sköta sin hygien, sova och vila.

Du kan inte få bidrag för lös egendom eller för normalt underhåll.

Du kan inte få bidrag för anpassningar om du bor i ett särskilt boende till exempel äldreboende.

Om du ska byta bostad har du ansvar att välja en bostad som är lämplig med tanke på din funktionsnedsättning. Om du bygger nytt hus eller förändrar i din bostad är rätten till bostadsanpassningsbidrag begränsad.

Kommunens handläggare beslutar om rätten till bidrag och om kostnaden är skälig. Offerter / kostnadsberäkningar kan behövas som underlag till beslut om bidragets storlek.

Alla som ansöker om bidrag får ett skriftligt beslut. Om du inte är nöjd med ditt beslut kan det överklagas inom tre veckor från det att du har mottagit ditt beslut.

Du som har fått bidrag beviljat ska själv beställa arbetet med anpassningen. Du ansvarar sedan för att fakturan betalas. Konsumenttjänstlagen gäller för arbeten som utförs hos enskilda personer.

Utbetalning av bidrag

När arbetena är klara meddelar du handläggaren det. Bidraget betalas ut när anpassningarna har kontrollerats av handläggaren som utförda. Kopia på kvitto eller faktura för anpassningen ska lämnas eller skickas till handläggaren. Handläggaren kan sedan antingen betala ut bidraget till dig som sökande eller betala fakturan med det beviljade bidraget.

Bidrag betalas inte ut för arbetskostnaden om anpassningen utförs av en privatperson utan F-skattebevis. Då lämnas endast bidrag för materialkostnaden.

Viktigt att känna till

  • Du kan inte få mer i bidrag än vad anpassningen har kostat, även om beslut fattats om högre bidrag.
  • Enligt Skatteverket kan man inte göra ROT-avdrag för arbete som bekostats med bidrag.
  • Konsumenttjänstlagen gäller när ett företag utför tjänster åt en privatperson.

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad