Integrationsstrategi

Mölndals stad har en integrationsstrategi för arbetet med integration. Våren 2022 tas en handlingsplan fram med konkreta aktiviteter och genom dessa ska strategins intentioner förverkligas.

På den här sidan berättar kortfattat om strategin och dess viktigaste innehåll.

Bakgrund och utgångspunkter

Kommunfullmäktige fattade i juni 2021 beslut om stadens integrationsstrategi.

Integrationsstrategin utgör ett styrdokument och en utgångspunkt i vårt arbete med integration. Den förtydligar vad vi menar med integration och den pekar ut fem viktiga, och noggrant utvalda, fokusområden som är viktiga att jobba med för att uppnå målen på integrationsområdet.

Strategin, och arbetet med integration, ingår i det mer omfattande arbetet med social hållbarhet.

Integrationsstrategin bygger på och stämmer överens med andra viktiga dokument, lagar och principer, som exempelvis FN:s mänskliga rättigheter, de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och EU:s principer för integration. Integrationsstrategin ligger även i linje med Sveriges nationella mål på området. Den stämmer givetvis också överens med andra styrdokument i staden såsom visionen och bemötandeplanen.

Vad är integration?

Strategin bidrar med samsyn och gemensam förståelse för vad integration är. Detta behövs för att vi ska få kraft i arbetet med att stärka integrationen och för att vi ska kunna utvärdera arbetet.

Integration är både ett mål och en process.

Mål för integrationen

Mölndals stad står bakom den övergripande nationella målsättningen för integration som innebär ”lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund”. Alla invånare ska – oberoende av bakgrund och kultur – ha möjlighet att etablera sig i Sverige och uppleva att de är en del av det svenska samhället. Ansvaret för detta delas mellan individen och samhället vars stöd i olika former måste bidra till integration.

Integration som process

Mölndals stad lutar sig mot EU:s elva principer för integration med särskilt fokus på den första av dessa, som lyder: ”Integration är en dynamisk dubbelriktad process med ömsesidigt tillmötesgående mellan alla invandrare och invånare i medlemsstaterna.” Principen betonar alltså att integration berör alla invånare i en stat eller i ett samhälle.

Fem fokusområden

De fem fokusområdena för integrationsarbetet i Mölndal som strategin slår fast är följande:

  • Arbete och egenförsörjning
  • Utbildning
  • Delaktighet och sociala sammanhang
  • Boende
  • Internt utvecklingsarbete.

Till varje fokusområde har strategiska vägval formulerats som finns med i strategin.

Handlingsplanen ska göra verkstad av strategin

Strategin anger att en handlingsplan ska tas fram. Handlingsplanen ska ta upp konkreta aktiviteter som ska genomföras under 2023 och 2024.

Ett förslag på handlingsplan togs fram under våren 2022 under ledning av Jennie Fidler, integrationssamordnare. För att den ska antas behövs beslut i social- och arbetsmarknadsnämnden och i kommunstyrelsen (sker preliminärt i augusti).

Jennie Fidler

Dela på:

Senast uppdaterad