Integrationsstrategi

Mölndals stad har en integrationsstrategi för arbetet med integration. På den här sidan presenteras strategin och dess innehåll kortfattat. Du hittar också länk till strategin i sin helhet.

Det var i juni 2021 som kommunfullmäktige fattade beslut om stadens integrationsstrategi Pdf, 917.4 kB. vilken tagits fram under ledning av den dåvarande integrationssamordnaren.

Kopplat till strategin finns en handlingsplan med konkreta aktiviteter, vilken togs fram och beslutades 2022. Genom att aktiviteterna genomförs ska strategins intentioner förverkligas. Flera aktiviteter var redan igång när handlingsplanen beslutades.

Definition och fokusområden

Integrationsstrategin är ett så kallat styrdokument. Det utgör utgångspunkten i Mölndals stads arbete med integration, som hör till området social hållbarhet. Strategin definierar integration och pekar ut fem viktiga och noggrant utvalda fokusområden som är viktiga att jobba med för att lyckas med ambitionerna vad gäller integration.

Strategin bidrar även med samsyn och gemensam förståelse för vad integration är. Detta behövs för att vi ska få kraft i arbetet med att stärka integrationen och för att vi ska kunna utvärdera arbetet.

Integrationsstrategin bygger på och stämmer överens med andra viktiga dokument, lagar och principer, som exempelvis FN:s mänskliga rättigheter, de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och EU:s principer för integration. Integrationsstrategin ligger även i linje med Sveriges nationella mål på området.

Vad är integration?

Integration är både ett mål och en process.

  • Integration som mål. Mölndals stad står bakom den övergripande nationella målsättningen för integration som innebär ”lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund”. Alla invånare ska, oberoende av bakgrund och kultur, ha möjlighet att etablera sig i Sverige och uppleva att de är en del av det svenska samhället. Ansvaret för detta delas mellan individen och samhället vars stöd i olika former måste bidra till integration.
  • Integration som process. Mölndals stad lutar sig mot EU:s elva principer för integration med särskilt fokus på den första av dessa, som lyder: ”Integration är en dynamisk dubbelriktad process med ömsesidigt tillmötesgående mellan alla invandrare och invånare i medlemsstaterna.” Principen betonar alltså att integration berör alla invånare i en stat eller i ett samhälle.

Fem fokusområden

De fem fokusområdena för integrationsarbetet i Mölndal som strategin slår fast är följande:

  • Arbete och egenförsörjning
  • Utbildning
  • Delaktighet och sociala sammanhang
  • Boende
  • Internt utvecklingsarbete.

Till varje fokusområde har strategiska vägval formulerats som finns med i strategin.

Handlingsplanen

Strategin anger att en handlingsplan ska tas fram med konkreta aktiviteter som ska genomföras under 2023 och 2024. En sådan handlingsplan togs fram under våren 2022 och den antogs politiskt under sommaren. Arbete pågår nu på många håll med att genomföra aktiviteterna i handlingsplanen.

Dela på:

Senast uppdaterad