Parkering på bostadsgator

Mölndals stad har avgiftsbelagd parkering på bostadsgator i vissa områden. Det för en bra framkomlighet och säkerhet.

Bilar parkerade på bostadsgator. Foto: Tekniska förvaltningen, Mölndals stad

Mölndals stad har noterat och fått många synpunkter kring framkomlighets-, underhålls- och säkerhetsproblem på grund av parkering på bostadsgator. Därför har Mölndals stad avgift för parkering på bostadsgator.

Det är du som fastighetsägare som är ansvarig att ordna parkering för dina fordon på din fastighet, det är ingen rättighet att få parkera på gatan.

Områden med avgiftsbelagd parkering på bostadsgator är skyltade och har information om betalning med telefon. I alla områden finns en eller flera automater för betalning med kort. Bor du i ett område med avgift, kan du köpa p-tillstånd för boende, förutsatt att du uppfyller villkoren - se under fliken information om boendekort.

Här gäller avgiftsbelagd parkering på bostadsgator

Genom att klicka på områdesnamnen kommer du till en karta över berört område.

Vem kan ansöka om parkeringstillstånd för boende?

 • Tillståndet kan endast sökas av personer som fyllt 18 år.
 • Tillstånd gäller endast för fordon i trafik. Med fordon avser vi personbil, lätt lastbil och MC samt moped klass I.
 • Endast ett tillstånd per person kan bli beviljat.
 • Du måste vara folkbokförd på en behörig adress inom det område där avgiftsbelagd gatuparkering är införd.
 • Du ska stå som registrerad ägare till fordonet i Vägtrafik-registret. För utländska fordon ska kopia på registreringsbevis skickas med ansökan.
 • Fordonet får ha en maximalvikt på 3,5 ton.
 • Anställd, med förmånsbeskattat tjänstefordon, likställs med eget innehav av fordon. Bifoga en lönespecifikation där det framgår att du har bilförmån samt ett tjänstebilsintyg utfärdat på din arbetsgivares brevpapper med logotyp och kontaktuppgifter. Intyget ska innehålla uppgifter om dig som sökande, fordonet och om du förmånsbeskattas för fordonet. Intyget ska vara underskrivet av behörig person på företaget. Intyg behövs även för innehavare av leasingavtal med billeasingföretag.
 • Firmatecknare bifogar kopia från Bolagsverket samt underlag om bilförmån.
 • Handlingarna skickar du till mpab@mpab.molndal.se.

Kommunen har inte planerat att erbjuda boendekort på gatumark i området runt sjukhuset. Anledningen är att de gator där avgift gäller i sjukhusområdet (Frälsegårdsgatan, Hedängsgatan, Celsiusgatan, Lekskolegatan och Torallagatan) har närhet till flera parkeringsanläggningar på kvartersmark, där det finns att tillstånd att köpa för boende, exempelvis på Frälsegårdsgatan och aktivitetens parkering. De boende som inte har möjlighet att ordna parkering på sin egen fastighet har möjlighet att lösa tillstånd att stå där. Vi ser därför inte i nuläget att det finns ett behov av att erbjuda boendeparkering på gatumark i området.

Var och när gäller boendeparkeringstillstånd?

 • Tillståndet innebär inte en garanterad parkeringsplats utan gäller i mån av plats.
 • Uppställning gäller högst 24 timmar i följd vardagar förutom dag före söndag och helgdag.
 • Tillståndet gäller endast sådana avgiftsbelagda gatusträckor eller områden som är allmän plats.
 • Om parkeringsförbud eller tidsbegränsning råder på platsen, till exempel för sopning vissa veckodagar eller tillfälligt förbud för till exempel vägar­bete, gäller inte tillståndet.
 • Parkeringstillståndet förnyas månadsvis, utan ny ansökan under förutsätt­ning att din betalning av tidigare beviljad/utnyttjad boendepar­kering har kommit till kommunen senast på förfallodatumet.

  Se mer på Mölndals Parkerings AB:s hemsida, där du också ansöker om boendekort.
  (din första ansökan betraktas som en stående ansökan, du behöver inte skicka ny ansökan varje månad)

Avgiften för parkering på bostadsgator gäller dygnet runt och kan betalas med app/telefon eller via kortautomat. Boende i villa som inte kan lösa parkering på egen fastighet kan lösa ett boendekort via Mölndals Parkering AB.

Betalning via telefon kan göras med Parkering Göteborg, Easypark eller Inteleon SMS Park. Information finns på skyltar i området.

Avgiften för parkering på bostadsgator är 2 - 10 kronor per timme, beroende på vilken gata det gäller. Avgiften följer Mölndals stads beslutade områden för parkeringsavgifter på allmän platsmark.

Parkering är som längst tillåten i 24 timmar.

Avgifter

 • I röd zon (Mölndals innerstad) kostar det 10 kronor/timme.
 • I gul zon (sjukhusområdet, delar av Krokslätt, söder om Mölndals innerstad) kostar det 6 kronor/timme kl 8-18, 2 kronor/timme övrig tid. Maxavgift 40 kronor/dygn
 • Övrig zon kostar 2 kronor/timme, maxavgift 30 kronor/dygn

Boendekort

Avgift för boendekort är 200 eller 300 kronor per månad beroende på område. Regler för boendekort finns under Om boendekort ovan. Mer information om hur du köper boendekort finns hos Mölndals Parkering AB.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad