Driva fristående enheter

På den här sidan finns information för dig som driver eller vill börja driva en fristående grundskola, en fristående förskola, ett fristående fritidshem eller fristående pedagogisk omsorg.

Grundbelopp fristående förskola och grundskola

Fristående förskolor och skolor får bidrag för de inskrivna barn och elever som är folkbokförda i Mölndals stad. Bidraget för varje elev delas ut månadsvis. Storleken på bidraget per elev bestäms i ett särskilt beslut om grundbelopp för förskolan och grundskolan. Grundbeloppet varierar från år till år

Fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Starta fristående förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg

Du som vill starta en fristående förskola, ett fristående fritidshem eller annan pedagogisk omsorg ska ansöka om godkännande för att starta verksamheten hos kommunen. Kontakta våra tillsynshandläggare för mer information.

Krav för att få bidrag till fristående verksamhet

Vi beviljar bidrag om:

  • Det finns en hållbar ekonomisk kalkyl.
  • Verksamheten är öppen för alla.
  • Det inte uppstår påtagliga negativa konsekvenser för motsvarande verksamhet i kommunen.
  • Avgifterna inte är oskäligt höga.
  • Godkänd ägar- och ledningsprövning, gäller fristående förskola eller fritidshem.

Vem kan driva fristående förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg? 

Huvudman för en fristående verksamhet kan vara:

  • Ett bolag
  • En förening
  • En samfällighet 
  • En stiftelse
  • En enskild individ

Öppet för alla

Den fristående verksamheten ska vara öppen för alla som mottas i motsvarande kommunal verksamhet. Inskrivning i verksamheten sker enligt turordning, inget barn får gå före i kön eller uteslutas. 

Personal 

I fristående verksamhet inom förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg ska det alltid finnas personal med relevant högskoleutbildning för barngruppen.

Barngruppens storlek

Barngruppernas storlek ska vara anpassade för att kunna möta de behov som finns samt hålla en hög kvalitet i verksamheten.

Öppettider

Den fristående verksamhetens öppettider ska vara anpassade efter de kommunala verksamheternas öppettider, 06.30-18.30. Öppettiderna ska anpassas efter vårdnadshavarnas omsorgsbehov.

Tillsyn

Mölndals stad ansvarar för att göra en regelbunden tillsyn av den fristående verksamheten. Syftet med tillsynen är att säkerställa att verksamheten drivs enligt skollagen och övriga lagar och krav för fristående verksamhet. 

Ägar- och ledningsprövning

En ägar- och ledningsprövning utförs av kommunen när du startar en fristående verksamhet inom förskola, fritidshem eller pedagogisk verksamhet, samt om den fristående verksamheten byter ägare eller ledning. Ägar- och ledningsprövningen är reglerat i skollagen. 

Syftet med en ägar- och ledningsprövning är att säkerställa att ägaren eller ledaren är lämplig och har ekonomiska förutsättningar för att driva en fristående verksamhet och att aktuella lagar och regler följs.  Du kan läsa mer om ägar- och ledningsprövning på skolinspektionens webbsida

Anmäl byte av ägare och ledning till kommunen

Byte av ägare eller ledning av fristående verksamhet ska alltid anmälas till kommunen inom en månad efter att förändringen har genomförts.

Efter anmälan gör vi en ny ägar- och ledningsprövning för hela ledningskretsen.

Tilläggsbelopp

Som huvudman för en fristående förskola eller pedagogisk omsorg kan du ansöka om tilläggsbelopp för att täcka kostnader för barn som har behov av omfattande särskilt stöd. Tilläggsbeloppets storlek bestäms utifrån det individuella barnets behov. Du kan bara ansöka om tilläggsbelopp för barn som är folkbokförda i Mölndals stad.  

Tilläggsbeloppet är individuellt för att finansiera extraordinära åtgärder för ett enskilt barn. Du behöver göra en ansökan för varje individ som har behov av tilläggsbelopp. Innan tilläggsbelopp kan beviljas ska barnets stödbehov kartläggas och utredas inom ramen för förskolans eller den pedagogiska omsorgens utredning och åtgärdsprogram kopplat till barnet.

Exempel på åtgärder som kan finansieras av tilläggsbelopp är assistenthjälp och anpassning av lokaler.

Du gör ansökan via vår blankett.

Fristående grundskola

Starta och driva fristående grundskola

Du som vill starta en fristående grundskola ska ansöka om godkännande från skolinspektionen för att starta verksamheten.

Skolinspektionen ansvarar även för tillsyn samt ägar- och ledningsprövning av fristående grundskolor.

Kommunens insyn i fristående skolor 

Kommunen och den fristående skolan samarbetar och kommunen har insyn i den fristående verksamheten. Anledningen till att kommunen behöver ha insyn i den fristående verksamheten är att underlätta kommunikation och hantering av gemensamma frågor mellan kommunen och den fristående verksamheten. 

Kommunen ansvarar ytterst för att alla elever går i skolan.

Ansvar att rapportera frånvaro

En fristående grundskola är ansvarig för att se till att alla elever går i skolan enligt skolplikten. Vid återkommande eller långvarig frånvaro har rektor ansvar för att utreda frånvaron och göra en anmälan till skolans huvudman.

Elevens hemkommun ska alltid informeras om återkommande eller långvarig frånvaro. Anledningen till att kommunen ska informeras är till exempel att kommunen kan samordna insatser och utreda vårdnadshavarnas ansvar och skyldigheter.

Rapportera om elever slutar eller börjar på skolan

Den fristående skolan ska rapportera till kommunen när någon elev slutar eller börjar på skolan. Anledningen till detta är att kommunen ansvarar för att se till att alla skolpliktiga elever går i skolan.

Tilläggsbelopp

Som huvudman för en fristående grundskola kan du ansöka om tilläggsbelopp för att täcka kostnader för elever som har behov av omfattande särskilt stöd. Tilläggsbeloppets storlek bestäms utifrån den individuella elevens behov. Du kan bara ansöka om tilläggsbelopp för elever som är folkbokförda i Mölndals stad. 

Tilläggsbeloppet är individuellt för att finansiera extraordinära åtgärder för en enskild elev. Du behöver göra en ansökan för varje individ som har behov av tilläggsbelopp. Innan tilläggsbelopp kan beviljas ska elevens stödbehov kartläggas och utredas inom ramen för skolans utredning och åtgärdsprogram kopplat till eleven.

Exempel på åtgärder som kan finansieras av tilläggsbelopp är assistenthjälp och anpassning av lokaler. 

Du gör ansökan via vår blankett.

Kontakt

Erica Goding
Myndighetschef
Skolförvaltningen


Dela på:

Senast uppdaterad