Ledighet från grundskolan

Att få ledigt är ett undantag från skolplikten. All ledighet innebär att eleven går miste om viktig undervisning.

Alla barn har rätt till utbildning. I Sverige har alla barn som går i grundskola eller anpassad grundskola skolplikt. Det innebär att ditt barn ska gå till skolan och delta i undervisningen om hen inte har en giltig anledning att inte vara i skolan, till exempel vid sjukdom.

Tänk på att försöka lägga planerade ledigheter under loven. Ett läsår består av 178 skoldagar och 187 dagar är lediga dagar från skolan (sommarlov, studiedagar och andra lov).

Kortare ledighet från skolan

Huvudregeln är att eleven alltid ska vara i skolan. En elev kan beviljas en kortare ledighet för särskilda tillfällen, till exempel en begravning eller familjehögtid. En kortare ledighet kan som längst vara tio dagar. En semesterresa räknas inte som ett särskilt tillfälle.

Det är skolans rektor som beslutar om ledigheten kan beviljas eller inte. En individuell bedömning görs i varje enskilt fall. Omständigheter som ligger till grund för beslutet kan vara:

 • Frånvarons längd
 • Tidigare frånvaro
 • Elevens studiesituation
 • Hur viktig ledigheten är för eleven
 • Möjlighet att på olika sätt i efterhand ta igen den förlorade undervisningen.

Så ansöker du om kortare ledighet

Du ansöker om ledighet för ditt barn via Skola24. Du når Skola24 via Skolportalen eller via appen.

Det gäller vid längre ledighet

Skolans rektor kan endast i undantagsfall bevilja ledighet som är längre än tio dagar om det finns synnerliga skäl till det. Ledigheten måste vara mycket viktig för eleven och inte kunna göras på annan tid. Att åka på semester är inte ett synnerligt skäl. Exempel på synnerliga skäl kan vara att en vårdnadshavare ska arbeta utomlands på uppdrag av sin arbetsgivare. En längre ledighet kan som längst vara sex månader.

Så ansöker du om längre ledighet

Ansökan om längre ledighet görs digitalt i god tid innan sökt ledighet. Du ansöker om ledighet för ditt barn via Skola24. Du når Skola24 via Skolportalen eller via appen.

Tänk på att du vid ansökan tydligt beskriver och styrker varför ledigheten är nödvändig. Beslutet kan inte överklagas vilket innebär att skolplikt gäller och eleven ska befinna sig i skolan.

Det gäller vid längre vistelse utomlands

Enligt skollagen gäller inte skolplikten för barn som vistas utomlands under en längre period. Med en längre period menas mer än sex månader. I normalfall ska du som bosätter dig utomlands under en längre period skriva dig i det landet där du bor, då upphör skolplikten automatiskt.

Om ditt barn ska vara folkbokförd i kommunen

Om ditt barn ska fortsätta vara skriven i kommunen trots att hen har flyttat utomlands under en längre tid ska det meddelas till skolförvaltningen via blanketten: Anmälan om längre vistelse utomlands Pdf, 144.9 kB.. I anmälan behöver du bifoga intyg på att informationen du uppger i samband med anmälan stämmer.

Anmälan ska lämnas minst tre månader innan skolgången utomlands påbörjas.

Det händer vid olika beslut om skolplikten

 • Om skolförvaltningen bedömer att skolplikten upphör har eleven inte kvar sin skolplacering.

 • Om skolförvaltningen bedömer att eleven har fortsatt skolplikt har vårdnadshavaren skyldighet att se till att eleven kommer till skolan i Sverige och fortsätter sin skolgång.

Fullgöra skolplikten på annat sätt

Vid längre vistelse utomlands kan eleven i särskilda fall få fullgöra skolplikten på annat sätt. Ansökan görs via blanketten Ansökan om att fullgöra skolplikten på annat sätt Pdf, 200.5 kB..

Skolnämnden fattar beslut om eleven har rätt att fullgöra skolplikten på annat sätt. För att skolnämnden ska kunna godkänna att skolplikten kan fullgöras på annat sätt behöver alla tre nedanstående punkter vara uppfyllda:

 • Verksamheten är ett likvärdigt alternativ till svensk grundskola.

  Varje skola bedöms individuellt utifrån om skolan följer den svenska läroplanen och om skolan har kursplanerna i svensk grundskola som utgångspunkt i utbildningen. Vanligtvis godkänns skolor som står under statlig tillsyn (Skolinspektionen) och där staten (Skolverket) ansvarar för uppföljning och utvärdering av verksamheten, men även andra skolor kan godkännas.

 • Behovet av insyn i verksamheten kan tillgodoses.

  Skolförvaltningen ska genom kontakt med elevens skola kunna följa upp elevens kunskaper i skolan och närvaro i undervisningen. Skolförvaltningen ska också få information om att elevens skola följer en plan för undervisningen.

 • Det finns särskilda skäl till att skolplikten ska fullgöras på annat sätt.

Kostnader

Eventuella kostnader som uppstår i samband med att eleven fullgör skolplikten på annat sätt betalas inte av skolförvaltningen. Det är elevens vårdnadshavare som ansvarar för att betala skolgången utomlands.

När eleven kommer tillbaka till Sverige

När eleven flyttar tillbaka till Sverige har hen skolplikt på nytt. Det är inte säkert att eleven får komma tillbaka till samma skola som innan utlandsvistelsen. Elevens kunskaper kommer att bedömas för att bestämma vilken årskurs eleven kan börja i efter utlandsvistelsen.

Vårdnadshavare ska i god tid innan hemkomst ansöka om en skolplacering för eleven så att eleven kan återgå till skolan snarast möjligt efter att ha kommit tillbaka till Sverige.

Kontakt

Skolförvaltningen
Förskola och grundskola
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad