ESF-projekt- Fullföljda studier UP2

Hur kan vi förhindra gymnasieelever från att avbryta sina studier eller att de studerar tre år utan att få examen? Ett ESF-projekt med målsättningen att öka examensgraden.

Logotyper för ESF och Mölndals stad.

Projektets syfte är att utveckla en systematisk, förebyggande uppföljning av hemkommunens gymnasieungdomar under gymnasietiden för att förhindra avbrott i studierna.

Bakgrund

Examen från gymnasieskolan är en faktor som forskning visat kan vara en garanti mot att hamna i utanförskap. I olika nationella, regionala och lokala projekt och sammanhang arbetar man idag med frågan om fullföljda studier.

Det samverkansavtal som finns mellan skolorna och kommunerna i Göteborgsregionen (GR) innebär att eleverna har möjlighet att välja gymnasieutbildning fritt inom GR. I nuläget studerar flertalet av Mölndals gymnasieelever i annan kommun och Mölndal hamnar på femteplats i landet med att ha flest ungdomar som studerar utanför hemkommunen. Ersättning sker till huvudmän genom interkommunal ersättning (IKE) utifrån ett samverkansavtal.

Det finns även en stor avsaknad av av systematisk uppföljning under gymnasietiden bland Sveriges hemkommuner. Det leder till att hemkommunen oftast får kännedom om studieresultaten för eleven först i efterhand när det är för sent att förebygga skolmisslyckanden. Vid detta skede har eleven hamnat inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret (KAA).

Mölndals stad vill främja goda studieresultat och öka examensgraden bland eleverna genom ett ökat samarbete med skolorna i de olika kommunerna. En systematisk uppföljning av information om elevernas progression skulle kunna fungera som underlag för förebyggande insatser.

Mölndals uppdrag

Utbildningsnämnden i Mölndals stad har gett utbildningsförvaltningen i uppdrag att stärka uppföljningen och de förebyggande insatserna för gymnasieelever hos extern och intern huvudman med start 2023. Syftet är att förebygga avbrott och skolmisslyckande med målsättningen att öka andelen elever som lyckas ta examen.

I samband med detta uppdrag blev Mölndal också utvalda att delta i ESF-projektet Fullföljda studier (UP2) med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) som projektägare. Projektet pågår fram till 2025 med målsättningen att utveckla ett systemstöd för att underlätta hemkommunens systematiska uppföljning av elever som studerar hos annan huvudman.

Arbetet påbörjades i januari 2023 och deltagandet i UP2 startade i april 2023. Målsättningen är att arbeta fram långsiktiga, gemensamma uppföljningssystem och processer för att samla in och följa upp information om eleverna som kan vara ett stöd i att förhindra att eleven avbryter sina studier.

Mölndal och SKR ser ett tydligt behov av ett förstärkt systemstöd för uppföljning av information. SKR vill vara ett stöd i framtagandet av ett systemstöd i syfte att utveckla ett nationellt insamlingssystem.

Utveckling av elevinformationssystem

Sedan tidigare använder de samverkande kommunerna i Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) det gemensamma elevinformationssystemet ELIN. Systemet är redan nu utformat för att ta emot information om frånvaro, och kan ta emot betygsinformation, men är inte utvecklat att presentera denna data.

Hittills har lämpliga indikatorer så som elevens skolfrånvaro och betyg identifierats att kunna ge en grundläggande uppfattning om eleven riskerar att avbryta sina studier. Ändamålet med utvecklingen blir att identifiera risk för avbrott eller skolmisslyckade under de tre åren på gymnasiet – att bli ett slags ”early warning system”.

Genom att ta del av generell statistik över frånvaro och betygsuppgifter kan hemkommunen se mönster och risker för att kunna planera insatser inom ramen för KAA och inleda förebyggande samarbeten med huvudmännen på både generell och individuell nivå.

I och med samarbetet med SKR finns det även en önskan att vara med och finansiera utvecklingen av systemet för att fungera på en nationell nivå.

Pilotkommun

Projektet avser att påbörja insamling under hösten 2023 för att ha data klar när GR påbörjar utvecklingen av ELIN. SKR vill se att Mölndals stad är pilot under testarbetet med att föra in uppgifterna inom ramen för projektet UP2.

Intresset från kommuner och friskolor är stort och just nu inleder Mölndal samarbete med grannkommunerna Kungsbacka och Härryda kring insamling av data som grund för tidiga åtgärder samt för utveckling av det gemensamma informationssystemet ELIN.

Projektgruppen har tagit fram underlag för skolor med fristående och kommunala huvudmän där examensgraden hos elever från Mölndal är relativt hög men där det troligtvis finns en potential till förbättring.

Långsiktig målsättning

Målsättningen är att skapa fungerande rutiner och kontaktvägar som är hållbara även efter projektets avslut och därigenom öka elevernas examensgrad. Steg två i projektet planeras att öka samarbetet mellan Mölndals stad och Göteborgsregionens gymnasieskolor och på så sätt förbättra och skapa långsiktiga förebyggande åtgärder med de stödfunktioner som finns i staden.

Inom ramen för SKR projektet ”Fullföljda studier UP2”, finns även möjlighet för de huvudmän som deltar i projektet att ta del av utbildningar kring de insatser som genom åren visat sig ge goda effekter så som ökad närvaro, bättre skolresultat och högre andel examen.

Stadsledningsförvaltningen i Mölndal kommer att delta i framtagningen av statistik och analysfasen i projektet. Det förvaltningsövergripande samarbetet ska säkerställa att en bred och systematisk uppföljning av all data blir tillgänglig i hela staden.

Samarbete

Om du är intresserad av att delta i detta samarbete kan du kontakta projektledare Mirjam Rissanen-Hjorth för att få mer information.

Kontakt

Mirjam Rissanen-Hjorth
Verksamhetsutvecklare och projektledare
031-317 12 02
mirjam.rissanen-hjorth@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad