Skäl till skolskjuts

Eleven ska vara folkbokförd i Mölndal för att ansöka om skolskjuts. Rätten till skolskjuts gäller för elever i den kommunala grundskolan, anpassad grundskola samt för elever i anpassad gymnasieskola med offentlig huvudman.

Ditt barn kan ha rätt till skolskjuts om     

  • Ditt barn bor långt från sin placeringsskola (se avståndsgränser nedan)
  • Vägen till placeringsskolan anses farlig
  • Ditt barn har en funktionsnedsättning som gör det svårt att ta sig till skolan eller
  • Det finns andra särskilda omständigheter som gör att ditt barn behöver skolskjuts.

Avstånd mellan hemmet och skolan

Den årskurs ditt barn går i avgör från vilket avstånd barnet har rätt att få skolskjuts. De här avstånden gäller för färdvägens längd i Mölndals stad. Med färdväg menas den kortaste användbara väg som eleven kan gå eller cykla mellan hemmet och placeringsskolan.

  • 2 kilometer för elev i förskoleklass – årskurs 2
  • 3 kilometer för elev i årskurserna 3-6
  • 4 kilometer för elev i årskurserna 7-9

Farlig skolväg

Elev kan ha rätt till skolskjuts om trafikförhållandena längs färdvägen bedöms vara riskfyllda och olämpliga i förhållande till elevens ålder och mognad. Det kan till exempel vara om ditt barn måste korsa stora vägar eller om det saknas trottoarer.  Om du anser att vägen är farlig för ditt barn kan du göra en ansökan.  Beskriv då skolvägen med text och bilder. Då kan skolskjutshandläggaren bäst bedöma om ditt barn har rätt till skolskjuts.

Om ditt barn har en funktionsnedsättning

Om ditt barn har en funktionsnedsättning som gör det svårt att på egen hand ta sig till skolan så kan barnet ha rätt till skolskjuts. Svårigheterna kan bero på flera olika saker. Det vanligaste är att barn med rörelsehinder får skolskjuts men också andra funktionsnedsättningar kan ge rätt till skolskjuts. Du behöver bifoga intyg från läkare eller andra specialister för att visa vilka behov ditt barn har.

Växelvis boende

Med växelvis boende menas att eleven bor lika mycket hos båda föräldrarna. Vid växelvis boende kan rätten till skolskjuts prövas från båda adresserna om båda ligger inom Mölndal.

Om ena adressen ligger i en annan kommun görs bedömningen av rätt till skolskjuts enbart ifrån folkbokföringsadressen i Mölndal. Skolskjuts över kommungränsen beviljas inte.

Andra skäl till skolskjuts

Om du tycker att det finns ett annat starkt skäl till att ditt barn behöver skolskjuts så kan du beskriva det i en ansökan. Det är mycket ovanligt att barn får skolskjuts på grund av andra skäl än de som vi beskrivit här, men du har rätt att göra en ansökan.

Kontakt

Ann Franzén
Skolskjutshandläggare
Grundskola
Skolförvaltningen
skolskjuts.grundskola@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad