Kränkande behandling och diskriminering

Du ska aldrig behöva bli kränkt eller diskriminerad i din förskola eller skola. Förskolor och skolor bedriver därför ett målmedvetet arbete för att motverka diskriminering och kränkande behandling.

Skolan ska arbeta för allas lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Skolan ska också se till att inga barn eller elever blir utsatta för kränkningar, trakasserier eller mobbning. Det finns ett tydligt förbud mot att personal utsätter barn eller elever för kränkande behandling.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Varje förskola och skola har en plan för hur man ska förebygga kränkningar och hur man ska motarbeta mobbning. I planen finns också rutiner för att genast ta hand om den som kränks eller mobbas trots förebyggande insatser. Planen kallades tidigare Likabehandlingsplan.

Om du blir utsatt

Om du blir utsatt för kränkande behandling eller ser att någon annan blir det bör du prata med läraren, förskolläraren eller någon annan i personalen om saken. Personalen måste ingripa och anmäla till rektor.

Om det inte fungerar att vända sig till personalen bör du kontakta rektorn eller förskolechefen. Om det är personal som utsätter barn eller elever för kränkande behandling vänder du dig till rektorn eller förskolechefen direkt.

Om problemet på skolan enligt din uppfattning inte blir löst efter att du pratat med rektorn bör du vända dig till kommunens skolförvaltning eller till den enskilda huvudman som ansvarar för verksamheten om det gäller en fristående skola. Alla som driver en skola är skyldiga att ha rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Skolan ska kunna upplysa dig om hur det fungerar när du vill lämna klagomål på skolan och vart du ska vända dig.

Anmäla till Skolinspektionen

Om du vill anmäla missförhållanden på skolan, kränkningar, brister i undervisningen eller ärenden angående särskilt stöd kan du anmäla det till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet (BEO). Om kommunen eller den fristående skolan inte gör vad den kan för att förebygga och förhindra kränkande behandling och mobbning kan i vissa fall skadestånd dömas ut.

Anmäla till Diskrimineringsombudsmannen

Diskrimineringsombudsmannen, DO, har som främsta uppgift att se till att diskrimineringslagen följs. DO tar emot och utreder anmälningar som rör de olika förbud mot diskriminering och trakasserier som finns i diskrimineringslagen.

Kontakt

Skolförvaltningen
Förskola och grundskola
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad