Asbest

Asbest är ett hälsofarligt ämne som kan orsaka flera allvarliga sjukdomar, exempelvis cancer. Det är framförallt personer som arbetar inom byggbranschen som riskerar att bli utsatta för asbestdamm vid bearbetning av material som innehåller asbest.
För att få arbeta med asbest och asbesthaltiga material behövs tillstånd från Arbetsmiljöverket.

Asbest är ett farligt ämne som kan orsaka flera allvarliga sjukdomar som till exempel cancer. Det är framförallt personer som arbetar inom byggbranschen som riskerar att bli utsatta för asbestdamm vid bearbetning av material som innehåller asbest.

Asbest är ett samlingsnamn på flera mineraler som finns i naturen, till exempel i berggrunden. Asbest har använts sedan en lång tid tillbaka i byggmaterial på grund av dess tekniska egenskaper. Asbestdamm består av mikroskopiska spetsiga fibrer som frigörs vid renovering eller rivning. Dammet kan skada lungvävnaden om det kommer ner i lungorna.

Asbest totalförbjöds år 1982, men det finns fortfarande kvar i byggnader som är byggda före år 1979. I bostadshus kan asbest exempelvis finnas i ventilationskanaler, värmeisolering i rör, golvplattor, eternitskivor på fasader och tak, i fix och fog till kakel samt i underskikt till plastmattor. Så längde asbestmaterialet sitter fast eller är inkapslat är det ofarligt. Det är däremot en hälsorisk vid ombyggnads-, reparations- eller rivningsarbete.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om asbest

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om asbest, (AFS 2006:1) gäller alla verksamheter där det finns risk för exponering för asbesthaltigt damm.

Du kan ansöka om tillstånd på Arbetsmiljöverkets webbsida Tillstånd, anmälan och blanketter för asbest.

Planerar du som privatperson att hantera asbesthaltigt material?

Risker, ansvar och skyddsåtgärder för din egen säkerhet.

Asbestavfall är farligt avfall

Som fastighetsägare står du för kostnaderna i samband med rivning av eternitplattor och asbestmaterial. Du ansvarar även för att hanteringen av asbestavfallet sker korrekt.

Asbest är farligt avfall och ska hanteras separat från annat avfall. Asbestmaterial ska packas i lufttät byggplast (0,2 mm) och vävtejp. Om asbestavfall förpackas felaktigt tas det inte emot. Förpackningen ska märkas med ordet "asbest".

Lämna asbestavfall

Asbestavfall får bara lämnas på Tagene återvinningscentralen (ÅVC) vid Tagene i Göteborg. En särskild avgift tas ut för asbestavfall.

Kontakta alltid personalen på Tagene återvinningscentral innan du lämnar ditt asbestavfall.

Kontaktuppgifter och adresser

Vem har ansvaret

Om du misstänker felaktig hantering av asbest, ska du i första hand vända dig till den som utför arbetet. Det kan vara fastighetsägaren eller den anlitade firman. För yrkesmässig hantering av asbest krävs tillstånd från Arbetsmiljöverket.

Vid frågor om regler för yrkesmässig hantering, kontakta
Arbetsmiljöverket
010-730 90 00
arbetsmiljoverket@av.se

Tipsa om risker i arbetsmiljön som finns på din egen arbetsplats eller på andra arbetsplatser, via Arbetsmiljöverkets e-tjänst.

Om du misstänker felaktig hantering av asbestsavfall, kan du kontakta bygg- och miljöförvaltningen för rådgivning. Se kontaktuppgifter nedan.

Relaterad information

Kontakt

Bygg- och miljöförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad