Avfall från verksamheter

Din verksamhet tecknar abonnemang för kommunalt avfall genom att kontakta oss. Det finns olika tjänster för avfallshantering och flera olika typer av kärl. Vi hjälper dig att anmäla ägarbyte och skaffa kort för besök på återvinningscentralerna för din verksamhet.

Obligatorisk insamling av matavfall

Från den 1 januari 2024 ska alla som har en verksamhet där matavfall uppstår sortera ut sitt matavfall. Det gäller alla verksamheter som har kommunalt avfall, från till exempel lunchrum. Abonnemang för brännbart restavfall och matavfall tecknas hos Mölndals stad. Insamlingen sker i kärl. Vi hämtar också matavfall i tank. Vår kundsamordnare hjälper dig via kontaktcenter kontakt@molndal.se eller 031-315 10 00.

Verksamheter som ger upphov till matavfall som inte är kommunalt avfall ansvarar själva för att avfallet sorteras ut och samlas in separat och lämnas till en behandlingsanläggning.

Krav på att separera förpackat matavfall

Från den 1 januari 2024 ska också allt förpackat matavfall separeras från förpackningen innan det sorteras som matavfall respektive förpackning. Livsmedelsbutiker där förpackat matavfall uppstår ska anmäla hur avfallet hanteras. Tänk på att även exempelvis godis och chips är matavfall.

Samlokaliserad verksamhet

En samlokaliserad verksamhet är en verksamhet som inte har ett eget avfallsabonnemang. I stället sorteras det avfall som uppstår i utrymmet där ett flerbostadshus har sina kärl. Samlokaliserade verksamheter ansvarar för att anmäla det till Mölndals stad. Verksamheten ansvarar också för att ha en dialog med fastighetsägaren och komma överens om vad som gäller i avfallsutrymmet. E-tjänsten för anmälan finns tillgänglig på etjanst.molndal.se/samlokaliserad.

Lämna material till Återbruket Kikås

På Återbruket Kikås fokuserar vi på att återbruka produkter och material som du lämnar in till oss. Genom att återbruka i stället för att material- eller energiåtervinna gör vi tillsammans en större skillnad för miljön. Passa på att besöka vår butik för bygg- och trädgård om ni har vägarna förbi. Kanske finner ni inspiration till ert företag att arbeta mer med återbruk.

Återbruket Kikås är indelat i tre delar: A, B och C. Vid A och B lämnar du material för återbruk utan kostnad.

Återvinningskort för verksamheter

För att lämna grovavfall behöver din verksamhet ett gult återvinningskort som du enkelt ansöker om i vår e-tjänst. Kortet ska dras vid varje besök. Kostnaden per besök är 374 kronor, exklusive moms. Vi fakturerar kostnaden till din verksamhet kvartalsvis.

Vi skickar ut återvinningskort via posten. Borttappade kort spärras av.

Du kan lämna mindre mängder grovavfall med personbil eller lätt lastbil (max 3,5 ton). Max 3 kubikmeter grovavfall får lämnas per besök. Vi tar inte emot farligt avfall.

Läs mer om anläggningen.

Renhållningstaxa och renhållningsordning

Det kan uppstå mycket avfall från en verksamhet, vare sig det är privat eller offentligt. Rätt sortering av verksamhetens avfall gör det möjligt att återanvända eller återvinna det mesta.

Verksamheter måste teckna abonnemang hos kommunen för hantering av kommunalt avfall, till exempel avfall från toaletter eller personalmatsalar. Annat produktionsmaterial kan kommunen eller annan aktör anlitas för. Kontakta oss för priser och förslag på passande abonnemang.

 

Renhållningstaxan för flerbostadshus består av en grundavgift och en hämtningsavgift. Grundavgiften är en fast avgift som finansierar bland annat drift och underhåll av kommunens återvinningscentraler, miljö- och utvecklingsarbete, information. Hämtningsavgiften täcker kostnaden för hämtning och behandling av avfall.

Brännbart restavfall

Alla priser anges exklusive moms.

Hämtning sker 1 gång per vecka. Avser när sortering av förpackningar, matavfall och tidningar sker. I övriga fall, se renhållningstaxan.

Hämtningsavgift per år för brännbart restavfall från flerbostadshus, vid sorterat abonnemang

Behållartyp

Första kärlet

Följande kärl

190 liter

2 785 kronor

2 594 kronor

370 liter

4 931 kronor

4 683 kronor

660 liter

8 875 kronor

8 443 kronor

FNI kärl 1 och 2*

5 086 kronor


Container 3 m³

30 262 kronor


Container 4 m³

40 350 kronor


Container 6 m³

50 735 kronor


Container 8 till 10 m³

63 517 kronor


*För mindre verksamheter, max 2 uppsättningar. Kräver beslut från tekniska förvaltningen.

Matavfall

Hämtas 1 gång per vecka. Påsar för matavfall för en normal årsförbrukning ingår. Dimensionering enligt Avfall Sveriges riktlinjer. Alla priser anges exklusive moms och avser årsavgift.

Avgift för hämtning av matavfall från flerbostadshus och verksamheter

Behållartyp

Första kärlet

Följande kärl

140 liter

1 731 kronor

1 645 kronor

190 liter

2 629 kronor

2 498 kronor

370 liter

4 604 kronor

4 370 kronor

Normalt används 140 liters kärl. Vid specialfall och efter beslut av tekniska förvaltningen kan 190 eller 370 liters kärl tillåtas.

Returpapper (tidningar)

Hämtning sker var 14:e dag.
Alla priser anges exklusive moms och avser årsavgift per kärl.

Avgift för hämtning av returpapper, per kärl.

Behållartyp

Var 14:e dag

1 gång per vecka

1 gång per månad

190 liter

737 kronor

1 583 kronor

485 kronor

370 liter

737 kronor

1 583 kronor

485 kronor

660 liter*

1 633 kronor

3 506 kronor

1 077 kronor

* För pris för tätare tömning av Returpapper 660 liter, se renhållningstaxan.

Förpackningar

Hämtning av förpackningar betalas av producenterna och innebär normalt ingen kostnad om du har tömning enligt standard. Du kan få betala för dragavstånd eller servicetaxa.

Standard för hämtning för papper- och plastförpackningar är 26 tömningar per år. För glas- och metallförpackningar gäller 13 tömningar per år. Dimensionering av kärl sker enligt Avfall Sveriges mall.

Priser nedan anges exklusive moms.

Servicetaxa för tätare tömning: 50 kronor per kärl och tillfälle.

Tilläggsavgift för låst dörr, lucka, grind eller bom är 533 kronor per år. Med låst dörr avses dörr som öppnas med nyckel, tagg eller kod.

Se mer i renhållningstaxan

Alla avgifter står presenterade i Mölndals stads renhållningstaxa Pdf, 287.6 kB..

Företagare eller samordnare för storkök i Mölndal kan hantera matavfallet på två sätt: genom att sortera i papperspåsar eller köpa en avfallskvarn.

Lämna matavfall i påsar

Verksamheter som sorterar ut matavfallet gör en viktig insats för miljön. Sortera matavfallet i de papperspåsar ni får från oss. Lägg påsarna i de bruna kärlen som töms av kommunen. Råvaror som är inplastade, till exempel broccoli, tas ur förpackningen och källsorteras var för sig.

Beställ nya påsar

Du kan enkelt beställa nya matavfallspåsar via vår e-tjänst.

Förpackat matavfall

Från och med den 1 januari 2024 är det obligatoriskt för alla verksamheter att sortera ut sitt matavfall. Dessutom ska den som har en förpackning som innehåller matavfall se till att förpackningen skiljs från innehållet.

  • Du som har en butik måste rapportera in till kommunen hur du hanterar ditt förpackade matavfall.
  • Om du skickar det till en behandlingsanläggning som skiljer förpackning från matavfallet ska du från 2024 varje kvartal även rapportera in hur mycket matavfall du skickat iväg.

Rapportera din hantering av förpackat matavfall. (E-tjänst)

Matavfallskvarn

Alla matavfallskvarnar på marknaden fungerar enligt samma princip: du lägger ditt matavfall i kvarnen, stänger locket och trycker på en knapp. Matavfallet mals och transporteras till en tank. Matavfallet är inneslutet i tanken och luktar därför inte. När tanken är full töms den med en slambil.  

Mölndals stad tömmer tanken, men du köper själv in kvarnen. Det är en kostsam investering, men du får igen pengarna eftersom renhållningsabonnemanget blir billigare. Matavfallet går till GRYAAB för rötning och ditt matavfall blir därigenom bränsle till bilar.

Det är förbjudet att koppla matavfallskvarnar till avloppsnätet. Du kan läsa mer om detta i våra allmänna bestämmelser Pdf, 331.9 kB..

Verksamheter lämnar sitt farliga avfall till godkända företag för mottagning av farligt avfall. Se lista nedan. På Återbruket Kikås och Lindome återvinningscentral tar vi inte emot farligt avfall från verksamheter.

För att få köra avfall som har uppkommit i din egen verksamhet krävs antingen att du söker tillstånd eller att du anmäler transporterna till Länsstyrelsen. Du får inte själv transportera farligt avfall utan tillstånd eller utan att ha anmält. Om du inte kör avfallet själv utan anlitar en entreprenör är du skyldig att kontrollera att den som utför transporterna har giltiga tillstånd. På Länsstyrelsen kan du söka vilka företag som har giltiga tillstånd.

Företag som tar emot farligt avfall

Här får du tips på företag som tar emot farligt avfall. Exempel på farligt avfall är:
färg- och lackmedel, lösningsmedel, kemikalier, tryckimpregnerat trä, asbest, vitvaror, småelektronik, batterier.

Fortum Waste Solution AB

Ring 019-30 52 00 eller mejla kundservice.rws@fortum.com.

Ragnsells

Ring 0771-88 88 88 eller mejla kundservice@ragnsells.com.

Renova Miljö AB

Ring 031-61 85 30 eller mejla kundservice@renova.se.

Stena Recycling AB

Ring 0312-58 44 50 eller mejla salj.goteborg@stenarecycling.se.

Veolia Recycling Solutions Sweden AB

Ring 031-58 69 00 eller mejla goteborg.recycling@veolia.com.

Företag och verksamheter som lämnar ifrån sig, behandlar eller på annat sätt hanterar farligt avfall har en skyldighet att anteckna vissa uppgifter om avfallet. De antecknade uppgifterna ska också rapporteras in till avfallsregistret hos Naturvårdsverket.

Vem ska rapportera i avfallsregistret?

Alla verksamheter som:

  • producerar farligt avfall
  • transporterar farligt avfall
  • tar emot farligt avfall i insamlingsverksamhet
  • mäklar eller handlar med farligt avfall
  • behandlar farligt avfall.

Mer information om vad som ska rapporteras och hur du gör finns på Naturvårdsverkets webbplats

Schaktmassor, asbest och eternitplattor

Vi tar inte emot schaktmassor på Återbruket Kikås. Under 2019 avslutades återställningen av gamla Kikås deponi dit vi tog emot schaktmassor för att sluttäcka.

Verksamheter lämnar asbest och eternitplattor till någon av Renovas deponier, i Tagene eller Fläskebo. Digital GK-ansökan görs på Renovas webb.

Vi tar inte emot bildäck

Återbruket Kikås och Lindome återvinningscentral tar inte emot bildäck från verksamheter. Vi hänvisar till godkända däckfirmor alternativt andra återvinningscentraler.

Större mängder avfall (tung lastbil och eventuellt släp)

När du ska lämna in stora mängder grovavfall ska du kontakta en extern avfallsanläggning som exempelvis Renova eller Ragn-Sells. Du kan inte lämna det på Återbruket Kikås.

Kontakt

Tekniska förvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
Felanmälan vatten, avlopp eller gator efter kontorstid: 031-315 10 00, knappval 2 (kopplas till SOS)
kontakt@molndal.se

Återbruket Kikås (vågen och lastbilstransporter)
Besöksadress: Kikåsleden 5
031-315 10 00
Kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Följ oss på Facebook

Dela på:

Senast uppdaterad