Vattentaxan höjs från 1 november

Brukningsavgiften inom Mölndals stads VA-taxa justeras upp från den 1 november med 15 procent. Det är första höjningen sedan 1 januari 2022.

På grund av omvärldsfaktorer, som kostnadsökningar och den allmänna inflationen, behöver VA-taxan höjas. Det för att säkerställa en god livsmedelskvalitet och leverans av dricksvatten samt för att kunna genomföra nödvändigt underhåll. Behovet av höjda taxor kommer att fortsätta kommande år för att vi alla ska få vatten i kranen och gäller för alla kommuner i Sverige.

Så blir de nya avgifterna

  • Den fasta avgiften för en 20 millimeters vattenmätare, normal mätare för villor, blir 1 695 kronor per år.
  • Avgift för förbrukat vatten blir 32,21 kr per m³.
  • Dagvattenavgiften blir 130 kronor per tariffenhet.
  • Avgift för den som endast har avlopp, det vill säga spillvatten, blir 3 916 kronor per år.

Avgifterna ovan är inklusive moms. Justeringen av taxan beslutades av kommunfullmäktige den 20 september 2023.

Läs mer om övriga avgifter för vatten och avlopp.

Hur mycket får jag betala med den nya taxan?

För jämförelse av taxor och avgifter använder vi oss av benämningen typhus för att visa hur mycket du kan få betala.

Villa, radhus med mera, typhus A

  • 7 567 kronor per år (6 580 kronor före höjningen).
  • Typhus A är en fastighet med tomtyta om 800 m², en vattenförbrukning om 150 m³ per år och en vattenmätare på 20 millimeter.

Flerbostadshus, typhus B

  • 70 206 kronor per år (61 051 kronor före höjningen).
  • Typhus B är ett flerbostadshus med 15 lägenheter, 800 m² tomtyta och en vattenförbrukning om 2000 m³ per år. Det har två stycken parallellkopplade vattenmätare 20 millimeter.

Fakturering av vatten & avlopp sker fyra gånger per år.

Vatten och avlopp finansieras med avgifter

Avgifterna för vatten kallas kommunens Vatten och avloppstaxa. Den beslutas av kommunfullmäktige efter förslag från tekniska nämnden. I jämförelse med många andra kommuner är Mölndals taxa låg.

Alla som använder kommunalt vatten och avlopp betalar vad det kostar att bygga, underhålla, driva och utveckla vatten och avloppsnätet och anläggningarna samt att producera dricksvatten och rena avloppsvatten.

VA-taxan är uppdelad i en brukningsavgift som är avgiften för det vatten du använder och en anläggningsavgift som du betalar när du ansluter din fastighet till vatten och avloppsnätet.

Vi får inte gå med vinst, vilket betyder att taxorna för vatten och avlopp inte får gå till att finansiera andra verksamheter inom kommunen.

Ingen höjning sen 2022

Brukningsavgiften i Mölndal justerades senast den 1 januari 2022 och ingen tidigare justering för 2023 har gjorts. Därför kan du se det som att höjningen är spridd på två år och därmed 7,5 procent per år och att för 2023 tas höjningen ut först från 1 november.

Vad skulle du göra utan vatten?

Vi jobbar för dig dygnet runt, året om för att du alltid ska ha vatten av hög kvalitet i kranen. Ditt kranvatten produceras i ett vattenverk, där kvaliteten kontrolleras noggrant. Vi har beredskap vardagar, helger och kvällar. Om en vattenläcka eller annan driftstörning uppstår är vi redo att rycka ut och åtgärda problemet.

Världens viktigaste livsmedel har hemleverans dygnet runt. En osynlig lyx som många inte tänker på. Vattnet håller alltid den bästa kvaliteten och kostar bara cirka 5 öre per liter.

Vanliga frågor och svar

Stigande energipriser, höga räntor och ökade kostnader för material och råvaror påverkar oss alla. Det gäller även för vatten och avlopp i vår kommun. Utöver allt högre kostnader för den dagliga driften, står vi även inför ett stort investeringsbehov när det gäller ledningar och anläggningar. Vi behöver också anpassa oss för att kunna möta nya, tuffare miljökrav.

Det är samtidigt viktigt att du känner till att vi inte får ta ut mer än vad verksamheten kostar då vi inte får gå med vinst.

Hemma är det så enkelt: du vrider på kranen eller trycker på spolknappen och allt bara löser sig. Men för att detta ska fungera pågår komplexa processer som kräver hårt jobb och stora investeringar. Bland annat har vi personal som är i beredskap dygnet runt, alla årets dagar, ifall något skulle hända med ledningsnät så att ett eventuellt avbrott snabbt ska lösas.

Under 2022 och 2023 har vi bland annat renoverat och bytt ut ledningar på flera platser runt om i kommunen och jobbat med utbyggnad i så kallade omvandlingsområden.

Förutsättningarna för att leverera dricksvatten och rena avlopp ser olika ut beroende på exempelvis befolkningsunderlag, avstånd och investeringsbehov. På vissa platser behövs det 6 meter vattenledning per person och på andra nästan 90 meter.

Alla kommuner tar bara ut de avgifter som är nödvändiga för att täcka kostnaderna. Vi får inte gå med vinst vilket betyder att VA-taxan får inte gå till andra verksamheter inom kommunen.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad