Så kan avgiften för vatten och avlopp bli från 1 november 2023

Tekniska nämnden föreslår en taxehöjning på 15 procent för brukningsavgiften inom VA-taxan jämfört med nuvarande taxa. Det för att säkerställa en god drift och att kunna utföra planerat och nödvändigt underhåll inom vatten- och avloppssystemet.

Våra beräkningar visar att vi kommer att behöva höja avgiften med 15 procent från 1 november 2023, vilket motsvarar i snitt 82 kr mer i månaden för en villaägare och 763 kr för ett flerbostadshus, säger Tony Strandh, VA-chef i Mölndals stad.

Behov för nödvändigt underhåll och drift

Höjningen gör att vi fortsatt kan säkerställa en god leverans av vårt viktigaste livsmedel dricksvattnet, ta hand om avloppsvattnet miljöriktigt och kunna göra nödvändigt underhåll i ledningsnät och anläggningar.

Eftersom kommunfullmäktige i februari inte tog något beslut om ny VA-taxa för 2023 föreslår Tekniska nämnden en höjning med 15 procent från 1 november 2023 och som också gäller för hela 2024. Det motsvarar en årlig höjning med ca 7 procent för åren 2023 och 2024. Förutom kostnadsökningar i den interna verksamheten är det också ökade avgifter till renhållningsverket Gryaab som påverkar höjningen, säger Göran Isacsson, ordförande tekniska nämnden.

Vatten och avlopp finansieras med avgifter

Avgifterna beslutas av kommunfullmäktige i kommunens vatten och avloppstaxa. Vi tar bara ut de avgifter som är nödvändiga för att täcka kostnaderna för att bygga, underhålla, driva och utveckla vatten och avloppsnätet och anläggningarna. Vi får inte gå med vinst.

Förslaget om höjd brukningsavgift inom VA-taxan togs under tekniska nämndens möte den 19 juni. Förslaget lämnas till Kommunstyrelsen för att gå vidare till kommunfullmäktige för beslut under september.

Den föreslagna höjningen är tänkt att börja gälla från 1 november 2023 och gäller då även för 2024. Taxan för brukningsavgifter inom vatten och avlopp justerades senast 1 januari 2022 efter beslut i kommunfullmäktige den 15 december 2021.

Vad skulle du göra utan vatten?

Stora investeringar inom vatten och avlopp

Mölndal växer och det byggs mycket nya bostäder. Vatten och avloppssystemet behöver byggas ut för att nå alla nya kunder. Samtidigt finns ett stort behov av att renovera, byta ut och uppgradera befintliga ledningar och anläggningar. Höjningarna av VA-taxan är inte unika för Mölndal. Många kommuner runt om i landet är i samma situation och har motsvarande behov av investeringar.

Vatten och avlopp fungerar bra idag och behöver underhållas och utvecklas för att fungera bra även i framtiden.

Renhållningstaxan höjs inte

Renhållningstaxan för 2024 har hanterats i tekniska nämnden. Den hanterades i kommunstyrelsen den 27 september och den 18 oktober tas det beslut om renhållningstaxan i kommunfullmäktige.

Ny lagstiftning medför att Sveriges alla kommuner får insamlingsansvaret för förpackningar från 2024 och att fastighetsnära insamling av förpackningar ska vara infört till 2027. Från och med 2024 införs även obligatorisk matavfallsinsamling. Trots denna stora förändring är förslaget att renhållningstaxan för villor och radhus inte höjs.

Taxan för restavfall vid sorterat abonnemang i flerbostadshus är förslaget att den höjs med 50 procent från och med 2024 för att minska subventioneringen av detta abonnemang. Eftersom taxorna för insamling av förpackningsavfall tas bort innebär förändringarna ändå totalt sett en minskning av kostnaden för fastighetsägare av flerbostadshus.

Mer information

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad