Krav på fastighetsnära insamling

Senast den 1 januari 2027 ska alla hushåll i hela Sverige källsortera matavfall, förpackningar och tidningar vid sin fastighet. Det beslutade regeringen sommaren 2022 – en nödvändig lagändring för att fler ska ta hand om den resurs som avfallet är.

Illustration som visar personer som källsorterar vid kärl

Nya lagar inom avfallshantering

De nya lagarna är ett sätt att sätta fokus på att vi alla måste bidra med att minska mängden avfall, öka återanvändningen av produkter och att öka återvinningen. Några av lagarna:

  • Den 1 januari 2024 har alla hushåll fastighetsnära insamling av matavfall.
  • Den 1 januari 2024 börjar kommunen som ensam aktör att samla in förpackningar.
  • Den 1 januari 2027 har alla hushåll fastighetsnära insamling av förpackningar.

Mölndals stads tidplan för införande

Varje kommun ansvarar för att planera hur införandet ska ske. Mölndals stad kommer att börja införa fastighetsnära insamling av matavfall och förpackningar hos fastighetsägare till flerbostadshus med start hösten 2023. Under 2024 följer dialog med en- och tvåbostadshus som ska få fyrfackskärl. Under 2025/2026 införs den fastighetsnära insamlingen hos en- och tvåbostadshus som inte kan ha fyrfackskärl.

Vi har likt flera andra kommuner sökt dispens hos Naturvårdsverket för den obligatoriska matavfallsinsamlingen för villor och verksamheter. Fördelen med dispens är att vi kan kombinera införandet av matavfall med införandet av förpackningar. Dispensen gäller i två år.

Placering av kärlen

I Mölndal sorteras allt avfall med kärl, ett system som är noga valt eftersom kärl ger en bättre sortering. Kärlen kan stå utomhus på en hårdgjord yta.

Så påverkar de nya lagarna din fastighet

I början av maj 2023 fick alla fastighetsägare till flerbostadshus ett brev där vi informerade om förändringarna.

Insamlingen av matavfall är nu genomförd i kommunen, ett fåtal återstår som vill bygga miljöhus.

Dialogen fortsätter för att få in alla kärl för förpackningar hos alla flerbostadshus.

Hämtningsintervall

Pappersförpackningar och plastförpackningar töms varannan vecka. Metall, färgade och ofärgade glasförpackningar töms en gång i månaden. Tömningsintervallet styrs efter det intervall som alla kommuner får ersättning för från de som producerat förpackningarna. Om det blir fullt i kärlen så kompletterar vi med fler. Fastighetsägaren kan också beställa tätare hämning mot en kostnad, servicetaxa. Vi uppmuntrar att nyttja större kärl och glesare hämtningsintervall för att minska miljöbelastningen vid insamling och minska den tunga trafiken i ditt område.

Använd informationsmaterial till hushållen

Med bra metoder, enkla budskap och en snäll puff i rätt riktning är det möjligt att få fler att sortera mer. Det finns material att beställa/skriva ut till hushållen och där hittar du också det senaste materialet som handlar om att öka mängden sorterat matavfall. Sidan är under uppbyggnad.

Vi kommer att kontakta er under 2024. Alla en- och tvåbostadshus som kan ha två fyrfackskärl på sin fastighet kommer att få det senast den 1 januari 2025. Det finns två storlekar på kärl. Tänk på att du redan i dag kan ansluta dig till tjänsten. Eftersom alla fastigheter ska ha ett abonnemang som innebär sortering så kommer osorterade abonnemang att upphöra från och med den 1 januari 2025.

Vi påbörjar en tidig dialog med er vars fastighet ligger i områden som i dag inte möjliggör fyrfackskärl. Dessa områden kan vara för trånga att nå med de renhållningsfordon som tömmer fyrfackskärl eller så är vägnätet i området förenat med framkomlighetsproblem för tyngre fordon. Vi planerar för att alla kunder ska ha fastighetsnära insamling 2025/2026. Abonnemang som i dag finns och som innebär osorterat avfall kommer att upphöra inom några år.

Kontakt

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad