Fläktbuller

De flesta fastigheter har någon form av fläkt eller kylanordning på taket eller fasaden. De kan orsaka störande buller för boende i omgivningen. Även industrier och andra verksamheter kan orsaka bullerstörningar från till exempel materialhantering, transporter och tillverkningsprocesser.

Bullerkrav

Vilka regler som gäller för bullerstörningar beror på om bullret upplevs utomhus eller inomhus.

Krav vid utomhusbuller

Naturvårdsverkets vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller reglerar buller i utomhusmiljön. I vägledningen finns riktvärden som inte bör överskridas. Riktvärdena gäller för bland annat miljöfarliga verksamheter, teknisk utrustning, stationer och hållplatser, uppställningsplatser eller depåer för till exempel bussar.

Riktvärden för buller utomhus

Tidpunkt

Riktvärde

Dag (kl 06-18)

50 dBA

Kväll (kl 18-22)

45 dBA

Natt (kl 22-06)

40 dBA

Krav vid inomhusbuller

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus reglerar bullerstörningar i bostäder. I de allmänna råden finns riktvärden som inte bör överskridas.

Riktvärdena gäller med fönster och dörrar stängda och det finns riktvärden för både ekvivalent och maximalt buller. Med ekvivalent ljudnivå menas ljudnivån under en viss tidsperiod, ett slags medelvärde. För ekvivalent buller är riktvärdet 30 dBA och för maximalt buller är det 45 dBA.

Vad kan jag själv göra?

Om du tycker att en fläkt eller verksamhet bullrar för mycket ska du i första hand prata med den som stör, vilket oftast är fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren.

Vad kan miljöförvaltningen göra?

Om du känner att du inte får hjälp och/eller problemet kvarstår kan du vända dig till miljöförvaltningen. Använd gärna vårt webbformulär när du skickar in din anmälan. Miljöförvaltningen utreder problemet och kan ställa krav på åtgärder om det är nödvändigt. Vi använder Folkhälsomyndighetens allmänna råd och Naturvårdsverkets vägledning som utgångspunkt i vår bedömning.

Kontakt

Miljöförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad