Lunnagården

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utveckling av ett nytt verksamhetsområde i området söder om Söderleden. Det nya verksamhetsområdet behöver anpassas till landskapets topografi, geotekniska förutsättningar samt till Stora Ån. Planens syfte är också att anlägga en väg genom planområdet som knyter an till Sisjön handelsområde i Göteborg, att bevara och utveckla ett grönstråk genom det nya verksamhetsområdet, bevara och utveckla kulturmiljön runt Lunnagården samt säkerställa befintliga gårdar.

Var ligger planområdet?

Planområdet är beläget drygt 3 kilometer från Mölndals innerstad och i anslutning till Fässbergsmotet och Söderleden. Planområdet avgränsas av Stora Ån i norr samt Lunnagården och Hökegården i söder. Majoriteten av fastigheterna ägs av Mölndals stad.

Vad innebär planförslaget?

Förslaget innebär att det i stora delar av planområdet möjliggörs utveckling av 155 000 m2 (BTA) verksamhetsmark. Genom planområdet i öst-västlig riktning avsätts mark för en ny huvudväg som knyter an till Sisjöns handelsområde i Göteborg. Centralt i planområdet pekas ett grönstråk ut. I södra delen av planområdet kommer kulturmiljön kring Lunnagården att bevaras och viss möjlighet till utveckling regleras. Den hästgård som finns samt Hökegården säkerställs som bostäder samt djurhållnings- och odlingsverksamhet.

Målet är att Lunnagården ska bli ett verksamhetsområde med gott om mötesplatser för samverkan och kunskapsutbyten, vilket formar platsens identitet. Området blir samtidigt ett resul­tat av en viktig del av regionens arbete med att tillgängliggöra och stärka befintliga grönområden. Platsens unika läge med närhet till natur och rekreation skapar förutsättningar för friluftsliv och rekreation sida vid sida med ett expansivt näringsliv.

Översiktsplanen för Mölndals stad 2006 pekar ut östra delen av planområdet för verksamheter. Den västra delen anges som värdefullt kulturlandskap. Planområdet ingår i en fördjupning av översiktsplanen (FÖP) för Fässbergsdalen som togs fram tillsammans med Göteborgs stad (antagen 2012). Denna fördjupning anger hela det aktuella området som verksamhetsområde på längre sikt med ett utpekat grönstråk centralt. Detaljplanen bedöms vara förenlig med denna fördjupning.

Vad händer nu?

Kommunfullmäktige har den 14 december 2022 beslutat att anta detaljplanen. Planhandlingar och tillhörande utredningar finns att ta del av längre ner.

Antagandebeslutet har överklagats till Mark- och miljödomstolen.

Projektets status i processen

Antagande i planprocessen

Här kan du läsa mer om planprocessen. 

Protokoll och anslagsbevis

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Planhandlingar och utredningar

Kontakt

Johan Wiik
Planarkitekt
Samhällsbyggnadsförvaltningen
031-315 14 38
johan.wiik@molndal.se

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad