Ny järnväg Almedal–Mölndal

Den 26 oktober 2023 fattade regeringen beslut om att ge Trafikverket i uppdrag att återstarta planläggningsarbetet för åtgärder i järnvägssystemet i stråket Göteborg–Borås, som pausades i december 2022.

Ny järnväg – nya detaljplaner

Den 15 juni 2022 fattade kommunfullmäktige beslut om planbeskedet för utbyggnad av järnvägen Almedal–Mölndal.

Beslutet om planbesked innebär att järnvägen kommer planeras inom den korridor som Trafikverket har pekat ut. Det innebär också att vi startar upp detaljplanearbeten längs med järnvägssträckan, för att möta både Trafikverkets behov och stadens behov av stadsutveckling.

Korridoren som Trafikverket har pekat ut är den sträcka i kommunen där järnvägen ska gå. Korridoren är bredare än järnvägen och det är ännu inte bestämt exakt var inom korridoren järnvägen ska gå.

Bygglov i järnvägskorridoren

Det här gäller fram till dess att de detaljplaner som berörs inom järnvägskorridoren har ändrats utifrån Trafikverkets järnvägsplan.

Inom detaljerat område

  • Planenliga ansökningar om bygglov inom järnvägskorridoren hanteras i vanlig ordning enligt Plan- och bygglagen.
  • Trafikverket lämnar yttrande på bygglovsansökningar som strider mot gällande detaljplan. Trafikverket avråder från utbyggnad inom järnvägskorridoren.
  • Järnvägsplanen får inte strida mot gällande detaljplaner. Därför kommer detaljplaner inom järnvägskorridoren att ändras eller upphävas innan Trafikverkets järnvägsplan blir fastställd.
  • Vi på Mölndals stad arbetar just nu med att ändra och starta upp nya detaljplaner för järnvägskorridoren.

Utanför detaljplanerat område

  • Trafikverket lämnar yttrande på bygglovsansökningar utanför detaljplanerat område och avråder från utbyggnad inom järnvägskorridoren.

Fastigheter inom järnvägsplanens område

Det är i nuläget oklart vilka fastigheter som kommer att bli berörda av de nya järnvägsspåren. Detta kommer bli tydligare under arbetet med eventuella detaljplaner och järnvägsplaner. Flertalet av de fastigheter som berörs av planbeskedet kommer inte påverkas av järnvägsbyggnationen.

Om det visar sig att mark behövs för järnvägen, kommer fastigheten (eller del av fastigheten) att bli inlöst. Så fort Trafikverket vet vilka fastigheter som kommer att bli berörda, kommer fastighetsägare att kontaktas.

Läs mer på Trafikverkets webbplats, Ny järnväg mellan Göteborg och Borås

Tidplan Almedal-Mölndal

Regeringen pausade arbetet med den nya järnvägen mellan Göteborg och Borås till och med den 30 september 2023. Den 26 oktober 2023 fick Trafikverket i uppdrag att återstarta den pausade planläggningsprocessen av ny järnväg Göteborg–Borås.

Pressmeddelande från Västra Götalandsregionen den 25 januari 2024

Aktuell tidplan på Trafikverket.se, Ny järnväg mellan Göteborg och Borås

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad