Hantering av personuppgifter för dig som söker dynamiska bidrag

Information om hantering av personuppgifter till dig som söker dynamiska bidrag.

För att en förening ska kunna söka bidrag från kultur- och fritidsnämnden, Mölndals stad behöver vi behandla personuppgifter för styrelseledamot/kontaktperson/revisor.

De personuppgifter som vi kan komma att behandla är:

  • namn
  • telefonnummer
  • e-post
  • adress

Vi behöver uppgifterna för att kunna handlägga er ansökan och för att kunna betala ut beviljade bidrag.

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifterna är att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Personuppgifterna som vi behandlar kommer att registreras och lagras i vårt diarium. Personuppgifterna kommer därefter att arkiveras i Mölndals stadsarkiv utifrån kultur- och fritidsnämndens beslut i gällande dokumenthanteringsplan. Denna behandling görs utifrån ett arkivändamål av allmänt intresse.

När er ansökan inkommer till Mölndals stad blir det en allmän handling. Alla har rätt att ta del av en allmän handling om den inte innehåller uppgifter som är sekretesskyddade. Vi kommer däremot aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter vi behandlar om dig, göra invändningar mot behandlingen, begära rättelse, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Om du anser att dina personuppgifter behandlas på ett felaktigt sätt har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten.
 
Vid frågor kontakta kultur- och fritidsnämndens dataskyddsombud.

Dela på:

Senast uppdaterad