Nationella undersökningar inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård

Nationella undersökningar görs för att få en ökad kunskap och förståelse och därmed kunna utveckla verksamheternas kvalitet.

Brukarundersökning

Varje år genomför Socialstyrelsen den nationella undersökningen ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Undersökningen innebär att personer som är 65 år eller äldre får möjlighet att besvara en enkät om hur de upplever sin hemtjänst eller sitt äldreboende. Brukarna kan få stöd av till exempel anhörig eller god man för att besvara enkäten. Resultatet från undersökning används som underlag för fortsatt utvecklingsarbete i verksamheten.

De frågor som ställs i enkäten handlar bland annat om hälsa, inflytande, stödets utförande, bemötande, trygghet, sociala aktiviteter, tillgänglighet och hjälpen i sin helhet. De som bor på ett äldreboende får även besvara frågor om boendemiljö och måltider.

Om undersökningen

Undersökningen skickas ut i mitten av mars och kan besvaras till slutet av maj. Resultatet publiceras preliminärt på Socialstyrelsens webbplats i slutet av september.

Resultat

Önskar du få mer information om resultatet av brukarundersökningen, hör av dig till Mölndal stads Kontaktcenter!

Enhetsundersökning

Enhetsundersökning om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård är en nationell undersökning som berör hemtjänstverksamheter och särskilda boenden. Undersökningen riktar sig till verksamhetsansvariga.

Verksamheterna får besvara frågor gällande bland annat delaktighet och inflytande samt samordning och samverkan. 

Undersökningen genomförs under mars-april. Resultatet publiceras i slutet av oktober, jämförelser kan främst göras på enhets- och verksamhetsnivå.

Resultat

Äldreguiden

Äldreguiden riktar sig till äldre och deras anhöriga och kan användas för information om hemtjänstverksamheter och äldreboenden. Resultaten hämtas bland annat från brukarundersökningen och enhetsundersökningen.

Öppna jämförelser: äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård

Öppna jämförelser genomförs årligen av Socialstyrelsen. En av enkäterna gäller äldreomsorg och en kommunal hälso- och sjukvård. Det finns även en kommungemensam enkät. Undersökningen riktar sig i första hand till beslutsfattare och verksamhetsansvariga.

De frågor som ställs gäller framförallt myndighetsutövning (beslut på individnivå). Frågorna är indelade i områdena tillgänglighet, helhetssyn och samordning, kunskapsbaserad verksamhet samt trygghet och säkerhet.

Undersökningen görs under januari-februari. Resultat publiceras efterföljande år på Socialstyrelsens webbplats. Jämförelser kan i första hand göras mellan kommuner. 

Resultat

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
Post: Torggatan 1A, 431 35 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 27 49 fax
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad