Bostadsanpassning

Du som har en bestående funktionsnedsättning kan söka bidrag för bostadsan­passning från kommunen för att bekosta nödvändiga anpassningar i ditt hem. Med bidraget kan du göra de anpassningar i ditt boende, som är nödvändiga för att du ska kunna bo kvar i din bostad och få ditt dagliga liv att fungera.

En del anpassningar kan lösas med hjälpmedel. Kontakta därför först till exempel en arbetsterapeut eller fysioterapeut för att diskutera lösningar på funktions­problemen.

Ansökning- och bidragsinformation

Ansökan

Du ansöker om bostadsanpassningsbidrag genom att logga in på e-tjänsten eller fylla i en ansökningsblankett och bifoga intyg från arbetsterapeut, sjukgymnast, läkare eller annan medicinskt sakkunnig. Om du ansöker via e-tjänsten tar du in medgivandet via en separat blankett och bifogar detta och intyget i e-ansökan.
Personer med skyddade personuppgifter ska alltid skicka ansökan per post.

Intyg

En sakkunnig person, till exempel en arbetsterapeut, fysioterapeut eller läkare, ska intyga behoven av åtgärden. Intyget ska beskriva vilka problem som funktionsnedsättningen ger i ditt hem och eventuellt ge förslag på åtgärder för att göra anpassningar i ditt hem. Avgift för intyg kan tillkomma.

Medgivande (se undantag längre ner)

Fastighetsägarens medgivande för hyres- och bostadsrätt

Om du bor i en hyresrätt eller bostadsrätt behöver du alltid ha ett medgivande från din hyresvärd eller bostadsrättsförening, som intygar att de godkänner de anpassningar du ansöker om. Använd blanketten för ansökan, sidan 2 för ett skriftligt medgivande. Beslut kan inte fattas utan detta godkännande.

Om du bor i villa och är ensam lagfaren ägare, behöver du inte ha ett medgivande eftersom du själv äger hela din bostad.

Om du bor i villa och inte själv är ensam lagfaren ägare, har delad lagfart eller om någon eller några andra har lagfart, behöver du ha ett medgivande från de andra ägarna.

Medgivande från nyttjanderättshavare

Om någon mer eller någon annan än du själv står för hyreskontraktet eller står som bostadsrättsinnehavare, behöver du få ett medgivande (tillåtelse) från den/de andra personerna (nyttjanderättshavare) om att göra anpassningar i bostaden. Om sökanden är ensam kontraktsinnehavare behövs inget medgivande från eventuell make/maka/sambo som bor tillsammans med sökanden i bostaden.

Undantag för boende hos Förbo, HSB Mölndal och Mölndalsbostäder AB

Generellt ägarmedgivande för vissa åtgärdstyper för hyresgäster hos Förbo AB, HSB Mölndal och Mölndalsbostäder AB. Obs, gäller ej bostadsrätter hos HSB.

För att spara resurser för fastighetsägare och Mölndals stad samt för att underlätta för sökande har en överenskommelse om ett generellt ägarmedgivande tecknats mellan Mölndals stad och Förbo AB, HSB Mölndal samt Mölndalsbostäder AB.

Överenskommelsen innebär att vid beslut om bostadsanpassningsbidrag behöver du som sökande inte bifoga fastighetsägarens skriftliga medgivande för att:

- ta bort eller anpassa trösklar
- ledstänger
- montera stödhandtag
- installera spisvakt
- förstärkt belysning
- installera dörrautomatik på entrédörr, hissdörr, dörr till allmänt utrymme eller på lägenhetsdörr
- handsändare till befintlig dörrautomatik
- byta blandare eller ändring av befintlig blandare
- montera ramper utsida till entré

För övriga åtgärder behövs fastighetsägarens medgivande på ansökan sidan 2

Använd blanketten för ansökan, sidan 2 för att få ett skriftligt medgivande från den eller de andra personerna.

Återställningsbidrag

Vad är återställningsbidrag?

Återställningsbidraget är ett bidrag som riktar sig till ägare av hyreshus och bostadsrättshus samt hus med ägarlägenhetsfastigheter. Bidraget kan ge dig som ägare rätt till ersättning för kostnader för att återställa anpassningsåtgärder.

För att öka viljan hos fastighetsägare att samtycka till anpassningar så finns det ett återställningsbidrag. Detta bidrag kan under vissa förutsättningar lämnas till ägare av hyreshus och bostadsrättshus samt ägare av gemensamma utrymmen i anslutning till ägarlägenhetsfastigheter.

Det finns villkor för att du ska kunna få återställningsbidrag. Bland annat att bidrag bara lämnas för att återställa sådana åtgärder som tidigare utförts med stöd av bostadsanpassningsbidrag, samt att den ursprungliga anpassningsåtgärden inte längre används och är till nackdel för andra boende.

Komplett ansökan innehåller

 • Ansökningsblankett
 • Intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig.
 • Skriftliga medgivanden på blanketten för ansökan

Du skickar din ansökan med ditt intyg och medgivande till kommunens handläggare:

Bostadsanpassning
Bygg- och miljöförvaltningen
431 82 Mölndal

bostadsanpassning@molndal.se

Du som har en bestående funktionsnedsättning kan söka bostadsanpassnings- och reparationsbidrag, för att bekosta nödvändiga anpassningar i din permanentbostad.

Om bostaden hyrs i andra hand, lämnas bidrag endast om anpassningsåtgärden är skälig med hänsyn till hur långvarig uthyrningen är.

Bidrag kan beviljas för anpassning och komplettering av fasta funktioner i bostaden eller i anslutning till bostaden. Det kan vara en ramp vid entrén, att ta bort trösklar, montera stödhandtag, byta badkaret mot en dusch, installera en trapphiss eller en spisvakt.

Bidrag ges för de åtgärder som är nödvändiga för att bostaden ska vara funktionell för dig som har en funktionsnedsättning. Det du kan få bidrag till är åtgärder för att klara vanliga boendefunktioner. Till dessa hör att till exempel att du ska komma in och ut ur bostaden, kunna förflytta dig inom bostaden, laga mat och äta, sköta din hygien, sova och vila.

Du kan inte få bidrag för lös egendom eller för normalt underhåll.

Du kan inte få bidrag för anpassningar om du bor i ett särskilt boende, till exempel ett äldreboende.

Om du ska byta bostad har du ansvar för att välja en bostad som är lämplig med tanke på din funktionsnedsättning. Om du bygger ett nytt hus eller förändrar i din bostad är rätten till bostadsanpassningsbidrag begränsad.

Kommunens handläggare beslutar om rätten till bidrag och om kostnaden är skälig. Offerter / kostnadsberäkningar kan behövas som underlag till beslut om bidragets storlek.

Alla som ansöker om bidrag får ett skriftligt beslut. Om du inte är nöjd med ditt beslut, kan det överklagas inom tre veckor från det att du har mottagit beslutet.

Du som har fått ett bidrag beviljat ska själv beställa arbetet med anpassningen. Du ansvarar sedan för att fakturan betalas. Konsumenttjänstlagen gäller för arbeten som utförs hos enskilda personer.

Utbetalning av bidrag

När arbetena med anpassning är klara meddelar du handläggaren det. Bidraget betalas ut när handläggaren har kontrollerat att anpassningarna är utförda. Kopia på kvitto eller faktura för anpassningen ska lämnas eller skickas till handläggaren. Handläggaren kan sedan antingen betala ut bidraget till dig som sökande eller betala fakturan med det beviljade bidraget.

Bidrag betalas inte ut för arbetskostnaden om anpassningen utförs av en privatperson utan F-skattebevis. Då lämnas endast bidrag för materialkostnaden.

Viktigt att känna till

 • Du kan inte få mer i bidrag än vad anpassningen har kostat, även om beslut fattats om högre bidrag.
 • Enligt Skatteverket kan man inte göra ROT-avdrag för arbete som bekostats med bidrag.
 • Konsumenttjänstlagen gäller när ett företag utför tjänster åt en privatperson.

Information till dig som beviljats bostadsanpassningsbidrag

Ansvar

Du har beviljats anpassning av din bostad enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag (2018:222). Enligt lagen är det du som sökt och beviljats bidraget som är beställare av åtgärden och som sedan äger anpassningen, även om kommunen hjälpt till med offertfråga och betalning av fakturor. Det innebär att du själv ansvarar för att anpassningen sköts enligt leverantörens skötselanvisningar.

Vid fel på anpassningen

Det är den som beviljats bostadsanpassningsbidrag som äger produkten och ansvarar för att den underhålls. Du ansvarar själv för att felsökning görs. Fel som uppstår inom garantitiden ska anmälas till det företag som levererade anpassningen (konsumentköplagen gäller). Med beslutet om bostadsanpassningsbidrag fick du en kopia på offerten, där kan du hitta kontaktuppgifter till det företag som utfört anpassningen.

Reparationsbidrag

Bidrag kan lämnas för att reparera vissa tekniskt avancerade anordningar som hissar, automatiska dörröppnare, höj- och sänkbara kök eller spol- och tork-WC som installerats med bostadsanpassningsbidrag. Reparationsbidrag lämnas endast om åtgärden är nödvändig för att bostaden ska vara ändamålsenlig för sökanden. Bidraget täcker inte byte av batterier i spisvakt eller i fjärrkontroll för hissar och dörrautomatik.

Om dörrautomatiken inte fungerar

 1. Kontrollera om strömbrytaren till dörrautomatiken är på
  Strömbrytaren sitter oftast nära dörrautomatiken, högt upp på väggen. Strömbrytaren är på när den står på 1. Står den på 0 ska den vridas till 1.

 2. Kontrollera handsändaren genom att trycka på knappen
  1 Om en röd lampa blinkar på ena sidan fungerar handsändaren.
  2 Om lampan inte lyser eller om den blinkar med svagt rött sken behöver batteriet bytas. Det är du som ansvarar och betalar för det.

 3. Om dörren inte stänger helt
  1 Kontrollera om det fastnat grus under dörren som behöver tas bort.
  2 Låset på dörren behöver rengöras och smörjas.

Om hissen inte fungerar

Hissen ska alltid vara parkerad i sitt laddningsläge, annars kan batterierna ta skada. Om det finns en fjärrkontroll till hissen får du själv betala för nya batterier när de behöver bytas. Vintertid kan det bli problem med snö- och isbildning runt hissen. Du ansvarar själv för att snöröja och ta bort is. Det är viktigt att hissen körs ner till marknivå efter användning. Om snö, löv eller annat skräp blåser in under hissen, kommer klämskyddet att lösas ut och då fungerar inte hissen.

Kan du inte själv göra kontrollen kanske du kan be någon att hjälpa dig. Det kan vara en anhörig, en granne eller personal från hemtjänsten. Fungerar inte det kan du som bor i hyreshus och bostadsrätt kontakta fastighetsskötaren. Om dörrautomatiken inte fungerar efter att du kontrollerat punkt 1–3, kan du felanmäla till entreprenören.

Eller så kan du felanmäla genom att skicka ett mejl till oss på enheten för bostadsanpassningsbidrag. Du mejlar då till bostadsanpassning@molndal.se

Det går också bra att ringa Mölndal stads kontaktcenter på telefon 031- 315 10 00. De kan hjälpa dig att lämna ett meddelande till oss.

Kontakt

Bygg- och miljöförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad