Du som är god man

När tingsrätten har utsett dig till god man ska du sköta om din huvudmans egendom och i övrigt ta hand om din huvudmans angelägenheter.

Det är viktigt att du snabbt tar kontakt med huvudmannen, dennes närstående, eventuellt boende eller institution där huvudmannen vistas, hemtjänsten med flera. Du bör även snarast underrätta banker, Försäkringskassan, Skatteverket, hyresvärd och eventuella andra aktörer kring huvudmannen om ditt uppdrag. Tänk även på att det kan vara bra att ansöka hos Skatteverket om särskild postadress.

Årlig redovisning

Din första redovisning till överförmyndaren är en förteckning över huvudmannens tillgångar och skulder på förordnandedagen. Det är från förteckningen som all senare redovisning utgår. Förteckningen ska lämnas till överförmyndaren senast två månader från det att du blev utsedd som god man.

Som god man är du skyldig att varje år lämna en redovisning (årsräkning) av din huvudmans ekonomi. Årsredovisningen är ett viktigt instrument för att stämma av att utgifter och inkomster har blivit korrekt hanterade. Årsredovisningen ska lämnas in före den 1 mars varje år och avser då föregående år.

Arvode

Den som har utsetts till god man, förvaltare eller förmyndare har rätt till skäligt arvode för uppdraget och ersättning för nödvändiga utgifter för uppdraget (12 kap 16 § föräldrabalken). Huvudregeln är att det är din huvudman som ska betala arvodet och ersättningen. Det är uppdragets karaktär som avgör hur högt arvodet blir.

Du kan själv läsa om arvodesnivåerna i våra arvodesriktlinjer.

Samtycke till åtgärder

För vissa av dina åtgärder som god man krävs enligt lag överförmyndarens samtycke. Dessa åtgärder är:

  • köp av aktier och vissa placeringar
  • förvärv och försäljning av fast egendom, tomträtt och bostadsrätt
  • inteckning och uthyrning av fast egendom
  • utlåning av huvudmannens medel
  • upptagande av lån, borgen eller andra skuldförbindelser för huvudmannens räkning
  • drivande av rörelse
  • uttag från överförmyndarspärrat konto
  • vissa åtgärder i samband med dödsboförvaltning, bodelning eller arvskifte.

Överförmyndaren kan skicka meddelande till dig som ställföreträdare digitalt

Överförmyndaren använder tjänsten Mina meddelanden vilket innebär att vi kan skicka post digitalt till dig som ställföreträdare. För att få post digitalt från oss behöver du ha en digital myndighetsbrevlåda. Det spelar ingen roll vilken brevlåda du väljer, vi kan skicka till alla digitala brevlådor.

Observera att avsändare kommer att vara Mölndals stad även om du har uppdrag i Partille, Kungsbacka, Härryda eller Öckerö.

Relaterad information

Det finns godmansföreningar i Göteborg och i Kungsbacka som arbetar för att på ett praktiskt sätt hjälpa ställföreträdare att fullgöra sina uppdrag, bland annat genom mentorskap och möten.

Kontakt

Överförmyndare i samverkan
Postadress: 431 82 Mölndal
Besöksadress: Stadshuset,
Göteborgsvägen 11-17
031-315 18 80
ofs@molndal.se

Telefontider
måndag - onsdag 10.00-12.00
fredag 10.00-12.00

Välkommen att kontakta oss
Alla besök till handläggare måste tidsbokas via telefon eller e-post. Du kan lämna in handlingar hos Kontaktcenter i stadshuset i Mölndal.

Dela på:

Senast uppdaterad