Vanliga frågor om godmanskap

Frågor och svar på vanliga frågor om godmanskap.

Vem kan få god man?
Det kan finnas många orsaker till varför någon kan behöva en god man, till exempel hög ålder, sjukdom, psykisk funktionsnedsättning eller annan funktionsnedsättning. Hjälpen kan innefatta att sörja för person, bevaka rätt och/eller förvalta egendom.

Hur får man god man?
Du som behöver hjälp eller dina närmaste anhöriga kan ansöka om god man. Personal inom sjukvården eller socialtjänsten kan anmäla behov av god man till överförmyndarnämnden. Det är frivilligt att ha en god man. Den som behöver hjälp måste lämna sitt samtycke om det är möjligt på grund av hälsotillståndet. Ansökan om god man ska skickas till tingsrätten. Överförmyndaren kan vid behov ta fram förslag på god man men det är tingsrätten som fattar beslut om att utse en god man.

Blanketter och e-tjänster för att ansöka om/anmäla behov av god man hittar du på sidan Blanketter och e-tjänster.

Vad krävs för att bli god man?
I föräldrabalken anges att en god man ska vara rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig. Att vara rättrådig innebär att man har grundläggande kunskaper om lagar och regler och att man inte förekommer i belastningsregistret. Vilken erfarenhet som är relevant avgörs av de behov som huvudmannen har. Huvudman kallas den person som har en god man. Relevanta erfarenheter kan handla om fördjupade ekonomiska eller juridiska kunskaper men generellt och framför allt krävs god kunskap om hur samhället fungerar. En god man ska förutom rättrådig och erfaren också vara i övrigt lämplig. Det är överförmyndaren som avgör vem som är lämplig. Kontroller görs hos polisens belastningsregister och socialregistret. Dessutom görs en kreditkontroll. För att anses som en lämplig god man bör man inte förekomma i något av dessa register. Det får heller inte finnas några intressemotsättningar mellan god man och huvudman.

Hur blir jag god man?
Överförmyndaren har bestämt att alla som önskar att få
uppdrag som god man eller förvaltare i Härryda, Kungsbacka, Mölndal, Partille och Öckerö måste uppfylla ett utbildningskrav.  Hur du sköter ett uppdrag
som god man eller förvaltare är strikt reglerat i lag, vilket du måste ha
kunskap om.

Det finns ett flertal olika utbildningar som man kan gå. I Göteborgsregionen erbjuds löpande utbildningar genom bland annat olika studieförbund. Det finns också godmansutbildningar ”online”.  

Har du gått en utbildning som Överförmyndare i samverkan samarbetar med behöver du endast skicka in intresseanmälan tillsammans med ditt kursintyg. Genom att skriva under intresseanmälan godkänner du att överförmyndaren gör kontroller av dig i polisens belastningsregister, socialtjänstens register och gör en kreditupplysning på dig. Därefter bjuds du in att delta i ett informationsmöte som verksamheten håller i. Mötena hålls löpande under året och inbjudan kommer när intresseanmälan är inkommen och registerkontrollerna är gjorda. När du deltagit på ett informationsmöte blir du godkänd att få uppdrag i våra kommuner.

Har du inte gått någon av de utbildningar ovan som överförmyndaren godkänt, utan en annan utbildning, har du ändå möjlighet för att få uppdrag som god man genom att genomföra och få godkänt på ett kunskapstest.

Detta gäller även dig som vill bli god man åt en anhörig och som inte gått någon utbildning alls. Ett kunskapstest skickas till dig så fort överförmyndaren mottagit din intresseanmälan. När lämplighetskontrollerna är gjorda, och du blivit godkänd på kunskapstestet, bjuds du in till ett informationsmöte.

Vilka utbildningar finns?
Överförmyndaren har som huvudsakligt krav att du ska ha gått en utbildning som riktar sig till gode män. Det finns två utbildningstyper, en som vänder sig till de som vill ta uppdrag för vuxna och en annan som vänder sig till de som vill ta uppdrag för ensamkommande barn. Utbildningen hålls av olika studieförbund, bland annat Folkuniversitetet i Göteborg och Studieförbundet i Mölndal. Man kan vända sig till dem om man vill veta när de håller nya utbildningar. Överförmyndaren ordnar inte själv någon kurs men brukar lägga ut information på hemsidan när utbildningar ska hållas. Om du är osäker på om en kurs är godkänd av oss kan du ringa eller maila överförmyndaren på ofs@molndal.se och fråga.

Godmanskap eller framtidsfullmakt?
Från den 1 juli 2017 gäller lagen om framtidsfullmakter. Den innebär en lagstadgad rätt för privatpersoner att skriva en fullmakt som blir giltig för framtiden när han eller hon på grund av sjukdom, psykisk störning eller liknande inte längre kan ta hand om sina angelägenheter. Uppfylls kriterierna för att en framtidsfullmakt ska träda ikraft ska denna hjälpinsats komma i första hand och inte ett godmanskap. Man kan läsa mer om framtidsfullmakter i Svenska bankföreningens faktablad om framtidsfullmakter.  

Anhörigsbehörighet - ett alternativ till godmanskap
Från den 1 juli 2017 gäller att anhöriga får företräda en person som har fyllt 18 år och därefter har blivit sjuk, fått en psykisk störning eller på grund av andra förhållanden inte längre kan ta hand om sina personliga angelägenheter. Den anhörige får företräda den enskilde när hen saknar beslutsförmåga och detta är uppenbart. Att den enskilde endast behöver hjälp är inte tillräckligt. Den anhörige får utföra vanliga åtgärder som har anknytning till den dagliga livsföringen som till exempel att betala räkningar, lämna inkomstdeklaration och ansöka om sociala insatser och bidrag.

Du kan läsa mer om anhörigbehörigheter i Svenska bankföreningens faktablad om anhörigbehörighet.

Hur ofta lämnar man in redovisning?
Gode män till vuxna redovisar en gång per år och gode män för ensakommande barn redovisar halvårsvis till överförmyndaren.

Vad får man i arvode som god man?
En god man har rätt till ”ett skäligt arvode”. Det är uppdragets karaktär som avgör hur högt arvodet blir. Du kan själv läsa om arvodesnivåerna i våra arvodesriktlinjer.

Jag har skickat in en intresseanmälan, när får jag ett uppdrag?
När en intresseanmälan inkommit påbörjas processen med att göra en formell lämplighetsprövning. När den är klar och om du bedöms som lämplig kommer överförmyndaren att kontakta dig för att boka in dig på en informationsträff. Efter informationsträffen kan du bli erbjuden uppdrag. I perioder får överförmyndaren in många intresseanmälningar samtidigt vilket innebär att det tar lång tid att göra lämplighetsprövning på samtliga. Det kan därför ta en tid från att intresseanmälan kommit in innan du kontaktas. Efter mötet försöker vi hitta ett ärende som passar dig och dina erfarenheter. Ibland kan det ta lite tid innan man erbjuds ett uppdrag.

När får jag arvode?
Du får ett arvode när din årsräkning är färdiggranskad. Granskningen av årsräkningar pågår hela tiden. Överförmyndaren har många ärenden som granskas och kan därför inte svara på när just ditt ärende kommer att granskas.

Om kommunen ska betala ut arvode till dig måste du meddela det konto som du vill ha ditt arvode insatt på. Du går då in på swedbank.se och gör din kontoanmälan under kontoregister.

Var finns blanketter för olika typer av ansökningar?
Blanketterna hittar du på sidan Blanketter och e-tjänster. Flera av blanketterna finns även som e-tjänst.

Vad ingår i en god mans uppdrag?
Ett godmanskap kan ha omfattningen bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person. Vad som ingår i ditt uppdrag som god man beror på omfattningen av godmanskapet. Ibland uppstår frågor kring vad som är god mans uppgift och vad som till exempel ligger på boendepersonal eller anhöriga. Som god man ska man vara "spindeln i nätet" och se till att saker blir gjorda, men inte vara den som utför t.ex. inköp eller omvårdnad. Ett bra material som reder ut olika roller är Rollkoll som är ett material gjort av Riksförbundet för frivilliga samhällsarbetare.

Kontakt

Överförmyndare i samverkan
Postadress: 431 82 Mölndal
Besöksadress: Stadshuset,
Göteborgsvägen 11-17
031-315 18 80
ofs@molndal.se

Telefontider
måndag - onsdag 10.00-12.00
fredag 10.00-12.00

Välkommen att kontakta oss
Alla besök till handläggare måste tidsbokas via telefon eller e-post. Du kan lämna in handlingar hos Kontaktcenter i stadshuset i Mölndal.

Dela på:

Senast uppdaterad