Trygg i trafiken

Med arbetssättet Trygg i trafiken arbetar Mölndals stad områdesvis med förbättringar av trafiksäkerheten. Vi arbetar med två områden per år.

Två barn i färggranna kläder cyklar på en gata. De cyklar bortåt från den som fotar.

Inom Trygg i trafiken går staden igenom olika geografiska områden genom inventering och dialog med invånarna för att förbättra trafiksäkerheten på ett systematiskt sätt. Fokus ligger på trafiksäkerhet, framkomlighet för gående och cyklister och trygga vägar för barn till skola och förskola.

Aktuella områden

Under 2024 kommer vi inte att fokusera på nya områden utan istället satsa på att göra åtgärder i tidigare områden

Under 2023 fokuserade vi på följande områden:

 • Bölet - Torrekulla i Kållered
 • Åby - Broslätt.

Så arbetar vi i Trygg i trafiken

Vi går igenom och gör en nulägesanalys av två områden per år, ett i centrala Mölndal och ett i antingen Lindome eller Kållered. Varje område arbetas det med under minst 2 - 3 år.

Vi genomför en inventering i området genom bland annat dialog i form av till exempel enkät, hastighetsmätningar och platsbesök. Därefter tar vi fram åtgärdsförslag och sedan sker byggnation eller justeringar enligt förslaget.

 • År ett gör vi kartläggning och förslag till åtgärder för aktuellt område.
 • År två och tre utreder och projekterar vi de beslutade åtgärderna samtidigt som vi gör mindre åtgärder som inte behöver mer utredning. Sist genomför vi de större åtgärder som är möjliga att göra.

Tidigare områden

Jungfruplatsen och Bosgården

Området Jungfruplatsen och Bosgården avgränsades av Bifrostgatan, Frejagatan och Göteborgsvägen. Enkät skickades ut i juni 2021.

Behov enligt enkät och inventering

 • Hastighetsdämpande åtgärder på kommunala gator till exempel fartgupp, chikaner mm
 • Tydligare trafikmiljö med hjälp av skyltning och vägmarkering
 • Öka framkomligheten och trafiksäkerheten för cyklister vid t.ex. pendlingsstråk
  och skolvägar

Detta har vi gjort i Bosgården och Jungfruplatsen

 • Byte av bommar och fasta hinder på gång- och cykelbanor till nya bilspärrar med god standard på passage för att säkerställa cyklisters framkomlighet och underlättande av drift och vinterväghållning, bland annat på Lerbrännargatan
 • Förstärkt vägmarkering ”30 SKOLA” för ökad efterlevnad av hastighetsregleringen kring Bosgårdsskolan
 • Breddning och separering av gång- och cykelbana mellan Hagåkersgatan och Bifrostgatan
 • Tillfälliga trafiköar på Vänortsgatan (vid nr 9) har gjorts permanenta och ytterligare avsmalning av körbana inför gångfartsområdet strax norr platsen

Pågående arbete

 • Vi tar fram handlingar och ritningar för större åtgärder
 • Fortsatt utredning kring cykelfält på Frälsegårdsgatan
 • Uppstart av projektering av gång- och cykelbana längs med Häradsgatan
 • Fortsatt arbete med förtydligande med vägmarkeringar och skyltning.
Två olika gator visas från samma vinkel före och efter en åtgärd för ökad trafiksäkerhet.

Västra Lindome

Området västra Lindome avsåg Gastorp och Fågelsten (mellan E6 och gamla riksvägen). Enkät skickades ut via "samhällsinformation" under juni 2021.

Behov enligt enkät och inventering

 • Hastighetsdämpande åtgärder på kommunala gator till exempel fartgupp, chikaner med mera.
 • Fler gång- och cykelbanor.
 • Öka framkomligheten och trafiksäkerheten för fotgängare och cyklister
 • Tydligare trafikmiljö med hjälp av skyltning och vägmarkering.

Eklanda

Eklanda arbetade vi med kartläggning under 2022.

Nulägesanalys

 • Få trafikolyckor i området
 • Tre platser sticker ut i trafikmätningar

Behov enligt enkät

 • Bilister följer inte trafikregler
 • Gång- och cykelvägarna är otrygga på dagen
 • Prioritera hastighetsdämpande åtgärder

Förslag på åtgärder

Detta är föreslaget att vi ska arbeta med, exakt vad som görs uppdateras med senare.

 • Översyn övergångsställen
 • Åtgärda de tre platser som stack ut i hastighetsmätningarna
 • Se över trafiksituationen på GC-banan vid Eklandaskolan
 • Bussgatorna – se över utformning av hinder.

Genomförda åtgärder

 • Ändrat vilken cykelväg som klassas som huvudcykelväg vilket ger en annorlunda snöröjning. Detta är en av åtgärderna för att styra pendelcyklister förbi istället för genom Eklanda.

Gårda Barnsjön

Här arbetade vi med kartläggning 2022.

Behov enligt enkät och inventering

 • Få trafikolyckor
 • Tre platser sticker ut i trafikmätningar
 • Brister i gång- och cykelinfrastrukturen
 • Gång- och cykelvägar är otrygga på kvällen och natten
 • Prioritera att åtgärda siktskymmande växtligheter och skapa fler Gång- och cykelbanor

Förslag på åtgärder

Åtgärda de tre platser som stack ut i hastighetsmätningarna:

 • Industrivägen vid Sinntorpsskolans busshållplats
 • Annebergsvägen GC-passage där GC-banan byter sida
 • Kyrkängsvägen där GC-banan kommer ut i korsningen (del av skolväg).

Fortsätta med arbetet "Säkra skolvägar" vid Sinntorpsskolan

Tidplan

Följande år påbörjade vi arbete med området som nämns men inventering och enkäter.

2021 - Jungfruplatsen - Bosgården samt Västra Lindome. (Fågelsten & Gastorp, mellan E6 och Gamla Riksvägen).

2022 - Eklanda samt "Gårda - Barnsjön" i Lindome.

2023 - Bölet - Torrekulla samt Åby - Broslätt.

2024 - inga nya områden.

2025 - beslut om områden sker hösten-vintern 2024

Områden kommande år uppdateras löpande när vi bestämt vilka områden som ska kollas vilket år.

Kontakt

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad