Trygg i trafiken

Med arbetssättet Trygg i trafiken arbetar Mölndals stad områdesvis med förbättringar av trafiksäkerheten. Vi arbetar med två områden per år.

Två barn i färggranna kläder cyklar på en gata. De cyklar bortåt från den som fotar.

Inom Trygg i trafiken går staden igenom olika geografiska områden genom inventering och dialog med invånarna för att förbättra trafiksäkerheten på ett systematiskt sätt. Fokus ligger på trafiksäkerhet, framkomlighet för gående och cyklister och trygga vägar för barn till skola och förskola.

Aktuella områden

Under 2022 kommer vi att arbeta med följande områden.

Eklanda

Vi skickade ett brev till alla hushåll om enkäten i april.

  • Sista svarsdag var 15 juli.
  • Vi tackar alla som besvarat enkäten.
  • Arbete och analys av inkomna svar pågår.

Gårda Barnsjön

Området avgränsas i norr av Industrivägen, i öster av Barnsjövägen och i väster av Annebergsvägen. Enkät skickades ut i april och påminnelse i juni.

  • Sista svarsdag var 15 juli.
  • Vi tackar alla som besvarat enkäten.
  • Arbete och analys av inkomna svar pågår.

Så arbetar vi i Trygg i trafiken

Vi går igenom och gör en nulägesanalys av två områden per år, ett i centrala Mölndal och ett i antingen Lindome eller Kållered. Varje område arbetas det med under minst 2 - 3 år.

Vi genomför en inventering i området genom bland annat dialog i form av till exempel enkät, hastighetsmätningar och platsbesök. Därefter tar vi fram åtgärdsförslag och tekniska nämnden tar beslut. Sedan sker byggnation eller justeringar enligt beslutet.

  • År ett gör vi kartläggning och förslag till åtgärder för aktuellt område.
  • År två och tre utreder och projekterar vi de beslutade åtgärderna samtidigt som vi gör mindre åtgärder som inte behöver mer utredning. Sist genomför vi de större åtgärder som är möjliga att göra.

Tidigare områden

Under 2021 kollade vi på området Jungfruplatsen/Bosgården och västra Lindome. 

Jungfruplatsen och Bosgården

Området Jungfruplatsen och Bosgården avgränsades av Bifrostgatan, Frejagatan och Göteborgsvägen. Enkät skickades ut i juni 2021.

Under 2022 kommer tekniska förvaltningen börja med mindre åtgärder samt börja utreda och påbörja projektering av större åtgärder i området. Exempelvis kommer målning av cykelfält, hastighetssäkring av passager, översyn av korsningspunkter och korrigering av bilspärrar i området ses över.

Västra Lindome

Området västra Lindome avsåg Gastorp och Fågelsten (mellan E6 och gamla riksvägen). Enkät skickades ut via "samhällsinformation" under juni 2021.

Under 2022 kommer tekniska förvaltningen börja med mindre åtgärder samt börja utreda och påbörja projektering av större åtgärder i området. Exempelvis kommer målning av cykelfält, hastighetssäkring av passager, översyn av korsningspunkter och korrigering av bilspärrar i området ses över.

Tidplan

Följande år påbörjade vi arbete med området som nämns men inventering och enkäter.

2021 - Jungfruplatsen/Bosgården.
2021- Västra Lindome. (Fågelsten & Gastorp, mellan E6 och Gamla Riksvägen).

2022 - Eklanda.
2022 - "Gårda/barnsjön" i Lindome.

2023 - områden beslutas kring årsskiftet 2022/2023.

Områden kommande år uppdateras löpande när vi bestämt vilka områden som ska kollas vilket år.

Kontakt

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.00

Dela på:

Senast uppdaterad