Hagåkers målbild

På Bosgårdens pedagogiska enhet syns det att vi främjar lärande, lust och framtidstro.

Lärandets grund

På Bosgårdens pedagogiska enhet har vi en gemensam barnsyn:
 -Vi har ett medvetet sätt att arbeta med barns utveckling och lärande.
 - Vi ser det kompetenta barnet utifrån intresse, förmåga och förståelse.
 - Vi ser flerspråkighet som en tillgång i det pedagogiska arbetet.

Denna syn ger ett lustfyllt lärande. För att skapa detta är det viktigt att barnen ges möjlighet till delaktighet och inflytande. Givetvis är tryggheten grunden för lärandet. Barnen är delaktiga i dokumentationen av sin utveckling utifrån sina egna förutsättningar. För att synliggöra lärprocesserna och göra dem lustfyllda för fortsatt lärande reflekterar vi tillsammans med barnen. Det hjälper även oss pedagoger att få syn på barnens lärstrategier, det vill säga hur de utvecklar kunskaper och färdigheterbåde enskilt och i grupp.

Lustfyllda upplevelser

Vi kvalitetssäkrar lärandet genom vårt lustfyllda och tematiska arbetssätt. Sagan blir den röda tråden i våra undervisningar, den ger inspiration och får oss att sträva mot samma mål. Sagans figurer symboliserar och konkretiserar förskolans arbete med läroplanen. Alla delar i läroplanen såsom språk, matematik, naturvetenskap, teknik, motorik, skapande, social kompetens, mångfald, miljö och natur vävs på ett lustfyllt sätt samman i temaarbetet.

Med tryggheten som grund

På Bosgårdens pedagogiska enhet strävar vi alla mot att skapa goda relationer. Detta ger trygghet som i sin tur skapar lusten till lärande vilket ger framtidstro. För att ge dig och ditt barn trygghet arbetar vi bland annat med inskolning och introduktion. På detta sätt skapar vi trygga relationer samt att du får inblick och helhetssyn i vår verksamhet. Här ges även stora möjligheter till delaktighet och inflytande. Flerspråkighet och språkutveckling integreras kontinuerligt i undervisning och utbildning. Vi erbjuder en uppmuntrande miljö där alla språk som finns i barngruppen uppmärksammas. Dialogen är viktig och vi vill att varje enskild familj ska känna sig trygg med oss och vår verksamhet!
I syfte att skapa trygghet för barnen och våra miljöer har vi en plan mot diskriminering och kränkande behandling som vi arbetar med systematiskt. Denna finns att läsa på vår hemsida.

Systematiskt kvalitetsarbete

På vår enhet har vi ett systematiskt kvalitetsarbete för att synliggöra och kvalitetssäkra vårt arbete med visionen. Detta innebär att vi kontinuerligt planerar, följer upp, utvärderar, analyserar och utvecklar verksamheten.

Bosgårdens pedagogiska enhet Systematiskt kvalitetsarbete Fokus utifrån lärområde

Utifrån förskolans läroplan Lpfö-18 arbetar vi fokuserat mot åtta lärområden under ett läsår.

Bosgårdens pedagogiska enhet lärområden i cirkel

Kontakt

Hagåkers förskola
Kronogatan 4
431 41 Mölndal

Postadress till förskolan
Mölndals stad
Hagåkers förskola
431 82 Mölndal

Fler kontaktuppgifter

Karta, Hagåkers förskola

Veronica Stigholt
Rektor
Hagåkers förskola
Torallastigens förskola
031-315 20 84

Dela på:

Senast uppdaterad