Vanliga frågor och svar förskola

Svar på de vanligaste frågorna som rör förskola och pedagogisk omsorg. Om du inte hittar svar på din fråga här kan du vända dig till kontaktcenter.

Ansöka om förskola

Hur långt i förväg kan jag ansöka om förskola eller pedagogisk omsorg för mitt barn?
Du kan ansöka om plats sex månader innan önskad start.

Om ansökan kommer in tidigare än sex månader före önskad start får din ansökan automatiskt ett anmälningsdatum sex månader innan önskad start.

Hur ansöker jag om förskola eller pedagogisk omsorg?
Du ansöker via stadens e-tjänst på hemsidan. Det behövs ingen e-legitimation.

När kan jag ansöka om förskola eller pedagogisk omsorg om jag ska flytta till Mölndal?
Du kan ansöka om förskola eller pedagogisk omsorg när du har en bostad i kommunen eller en tilltänkt adress. Då räknas din anmälningstid på samma sätt som för de som bor i kommunen.

Hur ansöker jag till en fristående förskola eller pedagogisk omsorg?
Om du vill ansöka till en fristående förskola eller pedagogisk omsorg gör du det direkt till den fristående verksamheten.

E-tjänster för förskola eller pedagogisk omsorg

Var hittar jag e-tjänster för förskola eller pedagogisk omsorg?
Du hittar alla e-tjänster på Mölndals stads webbsida.

Turordningsregler och besked om plats

Vilka turordningsregler gäller i Mölndal?
Barnen tilldelas plats efter anmälningsdatum. Vid samma anmälningsdatum turordnas barnen efter ålder, äldre före yngre.

Har syskon förtur till plats?
Ja, ett syskon till ett redan placerat barn kan få plats på samma förskola eller pedagogisk omsorg även om det finns barn som varit anmälda längre tid. Syskonförtur gäller i mån av plats och för barn folkbokförda i kommunen.

När får vi besked om plats?
Så fort det finns en ledig plats för ditt barn på något av de alternativ du valt får du ett erbjudande om detta. Om inget av dina önskade alternativ kan erbjudas till den tidpunkt du önskat, ska ditt barn erbjudas ett annat alternativ inom kommunen.

Får vi den plats vi önskat?
Så långt det är möjligt kommer ditt barn att erbjudas plats enligt dina önskemål. Du ska anmäla tre olika alternativ i kommunen. Det finns flest lediga platser vid terminsstart i augusti.

Vad händer när vi tackar ja?
Om ni tackar ja till något av era önskade alternativ står barnet inte kvar i kön. Önskas omplacering ska en ny ansökan göras. Byte sker i augusti eller januari i mån av plats. Om ni tackar ja till ett alternativ som ni inte önskat står barnet kvar i kö till förstahandsvalet.

Vad händer om vi tackar nej?
Om ni tackar nej till något av era önskade alternativ står barnet inte kvar i kö och ny ansökan måste göras. Om ni tackar nej till ett alternativ ni inte önskat står barnet kvar i kön till alla önskade alternativ.

Vad gäller vid inskolning?
Det datum som står i erbjudandet är första dag för inskolning. Inskolning får ej skjutas upp.

Kan jag ställa mitt barn i kö och få plats om vi bor i en annan kommun?
Om du är folkbokförd i en annan kommun kan du ansöka om plats i Mölndal även om familjen inte ska flytta hit. Huvudregeln är då att barnets turordning hamnar efter barn folkbokförda i Mölndal. Det innebär att plats kan erbjudas först när alla barn som bor i kommunen är placerade och det finns platser kvar.
Om det finns särskilda skäl kan barnet erbjudas plats i Mölndal på samma villkor som barn som bor i kommunen. Särskild ansökan krävs.

Flytt inom kommunen

Vad gäller om barnet har plats och familjen flyttar till ett annat område inom Mölndal?
Om familjen önskar en förändring av placeringen ska detta anmälas via e-tjänsten på hemsidan. Omplacering erbjuds i samband med flytten om det är möjligt.

Vistelsetider

Vad gäller vid inskolning?

Det är omsorgsbehovet som styr tiden på förskolan. Vid inskolning så följer det äldre syskonet det yngre syskonets inskolningstider. Beroende på upplägg på inskolning så finns det lokala överenskommelser med rektor.

Vad gäller vid natt- eller kvällsarbete?

Du som arbetar natt får lämna ditt barn dagen efter ett arbetspass så länge kravet på normal dygnsvila uppfylls. Normal dygnsvila är 6–8 timmar. Om behov finns kan vistelsetid erbjudas motsvarande en halv dag innan kvälls-/nattarbete påbörjas.

Inkomst och schema

Vad räknas som inkomst?
Lön före skatt och andra skattepliktiga inkomster samt inkomst av näringsverksamhet är underlag för avgiften. Det innebär exempelvis att barnbidrag, underhållsstöd, studiebidrag och studielån inte ingår. Däremot ingår föräldrapenning, sjuklön, a-kassa och exempelvis andra förmåner och bonusar. Avgiften beräknas på hushållets gemensamma inkomster.

Vad räknas som hushåll?
Med hushåll menas både ensamboende och tillsammansboende. Tillsammansboende innebär personer som lever tillsammans och har gemensamma barn

Om barnet har två vårdnadshavare som inte är folkbokförda på samma adress ska varje vårdnadshavare rapportera inkomst för sitt eget hushåll.

Från vilket datum gäller ny eller ändrad inkomst?
Inkomsten ändras den första dagen i månaden efter att du anmält inkomständring. Du anmäler inkomständring via e-tjänst på hemsidan. Du kan inte ändra inkomst för nuvarande månad eller bakåt i tiden.

Du ska anmäla ändring av inkomst via e-tjänsten på hemsidan.

Från vilket datum gäller ändrat schema?
Du ska anmäla ändring av schema minst två veckor i förväg via e-tjänsten på hemsidan.

Frånvaro och ledighet

Hur länge får mitt barn vara frånvarande från förskolan?
Ditt barn får vara frånvarande från förskolan max två månader innan platsen riskerar att sägas upp. Ledighet i samband med förskolestart tillåts inte. Om barnet är sjuk en längre period, kontakta Enheten för myndighetsutövning.

Allmän förskola

Vad är allmän förskola?
Från och med augusti det år barnet fyller tre år har barnet rätt till förskola 15 timmar per vecka under skolans terminer med uppehåll under jul- och sommarlov. Platsen är avgiftsfri.

Arbetssökande

Vad gäller om jag blir arbetssökande?
Om du är eller blir arbetssökande erbjuds förskolebarnet plats 15 timmar per vecka. Den begränsade tiden börjar gälla direkt du blir arbetssökande. När du får arbete eller börjar studera har du rätt att utan dröjsmål utöka barnets tid. Det är viktigt att du kontaktar placeringshandläggare vid förändring. Under förskolans terminer är platsen avgiftsfri för barn över 3 år. Avgift debiteras under jul- och sommarlov.

Föräldraledig

Vad gäller om jag blir föräldraledig?
När du får ett nytt barn och som vårdnadshavare är föräldraledig erbjuds det äldre förskolebarnet plats 15 timmar per vecka. Denna tid börjar gälla två veckor efter syskonets födelse (fyra veckor efter tvillingfödsel).

Vad gäller vid jul- och sommarlov när jag är föräldraledig med småsyskon?
Från och med augusti det år ditt barn fyller tre år gäller rätt till avgiftsfri förskoleplats 15 timmar per vecka under skolans terminer. När du är föräldraledig har äldre syskon möjlighet till förskoleplats 15 timmar per vecka även under sommar- och jullov, mot betalning. Om placering önskas under loven betalas avgift enligt kommunens taxa för hela perioden, oavsett hur många dagar som nyttjas. Det är vårdnadshavare som anmäler sitt barn till lovplacering via e-tjänst.

Studier eller arbete istället för föräldraledighet

Vad gäller när jag ska studera eller arbeta i stället för att vara föräldraledig?
Om du i stället för att ta ut föräldraledighet fortsätter att arbeta eller studera kan det äldre syskonet behålla sin plats i förskola eller pedagogisk omsorg. Ansökan om förändrad vistelsetid görs via e-tjänst. Beslut om förändrad vistelsetid innebär att en avgift tillkommer enligt gällande barnomsorgstaxa.

Uppsägning av plats

Hur säger jag upp mitt barns plats?
Uppsägning görs via e-tjänst på hemsidan. Det räcker inte att säga till verksamheten att barnet ska sluta.

Hur lång är uppsägningstiden?
Uppsägningstiden är en månad. Avgift tas ut under uppsägningstiden.

Kontakt

Kontaktcenter Mölndal
Mölndals stadshus
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad