Djurhållning och lantbruk

Lantbruk, djur- och hästgårdar omfattas av miljöbalkens bestämmelser om miljöfarlig verksamhet och kommunen ansvarar för tillsynen. I kommunens tillsyn tittar vi bland annat på din gödsel- och kemikalie­hantering.

Tillsyn på ditt lantbruk

Bygg- och miljöförvaltningen har tillsyn på ditt lantbruk och vid våra rutinbesök går vi igenom hur du sköter din verksamhet. Vi tittar bara på om verksamheten klarar miljökraven. Länsstyrelsen ansvarar för djurskyddstillsynen och kontrollerar hur du sköter dina djur.

Innan vi kommer ut till dig kontaktar vi dig för att boka en besökstid. Vid vårt besök kontrollerar vi bland annat på gödsel- och kemikaliehantering, men också eventuella cisterner, hagarnas skick samt hur du förvarar och hanterar avfall. Vi tar ut timavgift för att kontrollera din verksamhet.

Jordbruksverket hittar du mer information om regler kring förvaring, märkning och spridning av växtskyddsmedel.

Gödselhantering

Hela Mölndals stad tillhör de så kallade känsliga områdena som sträcker sig längs kusterna i Västra Götalands län. Vi måste därför ta extra hänsyn vid gödselhanteringen. För en bra gödselhantering är det viktigt att:

 • Det finns tillräcklig lagringskapacitet för gödsel och att gödselplattan är rätt utformad
 • Eventuell gödsellagring i stuka ligger på rätt plats
 • Spridning av gödsel sker vid rätt tid på året och på rätt sätt
 • Det finns tillräcklig spridningsareal för den mängd gödsel din verksamhet genererar

Klagomål på din verksamhet

Djurhållning och hantering av gödsel kan ge upphov till störande lukt eller flugor. En del av vår tillsyn omfattar därför också att handlägga eventuella klagomål från närboende.

Om vi får in ett klagomål på din verksamhet, kan det hända att vi genomför tillsynsbesök utan att vi kontaktar dig innan. Vi tar ut timavgift för att kontrollera din verksamhet.

Betesförmedling

Söker du betesmark eller har du betesmark men saknar djur?

Länsstyrelsen i Västra Götaland möjliggör kontakter mellan markägare och djurägare så att du som har djur kan hitta bete till dina djur och du som har mark kan få djur som betar den.

Länk till länsstyrelsens betesförmedling

Hantering av döda djur

Kadaver från djur som människor har hand om ska tas om hand på ett säkert sätt - dels för att undvika spridning av smittsamma sjukdomar till levande djur och dels för att undvika besvär för omgivningen.

Döda produktionsdjur, som till exempel kor, grisar, får, och fjäderfä, får inte flyttas på något annat sätt än genom att Svensk lantbrukstjänst hämtar dem. Det finns ett undantag för hästar och sällskapsdjur (till exempel kanin, hund och katt). De får grävas ner efter anvisningar från bygg- och miljöförvaltningen.

Nedgrävning av död häst

Du som behöver gräva ner en död häst ska kontakta bygg- och miljöförvaltningen. Meddela oss gärna skriftligt via e-post eller brev. Om det är en planerad avlivning är det bra om du kontaktar oss så tidigt som möjligt. När du kontaktar oss vill vi att du lämnar uppgifter om:

 • Hästens dödsorsak, namn, id-nr och ras.
 • Platsen där hästen planeras begravs på måste också kunna beskrivas utförligt: Hur ser omgivningen ut kring begravningsplatsen? Finns det närliggande vattendrag, dricksvattentäkter?

Några hållpunkter att följa vid val av platsen för nedgrävning av död häst:

 • Jordarten och marken ska vara genomsläpplig
 • Avståndet till närmsta vattentäkt ska vara minst 100 meter
  allra helst upp till 200 meter
 • Nedgrävning får inte ske i vattenskyddsområde
 • Det är bra om kroppen kalkas före återfyllnad sker
 • Djurkroppen får inte läggas direkt på berggrunden. Minst en
  meter ska finnas ner till berggrund eller högsta grundvattennivån.
 • Djurkroppen ska täckas med 1,5 meter återfyllnadsmaterial (ett rovdjursskydd).

Vid en del fall kan vi vilja komma ut på plats för att se den tänkta begravningsplatsen. Oftast räcker det att vi ser på det kartmaterial vi har tillgång till på kontoret. Handläggningen av ärendet debiteras enligt gällande taxa, antagen av kommunfullmäktige.

Kontakt

Bygg- och miljöförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad