Avgifter och tillsyn för miljö- och hälsoskyddsärenden

Miljönämnden genomför tillsyn av verksamheter som kan påverka miljön och människors hälsa. Vi gör tillsyn på exempelvis skolor, bensinstationer, hästgårdar, hos frisörer och på industrier, för att kontrollera att de följer lagstiftningen.

Varför gör vi tillsyn?

Syftet med tillsynen är att kontrollera att privatpersoner, företag och verksamheter följer de lagar och föreskrifter som finns för att skydda miljön och vår hälsa. Om vi upptäcker avvikelser kan de rättas till så att det sker förbättringar. Tillsynen är också viktig för att olika verksamheter ska kunna arbeta på lika villkor.

Avgifter och taxor

Du som bedriver en verksamhet som klassificeras som miljöfarlig verksamhet eller hälsoskyddsverksamhet är skyldig att betala en avgift för tillsynen. Vi kan också göra tillsyn på andra verksamheter som inte är anmälningspliktiga, men som kan påverka miljön eller människors hälsa. Då är verksamheten också skyldig att betala en avgift för tillsynen.

Timavgift

Timavgifterna baseras på den faktiskt nedlagda tiden i ett enskilt ärende och avgifterna betalas i efterskott. Du betalar för den tid det tar för våra inspektörer att genomföra tillsynen, på plats i din verksamhet. Du betalar även för förberedelser, efterarbete och den tid vi lägger ner på att exempelvis begära in olika handlingar och kompletteringar av handlingar.

Timavgiften för 2024 är 1125 kr

Fast avgift

För tillsyn av vissa verksamheter eller rapporteringar tar vi ut en fast årlig tillsynsavgift. Årsavgiften beräknas på hur många timmar tillsyn en viss typ av verksamhet normalt kräver per år, räknat som schablon för branschen.

Vi tar också ut en fast avgift för prövning av ansökningsärenden, dispenser och anmälningsärenden. Avgiftsnivåerna bestäms utifrån ärendets komplexitet och tidsåtgång. Du måste alltid betala en avgift för prövning av din ansökan även om den avslås.

Avgifter

I sammanställningen nedan kan du se aktuella avgifter för olika ärenden.

Hälsoskydd

Avgift för handläggning av anmälan om:

 • badanläggning
 • djurhållning
 • hygienlokal
 • solarieverksamhet
 • undervisningslokal


 

 

 

timavgift

Avgift för tillsyn av:

 • hygienlokal
 • solarieverksamhet
 • strandbad
 • övrig hälsoskyddsverksamhet

 

 

 

timavgift

Årlig avgift för tillsyn av badanläggning

6 750 kr

Årlig avgift för tillsyn av undervisningslokal

6 750 kr

Avgift för handläggning av klagomål

timavgift

Miljötillsyn

Avgift för handläggning av anmälan om:

 • avhjälpande åtgärder
 • kompostering av hushållsavfall
 • miljöfarlig verksamhet, C-objekt
 • PCB-sanering

 

 

 

timavgift

Avgift för ansökan om:

 • förlängt hämtningsintervall av sopor
 • befrielse från sophämtning

 

 

timavgift

Avgift för tillsyn av:

 • miljöfarliga verksamheter utan årlig avgift
 • cisterner
 • PCB

 

 

timavgift

Avgift för handläggning av klagomål

timavgift

Avgift för handläggning av förorenade områden

timavgift

Fast avgift för:

 • information innan installation påbörjas av cistern med
  tillhörande rörledningar
 • granskning av rapporter från kontroller av cisterner
  och rörledningar

 

 

 

1 687,50 kr

Radon

Avgift för:

 • tillsyn av radon enligt miljöbalken
 • tillsyn av radon enligt strålskyddslagen

 

 

timavgift

Små avlopp

Avgift för anmälan om ändring av befintlig avloppsanläggning

timavgift

Fast avgift för ansökan om avloppsanordning för ett hushåll,

1-5 personer

 

9 000 kr

Fast avgift för ansökan om avloppsanordning för två hushåll,

6-10 personer.

 

10 125 kr

Fast avgift för ansökan om avloppsanordning för tre hushåll,

11-15 personer

 

11 250 kr

Fast avgift för ansökan om avloppsanordning för fyra hushåll,

16-20 personer

 

12 375 kr

Fast avgift för ansökan om avloppsanordning för fem hushåll,

21-25 personer

 

13 500 kr

Avgift för ansökan om avlopp fler än 25 personer

timavgift

Fast avgift för anmälan om annan toalett än vattentoalett

1 687,50 kr

Fast avgift för ansökan om toalett till en sluten tank

4 500 kr

Fast avgift för anmälan om avloppsanordning utan vattentoalett

6 750 kr

Fast avgift för ansökan om sluten tank och anmälan om

enskild avloppsanordning för bad-, disk- och tvättvatten

 

9 000 kr

Fast avgift för ansökan om glesare slamtömning

1 687,50 kr

Fast avgift för ansökan om tillstånd för att få kompostera latrin

1 687,50 kr

Avgift för tillsyn av avlopp

timavgift

Avgift för avvisning av avloppsansökan

timavgift

Strandskydd

Avgift för

 • tillsyn strandskyddsbestämmelser
 • handläggning av klagomål

 

 

timavgift

Värmepumpar

Fast avgift för ansökan om värmepumpsanläggning för

utvinning av värme ur mark (bergvärme 1-9 borrhål), ytvatten,

eller grundvatten.

 

 

3 375 kr

Fast avgift för ansökan om värmepumpsanläggning för utvinning

av värme ur mark (bergvärme med fler än 9 borrhål).

6750 kr

Avgift för tillsyn av värmepump

timavgift

Köldmedia (FGAS)

Fast avgift för:

 • information innan installation eller konvertering av sådan
  utrustning som innehåller köldmedia
 • granskning av årsrapport för köldmedia, 1-20 aggregat.

 

 

1 687,50 kr

Fast avgift för granskning av årsrapport för köldmedia, 21-30 aggregat

3 375,00 kr

Avgift för granskning av årsrapport för köldmedia, mer än 30 aggregat

timavgift

Avgift för tillsyn av köldmedia enligt f-gasförordningen

timavgift

Receptfria läkemedel

Årlig avgift för kontroll av receptfria läkemedel

1 687,50 kr

 

Du kan överklaga beslut om timavgift

Om du vill överklaga ett beslut eller delar av det, ska du skriva till oss. Din överklagan ska vara skriftligt och det ska framgå vilken ändring du vill ha. Skriv vilket beslut du överklagar, till exempel genom att ange beslutets diarienummer och beslutsdatum samt om det gäller hela beslutet eller delar av det.

Beskriv varför du anser att beslutet är felaktigt och vilken ändring du vill ha i beslutet. Miljönämnden måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet, annars kan din överklagan inte prövas.

Miljönämnden skickar ditt överklagande vidare till högre instans för prövning. Skicka din överklagan till:

e-post: miljo@molndal.se

post: Bygg- och miljöförvaltningen
Mölndals stad
431 82 Mölndal

Så bestäms avgifterna

Avgifterna för miljö- och hälsoskydds olika verksamhetsområden beslutas av kommunfullmäktige. Miljönämnden kan årligen justera avgifterna utifrån prisindex för kommunal verksamhet.

Relaterad information

Taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens och strålskyddslagens område, lagen om sprängämnesprekursorer och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Pdf, 334.8 kB.

Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen Pdf, 258.6 kB.

Kontakt

Bygg- och miljöförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad