Heljered etapp två

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad med ca 350 bostäder i flerbostadshus och radhus i anslutning till befintlig bebyggelse i Heljered i västra Kållered.

Den nya bebyggelsen ska ges en karaktär som förhåller sig till och kan möta både landsbygd och tätort. Utbyggnad ska ske med god anpassning till landskapets topografi, de geotekniska och klimatmässiga förutsättningarna samt till befintlig bebyggelse.

Det ska finnas en variation i gestaltning och bostadsformer. Bebyggelsen ska trots en delvis högre skala än omgivande bebyggelse knyta an till angränsande befintlig bebyggelse och landskap, med mycket grönytor lämnade mellan grupper av bebyggelse, utrymme för odling och med en gestaltning som samspelar med traditionell bebyggelse i formspråk och materialval.

Var ligger planområdet?

Planområdet ligger i västra Kållered, i direkt anslutning till Heljered etapp ett och ca 1 km från Kållered station. Området ligger mellan Hedbäcken i norr och Heljereds byväg i söder och omfattar mark kring Heljeredsvägen, Hållevägen och Sanders väg.

Vad innebär planförslaget?

Planförslaget innebär en utbyggnad med ca 350 bostäder i flerbostadshus och radhus, med olika upplåtelseformer. Byggnaderna är mellan två och fem våningar höga.

Befintlig infrastruktur med gatorna Heljeredsvägen, Hållevägen och Sanders väg används till stor del, men byggs ut då det ska bli allmän plats med kommunalt huvudmannaskap. Huvudgatan Heljeredsvägen får en ny sträckning för att anpassas till föreslagen bebyggelse och de geotekniska förutsättningarna.

Söder om Heljeredsvägen säkerställer reglering med prickad mark och att marken är avsedd för grönområde och odling att större sammanhängande områden i landskapet lämnas obebyggda och förblir gröna. Både norr och söder om Heljeredsvägen säkerställs grönytor även med allmän plats park och natur. Tillsammans ger detta goda möjligheter till rekreation och att hantera dagvatten och extrem nederbörd på ett hållbart sätt.

Förslaget överensstämmer med Mölndals stads översiktsplan. Genomförande av detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Vad händer nu?

Planförslaget fanns utställt för granskning under perioden 15 februari - 8 mars 2024 i stadshusets entréhall, på Kållereds bibliotek samt här på stadens hemsida.

Nu påbörjas arbetet med att gå igenom inkomna yttranden och att bearbeta planförslaget inför antagande. Inkomna synpunkter kommer att sammanställas och bemötas i ett granskningsutlåtande.

Projektets status i planprocessen

Granskningsskede i planprocessen

Här kan du läsa mer om planprocessen.

Planhandlingar

Utredningar


Kontakt

Louise Eiterjord
Planarkitekt
Samhällsbyggnadsförvaltningen
031-315 13 07
louise.eiterjord@molndal.se

Plan- och exploateringsutskottet
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad