Stadsdelen Pedagogen Park

Detaljplaneförslag för stadsdelen Pedagogen Park, fastigheterna Växthuset 1 & 2 och Solängen 1:104 m.fl. i Mölndal. Syftet med utvecklingen av Pedagogen Park är att skapa en ny stadsdel med bostäder, handel, närservice, arbetsplatser, förskola, äldreboende och områden för rekreation.

Planområdet har ett strategiskt läge med närhet till Mölndals innerstad, handelsområdet 421 och Frölunda Torg. I direkt anslutning till området finns busshållplats och ett välutbyggt cykelstråk. Området gränsar i söder till Frölundagatan och i öster till Solängens villabebyggelse. Väster om området ligger Fässbergs kyrkogård och angränsande villabebyggelse. I norr angränsar området till Bifrost som består av flerfamiljshus i tre till fyra våningar och tillhörande parkeringsytor. Söder om området ligger verksamhetsområdet Jolen. Planområdet är cirka 20 hektar stort.

Bakgrund

Planområdet har historiskt används för jordbruk och stora delar av området har tillhört prästgården, som ligger direkt väster om programområdet. Under 1970-talet planerades stora markområden mellan Frölundagatan och Bifrostområdet med syfte att skapa utrymme för skolverksamhet.

Pedagogen, intill Frölundagatan, blev huvudplatsen för lärarutbildningen vid Göteborgs universitet, men upphörde 2006 när lärarhögskolans verksamhet flyttades till centrala Göteborg.

År 2011 påbörjade Aspelin Ramm Fastigheter ombyggnaden av Pedagogen och samtidigt får byggnaden och området ett nytt namn – Pedagogen Park. Stadsdelen innehåller idag närmare 40 företag, med en blandning av kontorsverksamheter, restauranger, hörsalar och konferensrum, idrottshall, skolverksamheter och bank.

Ekhagaskolan som tidigare fanns i den norra delen av området är nu är riven. I området finns även ett klubbhus, en idrottshall samt en fotbollsplan som är planerad att avvecklas/rivas och ersättas på annan plats.

Vad innebär planförslaget?

Planförslaget omfattar totalt cirka 1100 bostäder, närservice, kontor, ett äldreboende, en förskola samt flera parkområden. Den befintliga byggnaden Pedagogen Park bevaras och runt byggnaden utvecklas ett stadsdelstorg med bland annat en matbutik och dagligvaruservice. I samband med utvecklingen av stadsdelen Pedagogen Park föreslås att Bifrostgatan görs om från transportled till stadsgata.

Den upprättade detaljplanen är en del i ledet att utveckla tätorten Mölndal till en sammanhållen stad där genom att länka samman stadsdelarna och stärka kopplingarna till angränsande bostadsområden, grönområden, innerstaden och Göteborg.

Syftet är att stadsdelen ska utformas med höga krav på hållbarhet som en del i stadens vision, Vision Mölndal 2022. Planförslaget överensstämmer med Mölndals stads översiktsplan från 2006 och den fördjupade översiktsplanen för Fässbergsdalen från 2012.

Vad händer nu?

Projektets status i planprocessen

Byggnationsskede i planprocessen

Här kan du läsa mer om planprocessen.

Kontakt

Plan- och exploateringsutskottet
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad