Folkhälsorådet

Folkhälsorådet är ett rådgivande organ som tar initiativ till, samordnar och utvärderar folkhälsoinsatser.

Folkhälsorådet består av förtroendevalda från Mölndals stad och Västra Götalands-regionen. Tjänstemän från Mölndals stad adjungeras vid behov. Vill du ta del av handlingar kontakta folkhälsoplaneraren.

Folkhälsa och social hållbarhet i Mölndal

Folkhälsoarbetet bidrar till att förverkliga Vision Mölndal 2022. Arbetet grundas i det nationella folkhälsomålet, regionala mål och stadens övergripande mål. Folkhälsorådets prioriteringar är vägledande för nämnderna och förvaltningarna i det konkreta och vardagliga arbetet for folkhälsa och social hållbarhet.

Fyra fokusområden för det lokala folkhälsoarbetet:

  • Delaktighet, inflytande och egenmakt
  • Sociala sammanhang och trygg miljö
  • Psykisk hälsa - goda uppväxtvillkor
  • Levnadsvanor - minskat stillasittande och mera rörelse i vardagen, samt tonårstiden fri från alkohol och andra droger

Folkhälsa i Mölndal arbetar för en jämlik hälsa för alla. För att minska skillnader mellan olika grupper främjar vi fysisk, psykisk och social hälsa och förebygger ohälsa. Läs mer om det Mölndal stads folkhälsoarbete.

Kontakt

Hillevi Funck
Folkhälsoplanerare
Stadsledningsförvaltningen
031-315 13 15
0707-69 03 73
hillevi.funck@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad