Folkhälsorådet

Folkhälsorådet är ett rådgivande organ som tar initiativ till, samordnar och utvärderar folkhälsoinsatser.

Folkhälsorådet består av förtroendevalda från Mölndals stad och Västra Götalands-regionen. Tjänstemän från Mölndals stad adjungeras vid behov. Vill du ta del av handlingar kontakta folkhälsoplaneraren.

Folkhälsa och social hållbarhet i Mölndal

Folkhälsoarbetet bidrar till att förverkliga Vision Mölndal 2040. Arbetet grundas i det nationella folkhälsomålet, regionala mål och stadens övergripande mål.

Folkhälsorådets prioriteringar är vägledande för nämnderna och förvaltningarna i det konkreta och vardagliga arbetet for folkhälsa och social hållbarhet.

Fyra fokusområden för det lokala folkhälsoarbetet

  • Delaktighet, inflytande och egenmakt
  • Sociala sammanhang och trygg miljö
  • Psykisk hälsa - goda uppväxtvillkor
  • Levnadsvanor - minskat stillasittande och mera rörelse i vardagen, samt tonårstiden fri från alkohol och andra droger

Folkhälsa i Mölndal arbetar för en jämlik hälsa för alla. För att minska skillnader mellan olika grupper främjar vi fysisk, psykisk och social hälsa och förebygger ohälsa.

Dela på:

Senast uppdaterad