Bidrag och stöd

Beroende på förening­ens inrikt­ning kan ni ansöka om eko­nom­iskt bidrag. Här kan du läsa om hur ni kan ansöka om bidrag och stöd till er före­ning, och till vilken för­valt­­ning ni ska vända er.

Ideella föreningar inom kultur och fritid

Kultur- och fritidsnämnden lämnar eko­nom­iska bidrag till ideella före­ningar med verk­­sam­het i Möln­dals stad. Bidrag kan ges för såväl idrotts- och kultur­verk­sam­heter som övriga fritids­­verk­­sam­heter. För att kunna få stöd måste före­ningen upp­fylla de gene­rella grund­villkor som gäller för alla stöd, de speci­fika vill­koren för sökt stöd samt lämna in ansökan i tid.

Förutom de ekonomiska bidragen kan kultur- och fritids­­för­valt­ningen bistå med sub­­ven­­tion­erade lokaler och råd i olika före­nings­frågor, som till exempel om hur ni startar en förening eller vilka stöd som finns att söka för er förening.

Föreningsbidrag och stipendier kultur och fritid.

Föreningar som stöd­jer äldre perso­ner och per­soner med funk­tions­ned­sätt­ning

Om er förening stödjer äldre personer eller personer med funk­tions­ned­sättning kan ni ansöka om före­nings­bidrag från vård- och omsorgs­­för­valt­­ningen. Vill­koren för bidrag är bland annat att er förening:

  • har minst 20 medlemmar
  • har en utåtriktad verk­samhet
  • har sin verksamhet i Mölndal

Föreningsbidrag för äldre och personer med funktionsnedsättning

Föreningar som arbetar med sociala frågor

Om er förening arbetar med sociala frågor kan ni ansöka om ett före­nings­bidrag från social- och arbets­marknads­förvaltningen. Er förenings verk­­sam­het ska fungera som ett kom­ple­ment till social- och arbets­mark­nads­för­valt­ningens verk­sam­het och:

  • ha en utåtriktad verk­samhet
  • arbeta förebyggande med barn och ungdomar
  • ha sin verksamhet i Mölndals stad

Särskild hänsyn tas till små och resurs­svaga föreningar.

Föreningsbidrag sociala frågor

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad