Bidrag och stöd

Här kan du läsa om hur du kan ansöka om bidrag, stöd och stipendier, och till vilken för­valt­­ning du ska vända dig.

Bidrag, stöd och stipendier inom kultur och fritid

Kultur- och fritidsnämnden lämnar eko­nom­iska bidrag för verk­­sam­het inom kultur- och fritidsfältet i Möln­dals stad. Läs mer om de villkor som gäller för respektive stöd bakom länken nedan.

Förutom de ekonomiska bidragen kan kultur- och fritids­­för­valt­ningen bistå med sub­­ven­­tion­erade lokaler och råd i olika före­nings­frågor, som till exempel om hur ni startar en förening eller vilka stöd som finns att söka för er förening.

Stöd och stipendier kultur och fritid

Föreningar som stöd­jer äldre perso­ner och per­soner med funk­tions­ned­sätt­ning

Om er förening stödjer äldre personer eller personer med funk­tions­ned­sättning kan ni ansöka om före­nings­bidrag från vård- och omsorgs­­för­valt­­ningen. Vill­koren för bidrag är bland annat att er förening:

  • har minst 20 medlemmar
  • har en utåtriktad verk­samhet
  • har sin verksamhet i Mölndal

Föreningsbidrag för äldre och personer med funktionsnedsättning

Föreningar som arbetar med sociala frågor

Om er förening arbetar med sociala frågor kan ni ansöka om ett före­nings­bidrag från social- och arbets­marknads­förvaltningen. Er förenings verk­­sam­het ska fungera som ett kom­ple­ment till social- och arbets­mark­nads­för­valt­ningens verk­sam­het och:

  • ha en utåtriktad verk­samhet.
  • arbeta förebyggande med barn och ungdomar.
  • ha sin verksamhet i Mölndals stad.

Särskild hänsyn tas till små och resurs­svaga föreningar.

Föreningsbidrag sociala frågor

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad