Rävekärrs förskola flyttar i december 2024

Jullovet 2024 flyttar Rävekärrs förskola till nya adresser på Måldomargatan 5 och Åby Allé 65. Vårterminen 2025 börjar barnen alltså direkt på nya adresser.

Vi förstår att flytten kan påverka logistiken kring hämtning och lämning för dig som har barn på förskolan och vi gör vårt yttersta för att placeringen av barngrupperna ska bli så bra som möjligt.

Anledningen till flytten är att nuvarande lokaler på sikt ska rivas. Mölndals stad har letat efter alternativa placeringar för förskolans verksamhet. Nu kan vi i god tid innan rivningen flytta in i centrala, fina lokaler som är stora nog att husera alla åtta avdelningar och har en bra anpassad lärmiljö både inne och ute.

Frågor och svar om flytten

Hur ser tidplanen för flytten ut?

Rävekärrs förskola kommer flytta till de nya adresserna under jullovet 2024. Fyra avdelningar flyttar till Måldomargatan 5 och fyra avdelningar flyttar till Åby Allé 65. När barnen börjar vårterminen 2025 börjar de alltså direkt i de nya lokalerna.

Vilken av adresserna kommer mitt barn få gå på?

Under våren 2024 kommer förskolans rektor tillsammans med placeringshandläggare börja planera placeringen av barngrupperna i de nya lokalerna. Om ditt barn redan går på förskolan kommer du få besked om placeringen tidigast i juni 2024.

Om du har tänkt ansöka om plats för ditt barn på Rävekärrs förskola inför hösten 2024 eller vårterminen 2025 får du information om vilken adress barnet placeras på antingen i ditt besked om förskoleplats, eller i ett separat meddelande om ditt platsbesked kommer innan planeringen är färdig.

Hur ser de nya lokalerna ut?

De två förskolor som Rävekärrs avdelningar kommer flytta in i är ljusa och luftiga. Gårdarna har utformats tillsammans med landskapsarkitekt för att vara stimulerande och utvecklande för barnen. Förskolorna ligger i anslutning till bostadsområden, har nära till flera kommunikationspunkter och kan nås med bra gång- och cykelvägar. Alldeles i närheten ligger Åbykullens fina grönområde.

Hur länge blir förskolan kvar på de nya adresserna?

Eftersom de gamla lokalerna ska rivas kommer Rävekärrs förskola inte flytta tillbaka till dem. I dagsläget finns det inte heller något svar på hur länge Rävekärrs förskola kommer ha verksamheten i lokalerna på Måldomargatan och Åby Allé. Mölndals stad arbetar aktivt med att ta fram alternativa förslag för att förskolans verksamhet ska få fasta nya lokaler på längre sikt.

Kan jag välja att byta förskola för mitt barn som redan går på Rävekärr?

Om du inte vill att ditt barn ska flytta med till de nya lokalerna har du möjlighet att ansöka om en ny förskoleplats och i ansökan önska en annan förskola. Du skickar i så fall in ansökan tidigast 1 augusti för att få plats på en annan förskola vårterminen 2025.

Varför ska de gamla lokalerna rivas istället för att renoveras?

Mölndals stad har gjort flera utredningar och tekniska bedömningar av lokalerna som visar att byggnaden inte går att renovera på ett långsiktigt och hållbart sätt. Förskolan är byggd med en byggteknik som var vanlig på 70-talet, men som vi idag vet inte är lämplig och som förkortar byggnadens livslängd.

När ska de gamla lokalerna rivas?

Planen är att nuvarande lokaler för Rävekärrs förskola och Rävekärrsskolan ska rivas, men det finns ännu inget beslutat rivningsdatum. Detaljplanearbetet pågår just nu.

Varför flyttar förskolan i år om rivningen inte är planerad än?

Även om planen för den nya Rävekärrsskolan inte är helt tidsatt vet vi att lokalerna förskolan befinner sig i kommer att rivas på sikt. Lokalerna som förskolan ska flytta in i blir lediga hösten 2024. Nu har vi alltså möjligheten att i god tid innan rivningen flytta in i centrala, fina lokaler som är stora nog att husera alla åtta avdelningar och har en bra anpassad lärmiljö både inne och ute.

När ska grundskolan flytta ut ur sina lokaler, de ska ju också rivas?

I dagsläget finns ingen färdig tidplan för när Rävekärrsskolan ska flytta ut ur sina lokaler. Det enda vi kan säga i nuläget är att vi arbetar för att skapa en bra miljö även för skoleleverna under tiden den nya skolan byggs.

Vi behöver flytta ut en verksamhet i taget och börjar med att flytta ut förskolans verksamhet i slutet av 2024 eftersom lämpliga förskolelokaler då blir lediga.

Mitt barn ska börja förskoleklass på Rävekärrsskolan – nu vill jag hellre välja en annan skola, hur gör jag då?

Om ditt barn har fått plats i förskoleklass på Rävekärrsskolan i höst påverkas ni inte av att förskolan flyttar ut i januari 2025. Det finns ännu inget beslut om när Rävekärrsskolan ska flytta ut ur sina lokaler. Om du ändå skulle vilja byta skola för ditt barn kan du använda dig av skolbytesperioden som börjar i april.

Är tanken att den nya förskolan som planeras i Forsåker ska rymma alla barn i östra Mölndal?

Nej, den planerade förskolan i Forsåker är en av tre som planeras inom det området. Det planeras även för förskoleytor på andra platser.

Tomterna som utreds för nya förskolor i östra Mölndal, ligger de på nedsidan av berget utmed E6:an?

Ja, det finns de som ligger nedanför berget, men det byggs också bostäder på andra platser i östra Mölndal.

Det ryktas om att Go Co-området också ska innefatta en förskola, stämmer det?

Nej, inte som Mölndals stad planerar. Go Co-området hör i första hand till Balltorpsområdets upptagningsområde vad gäller förskoleplatser, även om också hela centrala Mölndal används vid behov av platser.

Vad har ni gjort för riskbedömning kring evakueringen och hur den påverkar familjer?

Vi har inte gjort någon riskbedömning utifrån ett vårdnadshavarperspektiv, utan risk- och konsekvensbedömning kommer göras inför verksamhetsflytten av rektor Petra Dahlén tillsammans med hennes pedagoger och fackliga representanter. Det finns även en barnkonsekvensanalys gjord för detaljplanen för Rävekärrsskolan.

Vi kan som kommun inte alltid bereda förskoleplatser nära där man bor, men strävar alltid efter att kunna erbjuda en förskoleplats när det uppstår ett behov.

Kommer förskolelokalerna rivas inom en snar framtid?

En antagen detaljplan ser ut att finnas i början av 2025. När den väl är antagen finns det en period för överklagan på några veckor, sedan går arbetet i gång och då är rivningen det första som görs. Med den här lösningen kan alla åtta avdelningar flytta samtidigt och samtidigt kan vi hålla ihop verksamheten. Vi vill att verksamheten ska få fina lokaler så snart som möjligt innan rivningen.

Att göra flytten i en terminsstart som vi gör nu är också något som vi ser skapar större möjlighet att genomföra flytten så smärtfritt som möjligt. Det skulle vara mer ansträngt för verksamheten att göra det till exempel över en helg, så det finns en del logistikskäl till beslutet också.

Hade det inte varit bättre att flytta under sommarlovet?

Det finns en osäkerhet i tidplanen i och med att detaljplanen inte är antagen ännu. För att vi ska garantera att vår flytt inte krockar med tidplanen när detaljplanen blir antagen ser vi det här som ett lämpligare alternativ. Bifrost som befinner sig i lokalerna just nu kommer flytta ut i höst, därför blir de lediga redan i år.

Kommer den nuvarande paviljongen behålla samma barngrupper med samma pedagoger?

Vi försöker i största möjliga mån flytta hela grupper. Vi gör inga förändringar i barngrupperna om vi inte måste. Fokus i planeringen av placeringen är att behålla så mycket trygghet och stabilitet som möjligt i barngrupperna.

Utöver att försöka placera syskon i samma hus – vad styr mer hur ni väljer att placera barnen?

Under våren kommer förskolans rektor lyssna in pedagogernas tankar och reflektioner i arbetet med att planera placeringen. Just nu funderar pedagogerna i sina arbetslag kring detta utifrån barngruppsperspektivet. På Rävekärrs förskola jobbar vi också i utvidgade arbetslag, och ännu vet vi inte om de kommer bli kvar, utan allting beror på hur vi planerar under våren. Barnens trygghet är det främsta vi tittar på.

Varför blir två förskolor lediga nu?

Bifrosts nya förskola är färdig i höst, då flyttar de in i den och då kan vi komma åt de här lokalerna. Tyvärr har vi i en tätort som Mölndal inte så stora platser där vi kan ha temporära och fina lokaler på, utan de har behövt placeras på två olika adresser.

Är detta en form av lokaler som kommer användas för evakuering också efter att Rävekärr flyttat ut?

Lokalerna är temporära och målet är att de ska tas bort. Vi jobbar i Mölndals stad för att så långt vi kan ha byggda lokaler, men om det strategiskt sett blir behov för någon annan förskola att evakueras till dessa lokaler så kan det bli aktuellt att förlänga med ett tillfälligt bygglov.

Om Rävekärr inte skulle flytta nu – står det verksamheter på kö till lokalerna, eller hur ser lokalplaneringen ut för de temporära paviljongerna?

Det finns med i den långsiktiga strategiska planen att arbeta ansvarsfullt med moduler. Tillfälliga lokaler har också tillfälliga bygglov på fem år i taget och kan ha ett tillfälligt bygglov som längst i 15 år, så vi strävar alltid efter att temporära lokaler inte ska stå tomma och att de ska tas bort på sikt. Lokalkostnadsmässigt har vi ett uppdrag att arbeta så lite som möjligt med moduler av den här anledningen. Vi tittar alltid också på möjligheten att flytta eller komprimera någon verksamhet när vi beslutar om användningen av modulerna.

Hur kommer det sig att processen är så lång när det gäller Rävekärrsskolans detaljplan och planeringen för en ny förskola i östra Mölndal?

Detaljplanen som rör Rävekärrsskolan ska ut på granskning framöver. Enligt svensk lag har alla rätt att komma med synpunkter på detaljplanen och det kan givetvis fördröja planeringen ibland.

Ofta handlar det om en tioårsperiod från det att vi ser att ett behov uppstår i prognoser eller på något annat sätt och försöker hitta alternativ för att lösa det – genom att bygga om, bygga till eller bygga nytt – till det att arbetet är färdigt. Vi kan också hamna i överklagandeprocesser, som vi till exempel gjorde i Hålsten, men generellt är det så att mycket av det som planeras faktiskt också genomförs i Mölndal.

Vi gör allt vi kan idag för att arbeta på ett långsiktigt sätt där förskola och grundskola har ett nära samarbete och för att påskynda arbetet med byggnationerna av nya skol- och förskolelokaler.

Kontakt

Rävekärrs förskola
Fågelbergsgatan 4-6
431 33 Mölndal

Postadress till förskolan
Mölndals stad
Rävekärrs förskola
431 82 Mölndal

Fler kontaktuppgifter

Karta, Rävekärrs förskola

Petra Dahlén
Rektor
Rävekärrs förskola
031-315 32 06

Dela på:

Senast uppdaterad