Ledord

Vi vill skapa förutsättningar för lärande och utveckling för alla våra elever därför har vi tre ledord som skall visa oss riktningen och skapa en samsyn kring vårt uppdrag. Ledorden ska genomsyra arbetet på skolan, både för elever och personal. Ledorden är kunskap, trygghet och kreativitet och för våra elever innebär de följande;

Kunskap

På Frejagymnasiet ska varje elev ges möjlighet att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Undervisningen är anpassad utifrån elevernas erfarenheter, intressen och förutsättningar. De ska utmanas att reflektera, kommunicera och samarbeta med varandra för att främja det livslånga lärandet. Eleverna ska uppmuntras till att ta eget ansvar under skoldagen.


Trygghet

På Frejagymnasiet ska alla elever känna sig trygga och ha minst en förtroendefull relation till någon personal på skolan. Eleverna ska mötas av en trygg och lugn lärmiljö genom tydliggörande pedagogik och välkända rutiner. Vi arbetar även med rörelse och motorik för att stärka elevernas hälsa och välmående. I gemensamma aktiviteter lär vi känna varandra.


Kreativitet

Gymnasietiden på Frejagymnasiet ska främja elevernas personliga utveckling till aktiva, kreativa och självständiga individer. Här ska eleverna lära för livet. Skolan präglas av glädje och nyfikenhet. Lärmiljöerna ska gynna skapande och kreativa processer där det är tillåtet att testa nytt och lära sig av det.

Dela på:

Senast uppdaterad