Tillsyn av enskilda avlopp

I Mölndal finns cirka 1 300 enskilda avlopp. Det är bygg- och miljöförvaltningen som ansvarar för tillsynen av dem. Syftet är att se till att bristfälliga avlopp åtgärdas. Utsläpp av avloppsvatten kan påverka hälsa och miljö genom att förorena ytvatten (till exempel sjöar och bäckar) och grundvatten. Det kan resultera i dåligt dricksvatten, samt ge upphov till lukt, försumpning och övergödning.

Varför bedriver kommunen tillsyn av enskilda avlopp?

Eget avlopp är en miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken. Därför ansvarar kommunen för tillsyn av dem. Syftet med vår tillsyn är att se till att otillräckliga anläggningar åtgärdas. Men också för att öka fastighetsägares kunskaper om risker med utsläpp av bristfälligt renat avloppsvatten samt informera om hur du sköter din anläggning på ett bra sätt.

Om din avloppsanläggning inte fungerar på ett tillfredsställande sätt behöver du åtgärda det. Bygg- och miljöförvaltningen kan ställa krav på att utsläpp från din anläggning upphör och det kan innebära att du behöver bygga en ny avloppsanläggning. Vid mindre brister kan det räcka med att du åtgärdar din befintliga anläggning.

Hur ofta får mitt avlopp tillsyn?

Tillsynsbehovet varierar för olika anläggningar. Därför kan vissa anläggningar ha tillsyn mer frekvent än andra. Här är några faktorer som kan påverka hur ofta ditt avlopp får tillsyn av oss:

  • Anläggningens ålder.
  • Hur många hushåll som är anslutna till din anläggning.
  • Typ av anläggning, till exempel sluten tank, reningsverk eller slamavskiljare med markrening.
  • Vilken typ av avloppsvatten som är anslutet.
  • Områdets känslighet. Vid tät bebyggelse och många enskilda dricksvattenbrunnar är tillsynsbehovet ofta större än i ensligare områden. Likaså om det finns känsliga ytvatten i området.

Om du misstänker att ditt avlopp är bristfälligt

Om du vet eller misstänker att ditt avlopp inte lever upp till de krav som ställs bör du ansöka om att få anlägga ett nytt avlopp. Ett första steg kan vara att testa om ditt avlopp är grönt, gult eller rött på Avloppsguiden Med hjälp av denna information kan du få en fingervisning om ditt avlopp kan förväntas vara godtagbart eller inte.

Har du frågor om din avloppsanläggning är du välkommen att kontakta bygg- och miljöförvaltningen . Vid kontakt går vi tillsammans igenom tillstånd och övriga handlingar som gäller din fastighet.

Avgift för tillsynen

Du får betala en timavgift för den tid vi lägger på tillsynen. Avgiften är beslutad av kommunfullmäktige.

I handläggningstiden ingår inte enbart själva inspektionen, utan även förberedelser, restid, diarieföring, beslut/inspektionsrapport och liknande. Inspektion av anläggningen utgör alltså endast en mindre del av den totala handläggningstiden.

Att vi tar ut en timavgift och ingen fast avgift för tillsynen, innebär att fastighetsägare kan komma att betala olika stor avgift. Mer komplicerade tillsynsärenden kommer därför att få en högre avgift än enklare ärenden.

Kontakt

Bygg- och miljöförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad