Bygg- och miljöförvaltningen

Vi arbetar för att skapa en god stads- och land­skaps­­miljö och en god byggnads­kultur, där byggnader utformas med hänsyn till platsens värden och kvaliteter. Vi arbetar också för att skydda människors hälsa och miljön och med att bidra till en ekologiskt hållbar samhälls­utveckling.

Ansvarsområden

Förvaltningen ansvarar för byggtillsyn och gestaltningsfrågor i staden. Inom förvaltningen ligger den kommunala lantmäterimyndigheten, KLM, en självständig myndighet som arbetar med lantmäteriförrättningar. Vi arbetar även med miljötillsyn, livsmedelskontroll samt energi- och klimatrådgivning.

Inom byggområdet, kartor, lantmäteri och mätning arbetar vi med:

 • kostnadsfri rådgivning i byggfrågor
 • prövar bygganmälningar, lämnar förhandsbesked och beviljar bygglov
 • hanterar anmälningar om olovliga byggåtgärder
 • bostadsanpassning för de som har en funktionsnedsättning
 • hanterar kartverk och gör utstakningar, ansvarar för stadens adress- och lägenhetsregister, samt utför kart- och mättjänster.

Inom området miljö- och hälsoskydd arbetar vi med:

 • livsmedelskontroll
 • klagomål som rör frågor om miljö och miljöfarliga verksamheter, mark och avfall, hälsa och livsmedel
 • kostnadsfri rådgivning i miljö- och hälsofrågor
 • kostnadsfri energi- och klimatrådgivning.

Vi gör tillsyn över olika verksamheter:

 • miljöfarliga verksamheter (utsläpp till mark, luft eller vatten), förorenade områden, olika typer av industrier, lantbruk och enskilda avlopp
 • livsmedelsverksamheter
 • hygieniska verksamheter, till exempel tatuerare och solarier
 • skolor och förskolor.

Nämnder som styr bygg- och miljöförvaltningen

Bygg- och miljöförvaltningen arbetar under byggnadsnämnden och miljönämnden.

De lagar som styr förvaltningens arbete är bland annat plan- och bygglagen, fastighetsbildningslagen, lagen om bostadsanpassningsbidrag, miljöbalken, livsmedelslagen, smittskyddslagen, strålskyddslagen och lagen om tobak och liknande produkter.

Kontakt

Bygg- och miljöförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Per Kaarle
Förvaltningschef
Bygg- och miljöförvaltningen
byggmiljo@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad