Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar övergripande för en hållbar utveckling av Mölndals stad, tätorter och landsbygd. Förvaltningen arbetar målmedvetet för att Mölndal ska bli en attraktiv, hållbar och framgångsrik stad i regionen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för den långsiktiga fysiska planeringen av staden och bygger den hållbara staden, utifrån en helhetssyn på stadsutveckling.

I uppdraget ingår bland annat strategisk samhällsplanering, översikts- och detaljplanering, plangenomförande samt förvaltning och utveckling av Mölndals stads egna fastighetsbestånd, investeringsprojekt, mark och exploatering, trafikutveckling samt långsiktig planering av mark- och vattenanvändning.

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar under kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott, lokalstrategiska utskottet samt tekniska nämnden.

Organisationen består av följande verksamheter:

  • Stadsutvecklingsavdelningen
  • Fastighetsavdelningen
  • Strategiska enheten

Stadsutvecklingsavdelningen

Här ingår verksamheterna mark- och exploateringsenhet, planenhet, trafikenhet (exkl. färdtjänst) och projektenhet infrastruktur.

Fastighetsavdelningen

Avdelningen består av en fastighetsutvecklingsenhet, en förvaltarenhet och projektenhet infrastruktur. Vi har det övergripande ansvaret för att förvalta, bygga och utveckla det egna fastighetsbeståndet så att dess värde utvecklas över tid.

Våra huvudområden är bland annat:

  • Förvaltning av stadens fastigheter
  • Uthyrning av ändamålsenliga verksamhetslokaler till stadens förvaltningar
  • Att vid särskilda behov hyra in externa verksamhetslokaler
  • Projektering och projektledning av om-, till- och nybyggnation av fastigheter för kommunal service.

Strategiska enheten

Vi ansvarar för stadens strategiska mark- och vattenplanering och arbetar med bland annat översiktlig planering, bostadsförsörjningsprogram, övergripande naturvårdsarbete och andra strategier och policys för kommunens mark- och vattenanvändning.

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Björn Marklund
Samhällsbyggnadschef
031-315 13 81
bjorn.marklund@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad