Tillgänglighet, mångfald och jämställdhet

Mölndals stad verkar för ett öppet, tillgängligt och inkluderande samhälle. Utgångspunkten för arbetet är FN:s konvention om mänskliga rättigheter.

I kommunen sker ett aktivt arbete med frågor som är grundläggande för att alla invånare ska kunna få sina mänskliga rättigheter uppfyllda.

Det handlar om att alla ska kunna få del av stadens service och om arbete för att stärka integrationen och att bidra till jämlikhet, jämställdhet, mångfald och god folkhälsa. Viktiga delar i arbetet är ökad delaktighet och tillgänglighet.

Andra områden är:

De mänskliga rättigheterna och människors lika värde är grunden för ett socialt hållbart samhälle. Vision Mölndal 2020 innebär att Mölndal är den hållbara staden där alla får chansen – En stad där vi växer och mår bra.

Mölndals stad är en arbetsgivare som ska ge alla medarbetare tillgång till lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter på arbetsplatsen. Detta gäller oavsett medarbetarens kön, religion, funktionsnedsättning, eller någon annan av diskrimineringsgrunderna.

Jämlika arbetsplatser

Jämlika arbetsplatser är främst en fråga om att värna mänskliga rättigheter, men det är också en fråga om hur staden ska utvecklas. Mölndals stad vill vara en arbetsplats där alla är jämlika för att vi tror att det är så vi blir bäst på det vi gör.

Staden arbetar aktivt för att skapa lika rättigheter och möjligheter och samtidigt förebygga och förhindra att diskriminering uppstår. Att arbeta förebyggande innebär att på förhand upptäcka var det kan finnas risk för diskriminering och hinder för lika rättigheter och möjligheter, och att sedan åtgärda dessa hinder. Arbetet är lagstadgat och benämns i diskrimineringslagen som ”aktiva åtgärder”.

För oss är det viktigt att jämlikhetsarbetet inte hanteras separat från övrig verksamhet utan ingå i den dagliga verksamheten, på alla nivåer. Därför är arbetet mot diskriminering och för lika rättigheter och möjligheter införlivat i ordinarie processer, såsom rekrytering, undersökning av arbetsmiljö och löneprocessen.

Arbetet utgår ifrån stadens riktlinje:

Relaterad information

Dela på:

Senast uppdaterad