Invasiva arter

Invasiva arter är främmande arter som avsiktligt eller oavsiktligt flyttats till en ny miljö. Invasiva arter är ett stort problem som påverkar biologisk mångfald, hälsa och orsakar kostnader både för enskilda och för samhället. Vad du gör som privatperson spelar stor roll. 

Just nu har vi i Mölndal fokus på de invasiva växtarterna i listan. Klicka in på varje art för att få tips om hur du hanterar den.

Invasiva arter skapar problem

Gemensamt för invasiva arter är att de ofta är starka, konkurrenskraftiga och bra på att sprida sig. I vissa fall kan invasiva arter ha stor negativ påverkan på naturen. De kan skada det naturliga ekosystemet och slå ut inhemska arter. Vissa arter är också skadliga för människor. Därför är det viktigt att förhindra spridning av dem.

Så här kan du bidra till att förhindra spridning av invasiva arter

 • Plantera aldrig invasiva arter i din trädgård.
 • Om du upptäcker en invasiv växt i din trädgård så försök att ta bort den innan den helt tar över.
 • Var noga så du inte lämnar kvar någon del av växten
 • Ta aldrig med växter eller djur från andra länder till Sverige.
 • Lägg aldrig växtdelar i naturen, lämna dem på rätt sätt!

Naturvårdsverkets råd om hur du hindrar spridning av invasiva arter i din trädgård.

Så slänger du invasiva växter

Tänk på hur du slänger invasiva växter. Du ska inte lägga växten i komposten eller bland trädgårdsavfallet och aldrig ute i naturen. Gör så här istället:

 • Lägg växterna och eventuell jord i sopsäckar. Stäng säckarna ordentligt.
 • Ta med sopsäckarna till Återbruket Kikås eller Lindome återvinningscentral.
 • Lägg säckarna i de särskilda containrarna för invasiva arter. Om du inte hittar den, kontakta personal på plats och lämna säckarna till dem.
  Du får inte lägga invasiva växter i facket för kompost eller i containern för energiåtervinning!

Rapportera fynd

 • Om du sett någon av de invasiva arterna jätteloka, jättebalsamin, parkslide eller sjögull är det bra om du rapporterar det i Mölndals stads kartverktyg. Det blir ett viktigt informationsmaterial när vi påbörjar arbetet med att bekämpa arter på kommunens egen mark. Det du rapporterar in är främst ett underlag till staden. Ingen bekämpning garanteras i nuläget.

 • Fastighetsägare ansvarar för bekämpning av invasiva arter på sin egen mark och Länsstyrelsen är ansvarig tillsynsmyndighet.

 • Du kan också rapportera in till Artdatabanken eller via Artportalen.

Inventering av invasiva arter

Logga för LONA-projekt

Under sommaren 2020 genomfördes en inventering av de invasiva arterna jättebjörnloka, jättebalsamin, parkslide och sjögull i Mölndals stad. Inventeringen och kartläggningen och är ett så kallat LONA-projekt som delfinansieras av Länsstyrelsen.

Syftet med inventeringen var att få så stor kännedom som möjligt om vart arterna finns i kommunen samt deras utbredning för att sedan kunna ta fram en handlingsplan för bekämpning av arterna på stadens mark. Handlingsplanen beräknas vara klar hösten 2021.

I rapporten Kartläggning av invasiva arter i Mölndal Pdf, 7.7 MB. kan du läsa mer om inventeringen och om hur projektet gick.

Mer information

Kontakt

Miljöförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Tekniska förvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
Felanmälan vatten, avlopp eller gator efter kontorstid: 031-315 10 00, knappval 2 (kopplas till SOS)
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad