Oljeavskiljare, företag och industri

Om det finns risk att olja från din verksamhet kan komma ut i avloppet eller diken eller dagvattennätet behöver du en oljeavskiljare. Detta gäller vid bensinstationer, biltvättar, verkstäder, parkeringshus och skrotverksamhet eller liknande verksamheter.

Företag och industrier står för en hel del av avlopp och dagvatten. Det finns regler som du som företagare behöver tänka på. Eftersom reningsverk finns till för att rena hushållens avloppsvatten får inte vattnet från verksamheter vara smutsigare, eller innehålla andra ämnen än vad hushållsavloppsvatten innehåller.

Vi renar vattnet från organiskt material och näringsämnena kväve och fosfor. Ämnen som kan vara farliga för hälsa och miljö, till exempel kemikalier, olja och fett, ansvarar verksamheterna själva för att rena.

Företag och industrier som är anslutna till ledningsnätet måste kunna visa att deras avloppsvatten är okej att rena. Om fel saker släpps ut kan det orsaka stor skada i vårt ledningsnät, våra pumpstationer, på Ryaverket, i diken, vattendrag och i havet.

Oljeavskiljare

Bensinstationer, verkstäder, fordonstvättar och parkeringshus är klassiska exempel på verksamheter som behöver olje- och slamavskiljare.

Du ska ansöka till Gryaab. De har även riktlinjer för oljeavskiljare som du behöver ta del av.

För dagvatten som avleds exempelvis från parkeringsplatser, se krav på rening av dagvatten.

Oljeavskiljaren ska uppfylla Europastandard och Svensk Standard SS-EN 858-1 och:

  • vara försedd med larm kopplad till varningslampa och ljudsignal
  • vara utrustad med avstängningsfunktion
  • det ska gå att ta prov på utgående vatten

Registrera din oljeavskiljare!

  1. Utöver att du ska ansöka hos Gryaab ska du också informera tekniska förvaltningen om att du har oljeavskiljare. det gör du enklast genom att skicka in anmälan oljeavskiljarePDF till kontakt@molndal.se.

  2. Installation av oljeavskiljare är en anmälningspliktig åtgärd enligt Plan- och bygglagen. Du behöver alltså även anmäla det till BygglovsenhetenPDF, som en anmälan som inte behöver lov.

Du som verksamhetsutövare eller fastighetsägare ansvarar för att oljeavskiljaren töms och kontrolleras regelbundet och inte släpper ut olja.

Tömning, kontroll och besiktning

Oljan som avskiljs samlas i en tank som ska bli tömd med jämna mellanrum. Oljeavskiljaren ska också bli kontrollerad varje år och ska bli besiktigad vart femte år av godkända entreprenörer. Du som verksamhetsutövare eller fastighetsägare ansvarar för att oljeavskiljaren blir tömd och kontrollerad regelbundet och inte släpper ut olja.

Tömningar, 1-årskontroller och 5-årsbesiktningar ska du rapportera till tekniska förvaltningen .

Det enklaste är att låta entreprenören som tömt, kontrollerat eller besiktigat din oljeavskiljare rapportera det åt dig. Vill du själv rapportera så skickar du en kopia på kontrollprotokoll, besiktningsprotokoll eller transportdokument för tömning till:

Mer information

Du kan läsa mer om miljöfarlig verksamhet.

Läs mer om Åtgärder utan bygglov

Kontakt

Tekniska förvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-09-01 11.38