Oljeavskiljare för företag och industri

Om det finns risk att olja från din verksamhet kan komma ut i avloppet, diken eller dagvattennätet behöver du en oljeavskiljare. Detta gäller vid bensinstationer, biltvättar, verkstäder, parkeringshus och skrotverksamhet och liknande verksamheter.

Företag och industrier står för en hel del av avlopp och dagvatten. Det finns regler som du som företagare behöver tänka på. Eftersom reningsverk finns till för att rena hushållens avloppsvatten får inte vattnet från verksamheter vara smutsigare, eller innehålla andra ämnen än vad hushållsavloppsvatten innehåller.

Vi renar vattnet från organiskt material och näringsämnena kväve och fosfor. Ämnen som kan vara farliga för hälsa och miljö, till exempel kemikalier, olja och fett, ansvarar verksamheterna själva för att rena.

Företag och industrier som är anslutna till ledningsnätet måste kunna visa att deras avloppsvatten är okej att rena. Om fel saker släpps ut kan det orsaka stor skada i vårt ledningsnät, våra pumpstationer, på Ryaverket, i diken, vattendrag och i havet.

Om oljeavskiljare

Bensinstationer, verkstäder, fordonstvättar och parkeringshus är klassiska exempel på verksamheter som behöver olje- och slamavskiljare.

Du ska ansöka till Gryaab.

De har även riktlinjer för oljeavskiljare som du behöver ta del av. Kom ihåg att göra en bygganmälan till bygglov samt anmäla installationen till tekniska förvaltningen i Mölndals stad!

För dagvatten som avleds exempelvis från parkeringsplatser gäller krav på rening av dagvatten.

Oljeavskiljaren ska uppfylla Europastandard och Svensk Standard SS-EN 858-1 och:

 • vara försedd med larm kopplad till varningslampa och ljudsignal
 • vara utrustad med avstängningsfunktion
 • det ska gå att ta prov på utgående vatten

Registrera din oljeavskiljare!

 1. Anmäl till Gryaab.
 2. Anmäl även till tekniska förvaltningen om att du har oljeavskiljare. Det gör du enklast genom att skicka in anmälan oljeavskiljare till tekniska@molndal.se.

 3. Installation av oljeavskiljare är en anmälningspliktig åtgärd enligt Plan- och bygglagen. Du ska även anmäla installation av oljeavskiljare till Bygglovsenheten, som en anmälan som inte behöver lov.

Du som verksamhetsutövare eller fastighetsägare ansvarar för att oljeavskiljaren töms och kontrolleras regelbundet och inte släpper ut olja.

Tömning, kontroll och besiktning

Oljan som avskiljs samlas i en tank som ska bli tömd med jämna mellanrum. Oljeavskiljaren ska också bli kontrollerad varje år och ska bli besiktigad vart femte år av godkända entreprenörer. Du som verksamhetsutövare eller fastighetsägare ansvarar för att oljeavskiljaren blir tömd och kontrollerad regelbundet och inte släpper ut olja.

Tömningar, 1-årskontroller och 5-årsbesiktningar ska du rapportera till tekniska förvaltningen .

Det enklaste är att låta entreprenören som tömt, kontrollerat eller besiktigat din oljeavskiljare rapportera det åt dig. Vill du själv rapportera så skickar du en kopia på kontrollprotokoll, besiktningsprotokoll eller transportdokument för tömning till:

 • Mölndals stad
  Tekniska förvaltningen Abonnentservice
  431 82 Mölndal
  eller
 • kontakt@molndal.se

Relaterad information

Kontakt

Tekniska förvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
Felanmälan vatten, avlopp eller gator efter kontorstid: 031-315 10 00, knappval 2 (kopplas till SOS).
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad