Mottagande av flyktingar från Ukraina

På den här sidan finns frågor och svar om mottagandet av skyddsbehövande från Ukraina med fokus på situationen i Mölndal och på Mölndals stads ansvar och uppdrag.

Den ukrainska flaggan vajade utanför stadshuset i centrala Mölndal under några veckor i början av 2022, som ett sätt att visa stöd till Ukraina och dess invånare.

Hur förhåller sig mottagandet av flyktingar (skyddsbehövande) från Ukraina till annat flyktingmottagande?

Mottagandet av flyktingar från Ukraina har mycket gemensamt med annat flyktingmottagande. Men det finns en del skillnader, vilket beror på att många ukrainska flyktingar i Sverige får uppehållstillstånd enligt det som kallas för massflyktsdirektivet.

Jag är skyddsbehövande med uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet och har bott hos en privatperson i Mölndal. Nu behöver jag flytta därifrån. Vart ska jag vända mig?

Du ska vända dig till Migrationsverket, exempelvis till myndighetens servicecenter i Göteborg. Du kan också besöka Migrationsverket i Sagåsen i Kållered eller så kan du ringa till myndigheten.

Observera att Mölndals stad inte har ansvar för att ordna ett boende åt dig, om du inte själv har bett Migrationsverket om hjälp med någonstans att bo. Mer information finns i "Frågor och svar" på Migrationsverkets webbplats (se särskilt under rubriken "Boende"). Det går att växla språk på sidan och välja exempelvis ukrainska.

Jag har som privatperson tagit emot skyddsbehövande från Ukraina i mitt hem. Vad bör jag känna till och göra?

Om du som privatperson har tagit emot skyddsbehövande från Ukraina i ditt hem, bör du känna till och göra en del saker.

  • Registrering hos Migrationsverket: Bidra till att personerna registreras hos Migrationsverket. Mer information och länk till e-tjänst för ansökan. (Det går att växla språk, informationen finns på ukrainska, ryska, engelska och svenska.) Personer från Ukraina får, utifrån massflyktsdirektivet, tillfälligt uppehållstillstånd utan individuell prövning. Det innebär bland annat att hen får rätt till dagersättning och tillgång till sjukvård. Mer information.

  • Skola för barn och ungdomar: Barn och ungdomar från Ukraina som har fått uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller som söker asyl har rätt att gå i skolan i Sverige. Kommunen ansvarar för att ordna skola. Kontakta Språkcentrum.

  • Ensamkommande barn och unga: Om det gäller ett barn eller en tonåring under 18 som är i Sverige utan vårdnadshavare måste kommunen (Mölndals stad) eller Migrationsverket kontaktas.

  • Försörjning: Om du tar emot flyktingar som får bo i ditt hem och personerna inte själva har pengar till mat och annat nödvändigt, är det du som behöver försörja dem fram tills att de fått uppehållstillstånd och börjar få dagersättning från Migrationsverket.

  • Eventuell ekonomisk ersättning: Du kan eventuellt få en ekonomisk ersättning för att personen/personerna ska kunna fortsätta bo hos dig. Ett antal faktorer behöver då vara uppfyllda. Läs mer här: Samarbete med Hjärterum.

  • Om personerna inte kan bo kvar hos dig: Om personerna inte kan bo kvar och behöver hjälp med ett nytt boende, ska de vända sig till Migrationsverket.

Jag är skyddsbehövande från Ukraina och behöver ekonomiskt stöd. Vart ska jag vända mig?

Vänd dig till Migrationsverket, som ansvarar för ekonomiskt stöd och särskilda bidrag. Det ansvaret ligger alltså inte hos kommunen.

Finns det information om frågor kring boende med mera på ukrainska och ryska?

På Migrationsverkets webbplats finns en sida med frågor och svar som vänder sig till skyddsbehövande från Ukraina. Informationen finns på svenska, ukrainska, ryska och engelska. Du kan växla språk genom att klicka på "Other languages" upptill på sidan.

Vad har kommunen för ansvar för mottagande av skyddsbehövande från Ukraina?

Den 1 juli 2022 trädde ett nytt regelverk i kraft. Lagändringen innebär att Migrationsverket kan anvisa skyddsbehövande (flyktingar) från Ukraina till enskilda kommuner. När en person som fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet anvisas till en kommun, exempelvis Mölndals stad, får den kommunen ansvar för att ordna boende åt personen.

Ett viktigt syfte med lagen är att få till en så jämn fördelning som möjligt av flyktingar mellan landets kommuner.

När en person har anvisats till Mölndal, ansvarar Mölndals stad för att erbjuda boende. Inom en månad efter anvisningen, ska vi kunna ta emot personen.

Personer från Ukraina kan även ordna boende på egen hand, om de har möjlighet.

Hur många skyddsbehövande har anvisats till Mölndal?

2022

I mitten av juni 2022 informerade Migrationsverket om att Mölndals stads så kallade fördelningstal för året var 207. Detta sänktes senare och var vid årsskiftet 204. Fördelningstalet angav hur många skyddsbehövande flyktingar från Ukraina som förväntades anvisas till Mölndal under perioden juli till december 2022.

Det totala antalet anvisningar landade på 99. Några så kallade avbrott skedde (den som anvisats till en kommun kan av olika anledningar välja att flytta någon annanstans) och vid årsskiftet bodde cirka 80 skyddsbehövande från Ukraina i Mölndal i kommunal regi.

2023

Fördelningstalet för 2023 var 100 och i praktiken tog Mölndals stad under året emot 68 skyddsbehövande från Ukraina.

2024

Fördelningstalet för Mölndals stad 2024 är 49. Men det är alltså inte säkert att det i slutänden blir detta antal personer som anvisas hit.

Vad är massflyktsdirektivet?

I början av mars 2022 aktiverade EU, mot bakgrund av kriget i Ukraina, det som kallas för massflyktsdirektivet. Det var första gången någonsin som direktivet aktiverades. Detta underlättar för personer från Ukraina att få skydd i Sverige och övriga EU-länder.

Kortfattat går det snabbare att få tillfälligt uppehållstillstånd utifrån massflyktsdirektivet jämfört med att få ett beslut vid ansökan om asyl. Att det går snabbare utifrån massflyktsdirektivet beror på att ingen individuell prövning görs.

Vad gjorde Mölndals stad till en början när det gäller mottagande av skyddsbehövande från Ukraina?

Invasionen av Ukraina inleddes den 24 februari 2022 och sedan gick det snabbt. Många människor flydde landet, en del till Sverige. Migrationsverket såg att dess kapacitet för mottagande inte var tillräcklig. Därför vände sig den statliga myndigheten till kommunerna; den 8 mars bad Migrationsverket landets kommuner om hjälp med evakueringsplatser för att klara det första mottagandet av människor som flytt från Ukraina.

Mölndals stad var en av många kommuner som hjälpte till. Boendena i vår kommun ställdes i ordning och drevs genom ett samarbete mellan olika delar av vår organisation. På kort tid öppnade vi flera boenden med evakueringsplatser. Social- och arbetsmarknads­förvaltningen hade huvudansvaret och därutöver bidrog flera andra delar av organisationen. På dessa boenden stannade personerna bara under en kortare tid, vilket innebär något till några dygn.

Under maj månad 2022 var det inga personer som bodde på våra evakueringsplatser, men vi behöll beredskap på ett av boendena för att ta emot personer till och med den 31 maj, enligt önskemål från Migrationsverket.

Parallellt med ovanstående förberedde vi oss under våren och sommaren på flera sätt inför den fortsatta utvecklingen och det fortsatta arbetet, exempelvis inom skola, arbetsmarknad och socialtjänst, med att ta emot människor som flytt från Ukraina. Allt för att skapa ett gott mottagande för de personer som flytt från kriget i Ukraina.

I denna nyhet, som publicerades den 22 december 2022, finns information om läget strax före årsskiftet:

Vad har Mölndals stad för erfarenhet av flyktingmottagande?

Vi har värdefull erfarenhet av att ta emot människor som flytt undan krig. Flyktingmottagande är något som vi ständigt arbetar med, bland annat eftersom vi tar emot kvotflyktingar och ensamkommande barn och unga. Vi har också erfarenhet och kunskap utifrån att vi under 2015 och 2016 tog emot många personer.

Skillnaden i och med situationen i Ukraina är, jämfört med hur det sett ut de senaste åren, att det kommer väldigt många fler personer till Sverige och Mölndal på kort tid.

Jag upplåter som privatperson en bostad, eller en del av en bostad, åt flyktingar för Ukraina. Finns möjlighet till ekonomisk ersättning från Mölndals stad?

Det kan eventuellt finnas möjlighet för dig att få ekonomisk ersättning för att du upplåter boende åt skyddsbehövande från Ukraina. Flera saker behöver dock vara uppfyllda för att detta ska vara aktuellt. Bland annat finns vissa krav på boendets standard och säkerhet. Mer information:

Jag har som privatperson en bostad, eller en del av en bostad, att erbjuda flyktingar. Är det intressant för Mölndals stad? Tar staden emot erbjudanden om boende hos privatpersoner?

Mölndals stad har fått frågor om boende från privatpersoner som vill bidra med husrum åt flyktingar från Ukraina. Av flera skäl tog Mölndals stad till en början inte emot eller hanterade sådana erbjudanden. Vi har tidigare informerat om att det kan komma att bli aktuellt för oss som kommun att vända oss till privatpersoner med en förfrågan om att hyra bostäder såsom lägenheter, Attefallshus och sommarstugor.

Privatpersoners och hela civilsamhällets engagemang är viktigt och kan på många sätt bidra såväl till ett gott mottagande som, i förlängningen, en god integration för de människor som flytt från Ukraina och kommit hit. Om du vill och har möjlighet att engagera dig för flyktingar från Ukraina på andra sätt, finns det flera andra möjligheter att hjälpa till.

Varför samordnade inte Mölndals stad privatpersoners erbjudanden om boende för flyktingar?

Mölndals stad behöver garantera säkra och trygga boenden för de människor som flytt och som kommit hit. Som kommun har vi varken möjlighet eller laglig rätt att säkerställa detta hos privatpersoner, även om vi vet att de allra flesta har goda avsikter.

Att öppna sitt hem och ta emot flyktingar är ett frivilligt humanitärt och ideellt åtagande. Det är ett stort ansvar att ta på sig. Om detta är aktuellt för dig bör du fundera över hur länge du kommer ha möjlighet att låta personerna bo hos dig. Om det behöver avbrytas och flyktingarna behöver samhällets hjälp med att hitta boende, behöver de börja på "ruta ett" igen. Då vet de inte var i Sverige Migrationsverket kommer att erbjuda dem boende.

I början av 2023 slöts ett avtal i form av ett IOP (idéburet offentligt partnerskap) mellan Mölndals stad och Räddningsmissionen, vilket gör att en del privatpersoner som redan idag hjälper ukrainare med boende kan få möjlighet till ekonomisk ersättning för att fortsätta med detta. Mer information.

Jag är fastighetsägare och har möjlighet att bidra med bostäder för flyktingar. Vad gäller?

Vänd dig i så fall till stadens fastighetsavdelning som du når via Kontaktcenter Mölndal (kontaktuppgifter nedan).

Kontakt

Kontaktcenter Mölndal
Mölndals stadshus
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad