Förstelärare med fokus Nyanlända elever, inkluderingsförmåga och lärande

Under 2018 arbetar ett antal förstelärare i Mölndal med fem olika fokusområden och fördjupar sig inom dessa för att ”skapa optimala möjligheter för lärande och utveckling för alla elever i Mölndal”.

Arbete förstelärare nyanländas lärande

Ett av fokusområdena är Nyanlända elever, inkluderingsförmåga och lärande på enheter och den gruppen utgörs av samordnare Emelie Fors (verksamhetsutvecklare, Språkcentrum) samt förstelärarna Maria Gustafsson och jag, Katarina Krokström.

Uppdraget som vi fått är att utforska hur inkluderingsförmågan kan utvecklas på enheterna så att nyanlända och övriga elever kan inkluderas på bästa möjliga sätt samt hur vi på olika sätt kan stödja nyanländas lärande och därmed öka tillgängligheten i undervisningen för alla elever. Här handlar det om att både kartlägga, samla och dela det som redan görs på enheterna och också arbeta kreativt och pröva nya sätt. Ett intressant och spännande uppdrag!

Emelie, Maria och jag började dra upp riktlinjer redan i slutet av höstterminen under uppstartsträffen och har i dagsläget hunnit träffas ett par gånger. Avsikten med det här blogginlägget är att ni ska få ta del av vår tanke kring hur vi lagt upp arbetet.

Första träffen la vi fokus på att sätta oss in i det material som redan finns i Mölndals stad som Riktlinjer för arbete med nyanlända och flerspråkiga barn och elever, Nulägesbeskrivning, Analys och nulägesbedömning och Utvecklingsplan (med andra ord kartläggning av nuläge i SKF). Vi bestämde också att som gemensam litteratur använda oss av boken Anna Kaya Att undervisa nyanlända, metoder, reflektioner och erfarenheter (Natur & Kultur, 2016).

Bok Anna Kaya

Omvärldsspaning och delande av forskning ingår i vårt uppdrag. Direkt användbart i vårt arbete är bland annat vad som tas upp i kapitel 11:

 • Vilka är framgångsfaktorerna för nyanlända elever?
 • Hur kan nyanlända elever bli socialt inkluderade?
 • Hur utvecklar vi föräldrasamverkan?
 • ”Undervisa nyanlända elever…. men, hur gör man?

Vår huvudtanke är att genom intervjuer lyssna in elever och vårdnadshavare och få höra deras perspektiv och därmed synliggöra deras röster för andra. Frågornas fokus är hur det kändes att börja skolan här i Mölndal och vi kommer att intervjua elev och vårdnadshavare var för sig med hjälp av tolk (30 minuter/intervju). Exempel på frågor är bland annat: Vad var era/dina tankar inför skolstarten? Hur upplevde ni/du första mötet på skolan (bemötandet)? Vad fungerade bra? Vad hade kunnat fungera bättre? Hur var första tiden i skolan? Vad fungerade bra? Vad hade kunnat fungera bättre?

Frågor som rör information, socialt samspel och tillägnande av svenska språket kommer också vara aktuellt.

Skrivhäfte

 

I vårt arbete hittills har vi haft god hjälp av rektorer som gett sitt godkännande till att vi får komma ut till olika enheter, och studiehandledare/modersmålslärare som hjälpt oss med samtyckesblanketter. Kriterierna för de elever som vi valt ut är att de ska vara nyanlända dvs. ha börjat skolan i Mölndal det här läsåret. Vi har också försökt att få med varierande årskurser samt språk och olika skolbakgrund.

Direkt efter påsk går startskottet för intervjuerna. Det ska verkligen bli spännande att få lyssna in olika röster och se vilka framgångsfaktorerna är och vilka utvecklingsområden som finns!

Och vad kommer att hända efter det? Målsättningen är att utveckla det som kommer fram och låta pedagoger få ta del av resultatet och arbeta vidare med det. Hur ska man organisera på bästa sätt för att bemöta elevernas behov? Som det står i vår uppdragsbeskrivning ”Det handlar också om att arbeta kreativt och pröva nya sätt att öka inkluderingsförmågan utifrån inställningen att alla ska med och ”olikhet är normen”!

Skribent Katarina Krokström Förstelärare

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Dela på:

  Senast uppdaterad