Inkludering för alla elevers bästa

Flexgruppen på Eklandaskolan berättar om sitt ettåriga internationella projekt kring inlärning, läskunnighet och lärande ur ett specialpedagogiskt perspektiv.

I oktober 2019 begav sig vårt arbetslag Flexgruppen och vår rektor på Eklandaskolan på en fortbildningsresa till Rom. Detta gjorde vi inom ett projekt som vi ansökt om och som beviljades via Erasmus+ som är ett av EU:s program för internationellt samarbete och utbyte inom bland annat utbildning.

Vårt projekt heter ”Organisera för inkludering av alla elevers bästa” och har pågått under ett år. Det huvudsakliga målet med projektet var att få ett internationellt utbyte och tillägna oss ytterligare kunskap om hur vi kan arbeta med inlärning och läskunnighet samt lärande ur ett specialpedagogiskt perspektiv. Även att lära oss arbetssätt om hur man kan fördela arbetet för att gynna alla elever så att de lär sig på bästa möjliga sätt har ingått i projektet. Dessa nya kunskaper om metoder, idéer och tankar är något som vi fortsättningsvis kan arbeta med och implementera i undervisningen.

Vad vi gjorde på kursen

Kursen vi gick heter ”Special needs, learning disabilities and inclusive training” och hölls i Rom. Under fyra dagar deltog vi i föreläsningar och workshops. En dag ägnades också åt studiebesök på en italiensk gymnasieskola.

Utbytet med lärare från andra länder var lärorikt. Vi fick ta del av hur deras skolsystem fungerade och hur arbetet med elever i behov av särskilt stöd såg ut i deras länder. Ett italienskt projekt som presenterades för oss handlade om hur hundar som var med i klassrummet kunde bidra till att bygga relationer i elevgruppen. Vi fick tips även på konkreta övningar som främjar språkutvecklingen samt några nya begrepp och chans att diskutera deras betydelse. Studiebesöket på den italienska gymnasieskolan gav oss en inblick i det italienska skolsystemet.

Kombinationen att få ta del av både föreläsningar, workshops/diskussioner och studiebesöket var väldigt givande. Extra positivt var att workshoparna gjordes i olika gruppkonstellationer vid varje tillfälle så det blev ett utbyte av erfarenheter med flera personer varje gång.

Vad vi har lärt oss

Något vi har arbetat mer med efter kursen är bildstöd, struktur i klassrummet och kooperativt lärande. Vi har även fokuserat mer på elevens egen förmåga, att vara nyfiken på eleverna och att skapa en god relation till eleven.

Några konkreta exempel på aktiviteter som vi har tillämpat är övningar där man använder fler sinnen samtidigt. Exempel på övning här var att använda känselsinnet för att skriva, först bokstäver, sen ord och till slut meningar. Den ena personen skall sitta med ryggen mot och den andra och skriver en bokstav i taget med fingret. Personen ska ”känna” vad som står.

Ett exempel på aktivitet för till exempelvis dyslexi eller andra läs- och skrivsvårigheter var att man skriver ordet och samtidigt ritar bilder som förstärker betydelsen. Elever får en förnimmelse av bilden som underlättar och stödjer läsningen av ordet. Man använder olika färger för att förstärka och urskilja vissa ljud/bokstäver i orden (t.ex. light, night, might - man skriver begynnelsebokstaven i annan färg).

En aspekt vi verkligen tog till oss efter denna kurs är hur viktigt det är att förmedla till eleverna att de skall ha tilltro till sin egen förmåga. Lärare behöver vara nyfikna på sina elever och stärka deras självkänsla och självförmåga. Implementera att eleverna har potential att klara mer än de själva tror. Lika viktigt som att få eleverna att tro på sig själva måste läraren genuint också tro på elevernas förmågor och kunna förmedla detta till dem. En annan otroligt viktig aspekt är att läraren tänker på relationer med eleverna - inte enbart speciallärare/specialpedagoger ska ha goda relationer med de elever de stöttar utan det är viktigt att alla lärare som undervisar eleverna bygger på relationen i första hand. Finns inte goda relationer och tillit mellan lärare och elev blir undervisningen svårare att genomföra.

Anpassa materialet utifrån elevens behov med visuellt stöd, exempelvis bilder. Visning av film i utbildningssyfte.

Kraven ska vara anpassade efter elevens förmåga. Det ska inte vara för svårt och inte heller för lätt. Eleven måste känna att eleven lyckas utan att bli understimulerad.

Theonas (Theo) Giotas för
Flexgruppen på Eklandaskolan.

Flexgruppen är ett arbetslag som består av fem speciallärare och två specialpedagoger. De arbetar främst med elever som har svårigheter med sin läs- och skrivinlärning eller matematik.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Dela på:

    Senast uppdaterad